07-12-2012: Διευκρινίσεις επί τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθμ. 7/2012 Προκήρυξης διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια (1243) Ασύρματων πομποδεκτών

1. Δείτε εδώ το πρώτο αίτημα.
Δείτε εδώ την πρώτη διευκρίνηση.
2. Δείτε εδώ το δεύτερο αίτημα.
Δείτε εδώ τη δεύτερη διευκρίνηση.

Δείτε εδώ την αρχική προκήρυξη.

Τελευταιές Αναρτήσεις