Λογαριασμός Αρωγής Οργανών Τέκνων Προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας και Πυροσβεστικού Σώματος

Στο Ίδρυμα  Μέριμνας και Αριστείας Ελληνικής Αστυνομίας  λειτουργεί και ο «Λογαριασμός Αρωγής Ορφανών Τέκνων Προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας και Πυροσβεστικού Σώματος», μέσω του οποίου παρέχεται οικονομική ενίσχυση μία φορά το χρόνο κατά το μήνα Δεκέμβριο, στα άγαμα και ανήλικα ορφανά τέκνα του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος.

Δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης από τον ανωτέρω Λογαριασμό είναι τα άγαμα και ανήλικα ορφανά τέκνα του αστυνομικού, πυροσβεστικού και του μόνιμου και επί συμβάσει αορίστου χρόνου πολιτικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, των συνοριακών φυλάκων και των ειδικών φρουρών, ανεξάρτητα από την αιτία θανάτου των γονέων τους, εφόσον ο αποβιώσας υπηρετούσε μέχρι την ημερομηνία του θανάτου του στην Ελληνική Αστυνομία ή το Πυροσβεστικό Σώμα.

Πόρους του Λογαριασμού αποτελούν :

α. δωρεές, κληρονομιές ή άλλες χαριστικές παροχές υπέρ του σκοπού του Λογαριασμού,

β. έσοδα από καλλιτεχνικές, αθλητικές ή άλλης μορφής εκδηλώσεις,

γ. τόκοι καταθέσεων,

δ. έσοδα από επενδύσεις κεφαλαίων ή προσόδους ακινήτων.

ε. Η εφάπαξ κατ’ έτος το μήνα Νοέμβριο υποχρεωτική εισφορά του αστυνομικού, πυροσβεστικού και του μόνιμου και επί συμβάσει αορίστου χρόνου πολιτικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, των συνοριακών φυλάκων και των ειδικών φρουρών, που καθορίζεται στο χρηματικό ποσό ύψους δύο ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (2,92 ευρώ).

Το ποσό αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Μέριμνας και Αριστείας Ελληνικής Αστυνομίας.

Για την παροχή της οικονομικής ενίσχυσης, ο/η ενδιαφερόμενος/η υποβάλλει κατά το τελευταίο τετράμηνο έκαστου έτους  στο Ίδρυμα αίτηση με τα  προβλεπόμενα  δικαιολογητικά.

Σημειώνεται ότι ο εν λόγω Λογαριασμός ελέγχεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ενώ τα ετήσια έσοδα και έξοδά του καταχωρούνται σε ξεχωριστό Προϋπολογισμό και Ισολογισμό.

Δικαιολογητικά