Ειδικό θεσμικό πλαίσιο / Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων

Αποστολή Διεύθυνσης Εσωτερικώ Υποθέσεων

Σύμφωνα με το ν. 2713/1999, όπως ισχύει, κύρια αποστολή της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων (Δ.Ε.Υ.), ως ειδικής Αστυνομικής Υπηρεσίας, αποτελεί η αντιμετώπιση του φαινομένου της διαφθοράς, με τη διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη ορισμένων εγκλημάτων που προβλέπονται στον ως άνω νόμο και τα οποία διαπράττουν ή συμμετέχουν σε αυτά αστυνομικοί, υπάλληλοι ή λειτουργοί του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, καθώς και υπάλληλοι και αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Διεθνών Οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια.

Η εκπλήρωση της αποστολής της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων επιτυγχάνεται με τη συλλογή, αξιολόγηση και αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων για τα εγκλήματα αυτά και τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης για τη διακρίβωση ή τη βεβαίωση τέλεσής τους. Ο ν.2713/1999 δίνει έμφαση στην αξιοποίηση των πληροφοριών που περιέρχονται στην Υπηρεσία, προκειμένου να οδηγήσουν στην αποκάλυψη της εγκληματικής συμπεριφοράς, αφού είναι γνωστό ότι λόγω των ιδιαίτερων κανόνων, σχέσεων και συναλλαγών που αναπτύσσονται μεταξύ των συνενόχων και του νόμου της σιωπής που επικρατεί στα κυκλώματα διαφθοράς, η εξιχνίαση αυτών των εγκλημάτων εμφανίζει ιδιαίτερη δυσκολία.

Οι εκτεταμένες αρμοδιότητές της, έχουν καταστήσει την Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων κεντρικό φορέα της Πολιτείας για την καταπολέμηση της διαφθοράς και ως εκ τούτου, ειδικότερα υπό τις ισχύουσες κοινωνικοοικονομικές συγκυρίες, με τη δραστική επέμβασή της, επιδιώκει την περιστολή κρουσμάτων διαφθοράς στους κόλπους του διοικητικού μηχανισμού, ώστε να διασφαλίζεται η αναγκαία αξιοπιστία του κράτους προς τον πολίτη, τόσο στο επίπεδο που αντιμετωπίζει το φαινόμενο στις δράσεις της καθημερινότητάς του, όσο και στο επίπεδο που το φαινόμενο εκδηλώνεται με τη μορφή οργανωμένης εγκληματικότητας.

Ειδικές Μέθοδοι Έρευνας και θεσμοθέτηση μέτρων που διευκολύνουν τη δράση της Υπηρεσίας

Η προληπτική και κατασταλτική δράση της Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων διευκολύνεται με τη χρήση ειδικών μεθόδων έρευνας καθώς και άλλων μέτρων όπως:

 • Άρση του απορρήτου της επιστολής και της τηλεφωνικής ή κάθε άλλης μορφής ανταπόκριση και του απορρήτου των τραπεζικών ή χρηματιστηριακών λογαριασμών, καθώς και της καταγραφής δραστηριότητας ή άλλων γεγονότων εκτός κατοικίας με ειδικές συσκευές ήχου εικόνας ή με άλλα τεχνικά μέσα και της συσχέτισης ή του συνδυασμού δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • Δεσμεύσεις λογαριασμών και απαγόρευση εκποιήσεως ακινήτων, η αγορά των οποίων έγινε με προσόδους από τα εγκλήματα του ν.2713/1999.
 • Απαγόρευση της κίνησης τραπεζικών λογαριασμών ή ανοίγματος θυρίδων.
 • Παύση ισχύος φορολογικού απορρήτου όταν ενεργείται προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση.
 • Συγκεκαλυμμένη έρευνα – Ανακριτική διείσδυση. Ειδικότερα προβλέπεται άρση του άδικου χαρακτήρα της πράξεως των αστυνομικών ή άλλων προσώπων, που κατόπιν εντολής του προϊσταμένου της Δ.Ε.Υ. και προηγούμενης σύμφωνης γνώμης του εποπτεύοντος την Υπηρεσία Εισαγγελέα Εφετών, ενεργούν ή εμφανίζονται ως συμμέτοχοι σε εγκλήματα του ν.2713/1999 προκειμένου να επιτευχθεί η αποκάλυψή τους.
 • Έρευνα σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο, ύστερα από καταγγελία ή βάσιμη υπόνοια.
 • Η αποστολή της Δ.Ε.Υ. συνίσταται αποκλειστικά στην διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη ορισμένων εγκλημάτων αστυνομικών και υπαλλήλων, τα οποία προβλέπονται στο ν.2713/1999 εξαντλητικά, ώστε να αποφεύγεται η πολυδιάσπαση του αντικειμένου της Υπηρεσίας και η απασχόλησή της με ήσσονος σημασίας παραβάσεις.
 • Ενθάρρυνση και προστασία μαρτύρων.
 • Ανωνυμία καταγγελλόντων κατά το στάδιο της διερεύνησης της βασιμότητας των καταγγελλομένων.
 • Απρόσκοπτη πρόσβαση στα αρχεία Υπηρεσιών και Επιχειρήσεων.
 • Ηλεκτρονική διαχείριση εισερχομένων πληροφοριών (και μέσω τ/φ γραμμής «hot line») και ανάλυσης αυτών.
 • Δημιουργία δικτύου πληροφόρησης που καλύπτει όλη την επικράτεια και παρέχεται δυνατότητα συνδυασμού, συσχετισμού και ηλεκτρονικής διασταύρωσης των σχετικών πληροφοριών.
 • Καθιέρωση υποχρέωσης όλων των διωκτικών αρχών, αστυνομικών και μη, να συνδράμουν αποτελεσματικά στην Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, όταν τους ζητηθεί, και να την ενημερώνουν όταν επιλαμβάνονται εγκλημάτων που άπτονται της αρμοδιότητάς της. Η ίδια ως άνω υποχρέωση ενημέρωσης προβλέπεται ακόμη και για την εισαγγελική αρχή στις περιπτώσεις που ασκηθεί δίωξη σε βάρος αστυνομικών για κάποιο από τα προβλεπόμενα στο ν.2713/1999 εγκλήματα»