07-12-2012: Διευκρινήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθμ. 8/2012 προκήρυξης διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια τριών (3) ειδικών οχημάτων τύπου VAN

Δείτε τα αιτήματα (αίτημα 1 και αίτημα 2 ) την διευκρίνηση τους.

Δείτε την αρχική προκήρυξη.

Τελευταιές Αναρτήσεις