09-12-2019: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με θέμα «Διενέργεια επαναληπτικής διαδικασίας απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια καταστροφέων εγγράφων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής»

Δείτε την πρόσκληση εδώ

Τελευταιές Αναρτήσεις