08-05-2023: Υπ’ αριθ. 10/2023 Διακήρυξης / ΓΔΟΥΕΣ που αφορά στην προμήθεια «προβλεπόμενων εφοδίων σε προσωπικό και ενίσχυση εξειδικευμένων επιχειρησιακών μονάδων Σώματος με ειδικό εξοπλισμό και μέσα για τα έτη 2023, 2024, 2025

Δείτε τη Διακήρυξη εδώ 

Τελευταιές Αναρτήσεις