Στατιστικά Στοιχεία

Στην ενότητα αυτή αναρτούνται στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύονται από την Ελληνική Αστυνομία για την εγκληματικότητα, τα τροχαία ατυχήματα, τη μετανάστευση και το άσυλο κ.α.

Επιπλέον αναρτούνται οι ετήσιες εκθέσεις του Συντονιστικού οργάνου Δίωξης Ναρκωτικών (Σ.Ο.Δ.Ν.) και της Eurostat για την εγκληματικότητα.

Επιλέξτε μία από τις παρακάτω υποκατηγορίες στατιστικών στοιχείων.

Εγκληματικότητα

Μετανάστευση και Άσυλο

Ναρκωτικών

Oργανωμένο Έγκλημα

Οδική Ασφάλεια

Λοιπά Στατιστικά Στοιχεία