05-09-2023: Διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης προς κάλυψη των ανελαστικών αναγκών του συνόλου των υπηρεσιών της Δ.Α. Ιωαννίνων για ένα (1) έτος από 01-1-2024 έως 31-12-2024, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος»

Δείτε τη διακήρυξη εδώ

Τελευταιές Αναρτήσεις