23-12-2016: Διακήρυξη διενέργειας επαναληπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας

Τελευταιές Αναρτήσεις