18-10-2010: Ανακοίνωση πρόσληψης οκτώ (8) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών για τις ανάγκες του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Νάουσας

Δείτε την ανακοίνωση σε μορφή word και σε μορφή .pdf

Δειτέ το Παράρτημα Ανακοινώσεων Σμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) 

Τελευταιές Αναρτήσεις