Στατιστικά στοιχεία Γ.Α.Δ. Περιφέρειας Κρήτης 2010

Στατιστικά στοιχεία εγκληματικότητας (Α’  εξάμηνο 2010)