Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων (Δ.Ε.Υ.)

Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων (Δ.Ε.Υ.) είναι ειδική αυτοτελής Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, εδρεύει στο Νομό Αττικής, υπάγεται απευθείας στον Αρχηγό του Σώματος και έχει ως αποστολή τη διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη εγκλημάτων που μαρτυρούν διαφθορά χαρακτήρα, στο χώρο της Ελληνικής Αστυνομίας και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Στη Θεσσαλονίκη, λειτουργεί Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος (Υ.Ε.Υ.Β.Ε.), με διοικητική υπαγωγή στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων.

Το έργο και οι δραστηριότητες της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων εποπτεύονται από την Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ύστερα από ετήσια Έκθεση Απολογισμού που υποβάλει ο αρμόδιος Υπουργός.

Επιπλέον, το ανακριτικό έργο της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας αλλά και η εν γένει δραστηριότητα της Υπηρεσίας, τελούν υπό την άμεση εποπτεία του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών ή Θεσσαλονίκης, ο οποίος ενημερώνεται για όλες τις υποθέσεις που χειρίζεται.

Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας ιδρύθηκε το 1999, η λειτουργία της διέπεται από ειδικό θεσμικό πλαίσιο και στο πεδίο δράσης της περιλαμβάνονται:

  • Συγκεκριμένα εγκλήματα του Ποινικού Κώδικα που διαπράττουν ή συμμετέχουν σε αυτά αστυνομικοί όλων των βαθμών, συνοριακοί φύλακες και ειδικοί φρουροί, καθώς και όσα εγκλήματα περιλαμβάνονται στη νομοθεσία για τα ναρκωτικά, τα παίγνια, τα όπλα, τις αρχαιότητες, τη λαθρεμπορία (ν. 2960/2001 άρθρο 155 επ.), τους αλλοδαπούς καθώς και το άρθρο δεύτερο «Δωροδοκία αλλοδαπού δημόσιου λειτουργού» και το άρθρο τρίτο «Δωροδοκία» του ν. 2656/1998.
  • Συγκεκριμένα εγκλήματα του Ποινικού Κώδικα καθώς και τα εγκλήματα που προβλέπονται στο άρθρο δεύτερο του ν.3666/2008, όπως ισχύει, «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς και αντικατάσταση συναφών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα», που διαπράττουν ή συμμετέχουν σε αυτά υπάλληλοι και λειτουργοί του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και υπάλληλοι ή αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Διεθνών Οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια.

Αστυνομική και ανακριτική έρευνα

  • Όλες οι καταγγελίες ή πληροφορίες, ανώνυμες ή επώνυμες, μετά την επεξεργασία και αξιολόγησή τους υποβάλλονται ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα Εφετών, ο οποίος παρακολουθεί τη γενικότερη ερευνητική τους πορεία.
  • Κατά τη διάρκεια προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης δεν ισχύει το φορολογικό απόρρητο. Εφόσον επιβάλλεται, είναι δυνατή η άρση απορρήτου της επικοινωνίας, του τραπεζικού ή χρηματιστηριακού απορρήτου, σύμφωνα με συγκεκριμένες δικονομικές διαδικασίες.
  • Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων έχει κατά την εκπλήρωση της αποστολής της, απρόσκοπτη πρόσβαση στα αρχεία όλων των αστυνομικών Υπηρεσιών και των άλλων αρχών ή Υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Διάρθρωση και τοπική αρμοδιότητα

Εγγυήσεις ανεξαρτησίας της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων

Τα μέτρα που έχει θεσμοθετήσει η Πολιτεία για την διασφάλιση της ανεξαρτησίας της Υπηρεσίας είναι:

α) Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων υπάγεται απευθείας στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας. Η πρόβλεψη αυτή επιβάλλεται για λόγους που αφορούν την ιδιαιτερότητα και τη σημασία του έργου της για την αξιοπιστία του Σώματος, αλλά και την αποφυγή παρεμβάσεων για συγκάλυψη περιπτώσεων που ενδεχομένως να αφορούν και ανώτερα στελέχη.

β) Η εποπτεία του όλου έργου της Υπηρεσίας από Εισαγγελικούς λειτουργούς, εγγυάται τη διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας της, μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας. Ειδικότερα, όχι μόνο η προανάκριση και η προκαταρκτική εξέταση που διενεργούνται από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά και η εν γένει δραστηριότητα της Υπηρεσίας αυτής, τελούν υπό την άμεση εποπτεία του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών ή Θεσσαλονίκης.

γ) Ο ετήσιος απολογισμός του έργου και των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας υπόκειται σε κοινοβουλευτική εποπτεία, έλεγχο και διαφάνεια από τη Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, με την υποβολή κατ’ έτος, από τον αρμόδιο Υπουργό, σχετικής έκθεσης.

δ) Για τον ορισμό του Διοικητή, απαιτείται η διατύπωση γνώμης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής και απόφαση του αρμόδιου Υπουργού που υπάγεται η Υπηρεσία.

ε) Η επιλογή του προσωπικού γίνεται με αυστηρώς αξιοκρατικά κριτήρια και απόλυτη διαφάνεια από το ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων Αξιωματικών, που αποτελεί υψηλού κύρους και εγνωσμένης αντικειμενικότητας συλλογικό όργανο. Με τον τρόπο αυτόν εκτιμάται ότι δημιουργείται η αναγκαία υποδομή για τον αντικειμενικό, αδιάβλητο και ανεπηρέαστο χειρισμό των υποθέσεων και την αποτελεσματική λειτουργία της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων.

στ) Η θητεία που προβλέπεται για το προσωπικό της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων (4 έως 7 έτη) δημιουργεί κλίμα εμπιστοσύνης και αίσθημα ασφάλειας, ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται η αναγκαία προστασία για την ανεπηρέαστη άσκηση των καθηκόντων του, χωρίς τον κίνδυνο της μετακίνησής του.

Υποβολή καταγγελίας

Όλες οι καταγγελίες που περιέχονται στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων και εφόσον αναφέρονται σε εγκλήματα αρμοδιότητας μας (άρθρο 1 παρ. 2 ν.2713/99), ερευνώνται και είτε εξελίσσονται σε προδικαστική έρευνα (δικογραφίες), είτε διαβιβάζονται σε άλλη αρμόδια Αστυνομική Υπηρεσία ή Δημόσια Αρχή.

Κατ’ εξαίρεση η καταγγελία μπορεί να τεθεί στο αρχείο με τη σύμφωνη γνώμη του εποπτεύοντος την Υπηρεσία Εισαγγελέα Εφετών, λόγω αοριστίας ή λόγω έλλειψης βασιμότητάς τους. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα στον Διευθυντή της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων να αναστείλει την έρευνα ανώνυμης καταγγελίας, έως ότου αναφανούν νέα στοιχεία τα οποία δικαιολογούν την επανεξέτασή της.

Για τις υποβληθείσες επώνυμες καταγγελίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, με σκοπό την ενημέρωσή σας αναφορικά με την εξέλιξη της υπόθεσης.

Για τις ανώνυμες καταγγελίες δεν υπάρχει ανάλογη δυνατότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 10301 (όλο το 24ωρο με αστική πανελλαδικά χρέωση) και 210-8779700 (όλο το 24ωρο).

Επικοινωνία:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (Δ.Ε.Υ.)

Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 23 – Μαρούσι Αττικής, Τ.Κ.: 15123

Τηλέφωνο: 210-8779700 και 10301 (όλο το 24ωρο με αστική πανελλαδικά χρέωση)

E-mail: dey1@otenet.gr , internalaffairs@astynomia.gr

Fax: 210-6856508

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Υ.Ε.Υ.Β.Ε.)

Διεύθυνση: Μοναστηρίου 241 – Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.: 54628

Τηλέφωνο: 2310-531884 (όλο το 24ωρο)

E-mail : dey1@otenet.gr , internalaffairs@astynomia.gr

Fax : 2310-54869


Εκθέσεις – Απολογισμοί

Χρήσιμες συμβουλές