16-05-2023: Υπ’ αριθ. 11.2023 Διακήρυξη Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ. / Υ.Π.τ.Π. που αφορά προμήθεια «σαράντα (40) δίκυκλων μοτοσικλετών», μέσω της 2ης τροποποίησης της Απόφασης Χορήγησης Επιδότησης της δράσης «Προμήθεια οχημάτων για τις ανάγκες της Ελληνικής Αστυνομίας», του Εθνικού Προγράμματος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας / Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας 2014-2020 με κωδικό ΟΠΣ 5047431

Δείτε τη Διακήρυξη εδώ

Δείτε την προηγούμενη διακήρυξη εδώ

Τελευταιές Αναρτήσεις