12-09-2023: Διακήρυξη Πλειοδοτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει ανταλλάγματος, για την παραχώρηση με ανταποδοτικό όφελος (αντάλλαγμα) άχρηστων υλικών της Ελληνικής Αστυνομίας (κάλυκες φυσιγγίων παντοειδείς), συνολικού προϋπολογισμού (ελάχιστη αξία παραχωρουμένου υλικού) εκατόν πενήντα έξι χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ και σαράντα έξι λεπτά του ευρώ (156.374,46€) άνευ Φ.Π.Α.

Δείτε τη Διακήρυξη εδώ 

Τελευταιές Αναρτήσεις