Πολιτική Erasmus

Η στρατηγική της Σχολής Αξιωματικών για την οργάνωση και υλοποίηση σχεδίων συνεργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ αναλύεται σε δύο βασικές προτεραιότητες:

  • Πρώτη προτεραιότητα είναι η μεταφορά καινοτόμων προσεγγίσεων στην εκπαίδευση των σπουδαστών, με τη βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας και την επέκταση της γνωστικής τους ικανότητας, σε τομείς υψηλών απαιτήσεων στην αστυνομική πρακτική.
  • Δεύτερη προτεραιότητα είναι η απόκτηση γνώσεων και εμπειριών από τα ευρωπαϊκά πρότυπα στην αστυνόμευση, από τους ίδιους τους σπουδαστές. Μέσω των προγραμμάτων Erasmus+, οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν τις απαιτήσεις, τις προκλήσεις και τις κατάλληλες πρακτικές για τη χρήση τους στο πλαίσιο των μελλοντικών τους καθηκόντων.

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ και λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες συμφωνίες διμερούς συνεργασίας που έχουν υπογραφεί από την Ελληνική Κυβέρνηση, η Σχολή θα καταρτίσει λίστα των αρμόδιων Αστυνομικών Ακαδημιών και άλλων συναφών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και θα την προτείνει στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να προσκληθούν περαιτέρω συνεργασίες σε κοινές δράσεις κινητικότητας. Προτεραιότητα θα δοθεί στις συνεργασίες για την κινητικότητα των σπουδαστών, των διδασκόντων και του διοικητικού προσωπικού, καθώς και στις συνεργασίες για την ανάπτυξη και συμμετοχή σε προγράμματα σύντομης / εντατικής κατάρτισης.

Η Σχολή Αξιωματικών σχεδιάζει να καθιερώσει κανάλια διαλόγου με αρμόδιους φορείς άλλων χωρών της Ε.Ε. και τρίτων χωρών, όχι μόνο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αστυνομίας, αλλά και με πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, δημόσιους, ιδιωτικούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την ακαδημαϊκή κοινότητα στους τομείς ενδιαφέροντος της Σχολής.

Οι εκπαιδευόμενοι της Σχολής Αξιωματικών, το διοικητικό προσωπικό, καθώς και το επιστημονικό συμβούλιο της Σχολής θα έχουν ενεργό ρόλο στη διαδικασία καθορισμού των επιστημονικών τομέων ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο της αναζήτησης των κατάλληλων εταίρων, αξιολογώντας το εκπαιδευτικό υλικό και τις πρακτικές που τους παρέχονται. Κατά την πρώτη περίοδο (πρώτο έτος) συμμετοχής στα προγράμματα Erasmus+, θα δοθεί προτεραιότητα στην κινητικότητα του διοικητικού προσωπικού, προκειμένου να αποκτήσουν γνώσεις και πρακτική εμπειρία σε υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικά αστυνομικά ιδρύματα.

Προφανώς, κατά την ίδια περίοδο, θα καταβληθεί προσπάθεια κατά την κινητικότητα του διοικητικού προσωπικού, προκειμένου να συζητηθεί με το φιλοξενούμενο ίδρυμα η δυναμική για περαιτέρω συνεργασία στον τομέα της κινητικότητας των σπουδαστών, προσδιορίζοντας κοινά πεδία μελέτης που μπορούν να προσφέρουν τις απαραίτητες διαπιστευμένες γνώσεις για την κινητικότητα σπουδαστές.

Γενικά, η Σχολή επιδιώκει να βελτιώσει την ποιότητα της εκπαίδευσης των νέων σπουδαστών, συλλέγοντας και εξετάζοντας περαιτέρω νέες καινοτόμες ιδέες που εκσυγχρονίζουν την χρησιμοποιούμενη εκπαιδευτική μεθοδολογία και προωθούν την τεχνογνωσία στην τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη στην αστυνομική πρακτική.

Η δεύτερη φάση, θα περιλαμβάνει τις πρωτοβουλίες κινητικότητας των σπουδαστών, οι οποίες θα συμφωνηθούν με τα συγκεκριμένα συνεργαζόμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα άλλων χωρών. Σε αυτό το πλαίσιο, θα καθοριστούν κριτήρια για την επιλογή των συμμετεχόντων.

Οι εκπαιδευόμενοι αυτοί θα έχουν την κατάλληλη υποστήριξη προετοιμασίας πριν από το ταξίδι τους, καθώς και τη συνεχή επαφή και παρακολούθηση εντός της περιόδου κινητικότητας.

Μετά την ολοκλήρωση της κινητικότητας και της επιστροφής τους, οι γνώσεις και η πείρα που αποκτήθηκαν θα επανεκτιμηθούν και θα εξεταστούν για μελλοντικές αποφάσεις σχετικά με πρωτοβουλίες κινητικότητας.