21-12-2012: Διευκρινίσεις επί τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθμ. 7/2012 προκήρυξης διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια (1243) ασύρματων πομποδεκτών

Δείτε τις διευκρινίσεις εδώ.

Τελευταιές Αναρτήσεις