Έκθεση Οργανωμένου Εγκλήματος για το έτος 2011

Η Έκθεση για το Οργανωμένο Έγκλημα στην Ελλάδα το έτος 2011 παρουσιάζει τις κυριότερες οργανωμένες εγκληματικές δραστηριότητες, τις εγκληματικές ομάδες που εμπλέκονται σε αυτές καθώς και τους παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη του συγκεκριμένου φαινόμενου. Τα σημαντικότερα ευρήματα που αφορούν το Οργανωμένο Έγκλημα στην Ελλάδα κατά το προηγούμενο έτος συνοψίζονται ως εξής :

  •   Οι πλέον αναπτυσσόμενες μορφές του Οργανωμένου Εγκλήματος είναι η Παράνομη Διακίνηση Μεταναστών και η Διακίνηση Ναρκωτικών Ουσιών.
  •   Από την ανάλυση των εγκληματικών ομάδων προκύπτει όχι μόνο αύξηση της εμπλοκής των ημεδαπών σε αυτές, αλλά και ποιοτική αναβάθμιση του ρόλου τους μετην ανάληψη ηγετικών θέσεων στην ιεραρχία τους. Επίσης, αρκετές εγκληματικές ομάδες εμπλέκονται σε περισσότερες από μία οργανωμένες εγκληματικές δραστηριότητες. 
  •   Παρατηρείται μια έξαρση στη χρήση βίας από τις εγκληματικές ομάδες ακόμα και σεδραστηριότητες που δεν είχε εμφανιστεί αντίστοιχη τάση κατά το παρελθόν. Η βίαστρέφεται κατά των θυμάτων, κατά των Αρχών Επιβολής του Νόμου αλλά και σεβάρος ανταγωνιστικών εγκληματικών ομάδων.

Σε ότι αφορά τους παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη των οργανωμένων εγκληματικών δραστηριοτήτων περιλαμβάνεται και η οικονομική κρίση που από τοπροηγούμενο έτος επηρέασε τη Χώρα μας και αφενός δημιουργεί ευκαιρίες για τη δράσηεγκληματικών ομάδων, αφετέρου δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη στρατολόγησηατόμων, κυρίως αλλοδαπών που αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης. Τη δράση των εγκληματικών ομάδων διευκολύνουν, ακόμα, η χρήση της τεχνολογίας και ιδιαίτερα των μέσων επικοινωνίας και μεταφοράς.

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε από το Κέντρο Συλλογής και Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πληροφοριών (ΚΕ.ΣΥ.Δ.Ε.Π.) της Δ/νσης Δημόσιας Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας με τη συνεργασία του Κέντρου Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) σε εφαρμογή του άρθρου 11 του Ν. 3875/2010 «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος και των τριών Πρωτοκόλλων αυτής και συναφείς διατάξεις», σύμφωνα με το οποίο η Ελληνική Αστυνομία συντάσσει αναλυτική ετήσια έκθεση σχετικά με την κατάσταση και τις τάσεις του Οργανωμένου Εγκλήματος στην Ελλάδα. Η υπηρεσία σύνταξης και οι λεπτομέρειες για τη λειτουργία και τις υποχρεώσεις της καθορίστηκαν με σχετική Απόφαση του κ. Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

Στην  έκθεση δίνεται προτεραιότητα στον προσδιορισμό του προβλήματος όπως εξελίχθηκε κατά το 2011 με στοιχεία από όλες τις αρμόδιες αρχές, και επιδιώκεται να μελετηθούν τόσο οι εγκληματικές συμπεριφορές, όσο και οι οργανωμένες εγκληματικές ομάδες που δραστηριοποιήθηκαν στην ελληνική Επικράτεια.

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ (2011)

Τελευταιές Αναρτήσεις