Λειτουργία και αρμοδιότητες των τμημάτων της Διεύθνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Διαχείρισης Πληροφοριών

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης και Διαχείρισης Πληροφοριών είναι οι ακόλουθες:

α. ο χειρισμός θεμάτων προσωπικού, η διαχείριση του χρηματικού και υλικού, η γραμματειακή, διοικητική και τεχνική υποστήριξη και γενικά η εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της Υπηρεσίας,

β. η συλλογή, μελέτη, ανάλυση, αξιολόγηση, τυχόν συσχέτιση και επεξεργασία πληροφοριών, στοιχείων και δεδομένων σχετικών με την αποστολή της Υπηρεσίας και την προώθηση των επεξεργασμένων στοιχείων στα αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης για επιχειρησιακή αξιοποίηση, κατά λόγο αρμοδιότητας,

γ. η μέριμνα για τη διαρκή εξειδικευμένη εκπαίδευση και μετεκπαίδευση του προσωπικού της Διεύθυνσης σε θέματα καταπολέμησης του ηλεκτρονικού εγκλήματος, μέσω της κατάρτισης και υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σύμφωνα με τις σχετικές ανάγκες των επιχειρησιακών Τμημάτων και σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων του Αρχηγείου, καθώς και με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες ή φορείς της Χώρας και άλλων χωρών μέσω της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Αρχηγείου.

Στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Διαχείρισης Πληροφοριών λειτουργεί Κέντρο Επιχειρήσεων, το οποίο εξασφαλίζει το συντονισμό και την επικοινωνία του προσωπικού της Υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της επιχειρησιακής του δράσης. Στο κέντρο επιχειρήσεων λειτουργούν, σε 24ωρη βάση, τηλεφωνικό κέντρο με ειδική γραμμή καταγγελιών, καθώς και ηλεκτρονική διεύθυνση (e−mail) για την επικοινωνία των πολιτών με την Υπηρεσία.

Τμήμα Καινοτόμων Δράσεων και Στρατηγικής

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Καινοτόμων Δράσεων και Στρατηγικής είναι οι ακόλουθες:

α. η κατάρτιση προγραμμάτων ενημέρωσης πολιτών και φορέων επί θεμάτων διαδικτύου και ηλεκτρονικών εγκλημάτων μέσω της υλοποίησης διαφόρων δράσεων όπως συνέδρια, ημερίδες, και τηλεδιασκέψεις, καθώς και η οργάνωση άλλων καινοτόμων δράσεων στο τομέα καταπολέμησης του ηλεκτρονικού εγκλήματος,

β. η χάραξη θεμάτων στρατηγικού σχεδιασμού, αναφορικά με κυβερνοέγκλημα,

γ. η προβολή και δημοσιοποίηση του κοινωνικού έργου της Υπηρεσίας μέσω της δημιουργίας και διαχείρισης προφίλ σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης ( Twitter, Facebook κ.λπ.) προς το σκοπό, αποκλειστικά της επικοινωνίας, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα ηλεκτρονικών απειλών και κινδύνων,

δ. η παρακολούθηση των εξελίξεων σε θέματα ηλεκτρονικού εγκλήματος, τόσο σε εσωτερικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, η εκπόνηση σχετικής ετήσιας μελέτης με συναγωγή συμπερασμάτων για την εγκληματικότητα επί των αδικημάτων αυτών στη Χώρα και η υποβολή συγκεκριμένων αιτιολογημένων προτάσεων για την αντιμετώπισή τους και

ε. η καταγραφή δράσεων και στατιστικών στοιχείων αναφορικά με το ηλεκτρονικό έγκλημα και η τήρηση αυτών.

Τμήμα Ασφάλειας Ηλεκτρονικών και Τηλεφωνικών Επικοινωνιών και Προστασίας Λογισμικού και Πνευματικών Δικαιωμάτων

Το Τμήμα Ασφάλειας Ηλεκτρονικών και Τηλεφωνικών Επικοινωνιών και Προστασίας Λογισμικού και Πνευματικών Δικαιωμάτων λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 7001/2/1261−κα΄ από 28−08−2009 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης (Β΄1879). Επίσης, το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για:

α. το χειρισμό υποθέσεων παράνομης διείσδυσης σε υπολογιστικά συστήματα και κλοπής, καταστροφής ή παράνομης διακίνησης λογισμικού υλικού, ψηφιακών δεδομένων και οπτικοακουστικών έργων που τελούνται σε ολόκληρη τη Χώρα,

β. την παροχή συνδρομής σε άλλες αρμόδιες υπηρεσίες που διερευνούν τις υποθέσεις αυτές, κατά την ισχύουσα νομοθεσία και

γ. την παροχή αναγκαίας τεχνικής συνδρομής στα άλλα Τμήματα της Υπηρεσίας, τη διενέργεια ψηφιακής και διαδικτυακής έρευνας με τη χρήση σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού και την ψηφιακή και διαδικτυακή ανάλυση ψηφιακών δεδομένων, αρχείων και άλλων μέσων και ευρημάτων σε περιπτώσεις διερεύνησης σοβαρών υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

Τμήμα Διαδικτυακής Προστασίας Ανηλίκων και Ψηφιακής Διερεύνησης

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διαδικτυακής Προστασίας Ανηλίκων και Ψηφιακής Διερεύνησης είναι οι ακόλουθες:

α. η εξιχνίαση και δίωξη των εγκλημάτων που διαπράττονται κατά των ανηλίκων με τη χρήση του διαδικτύου και των άλλων μέσων ηλεκτρονικής ή ψηφιακής επικοινωνίας και αποθήκευσης,

β. η διερεύνηση υποθέσεων διαδικτυακής ή ηλεκτρονικής παρενόχλησης (cyber bullying) και ρατσισμού,

γ. η παροχή συνδρομής στις αρμόδιες κρατικές Υπηρεσίες για την αποτροπή αυτοκτονιών που αναγγέλλονται μέσω διαδικτύου, καθώς και στις Υπηρεσίες που διερευνούν υποθέσεις για εγκλήματα που τελούνται στο διαδίκτυο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Τμήμα Ειδικών Υποθέσεων και Δίωξης Διαδικτυακών Οικονομικών Εγκλημάτων

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ειδικών Υποθέσεων και Δίωξης Διαδικτυακών Οικονομικών Εγκλημάτων είναι οι ακόλουθες:

α. η καταπολέμηση, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας και τις άλλες αρμόδιες εθνικές, ευρωπαϊκές και αλλοδαπές υπηρεσίες και αρχές, οικονομικών εγκλημάτων και ιδίως εγκλημάτων που τελέστηκαν σε διαδικτυακό περιβάλλον με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και νέων τεχνολογιών, σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων του δημοσίου και της εθνικής οικονομίας γενικότερα ή εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος και η διερεύνησή τους απαιτεί εξειδικευμένη τεχνογνωσία.

β. η συνεχής έρευνα του διαδικτύου και των άλλων μέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας και ψηφιακής αποθήκευσης, για την ανακάλυψη, εξιχνίαση και δίωξη των εγκληματικών πράξεων αρμοδιότητάς του που διαπράττονται σ’ αυτά ή μέσω αυτών σε ολόκληρη τη Χώρα, εφόσον για την διερεύνησή τους απαιτείται εξειδικευμένη τεχνική ή ψηφιακή έρευνα.

Αντίστοιχη διάρθρωση και αρμοδιότητες προβλέπονται και για την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.