Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης

Πλέον η Ελληνική Αστυνομία έχει ένα  Κέντρο Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, εφάμιλλο άλλων Ευρωπαϊκών Αστυνομιών.
 
Για τέτοια θρανία μπορούμε να είμαστε περήφανοι…
 
Για την αναβάθμιση και βελτίωση του επιπέδου των γνώσεων του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας λειτουργεί η Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης.  Σκοπός της Σχολής είναι  η μετεκπαίδευση, η επιμόρφωση και η εξειδίκευση του αστυνομικού προσωπικού, τόσα σε θέματα καθημερινού αστυνομικού ενδιαφέροντος, όσο και σε νέες τεχνικές – μεθόδους, η εκμετάλλευση των οποίων, συμβάλλει σημαντικά στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας.
 
Η Σχολή ιδρύθηκε το 1996 και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 190/1996 "Οργανισμός Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας και συναφή θέματα" όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα ΠΔ: 69/97, 385/98 και 45/2000.
 
Η Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας, εδρεύει στο Νομό Αττικής, λειτουργεί σε επίπεδο Αστυνομικής Διεύθυνσης και υπάγεται στην Αστυνομική Ακαδημία. Επίσης, στο νομό Θεσσαλονίκης λειτουργεί Παράρτημα της Σχολής, σε επίπεδο Αστυνομικής Υποδιεύθυνσης με διοικητική υπαγωγή σ`  αυτή.
 

 
Αποστολή  της Σχολής είναι :
 
1) Η επαγγελματική επιμόρφωση-μετεκπαίδευση του   αστυνομικού προσωπικού, με τη λειτουργία διαφόρων σχολείων και σεμιναρίων .
2)  Η διενέργεια των προαγωγικών εξετάσεων (για τους βαθμούς του Αρχιφύλακα και Ανθυπαστυνόμου).
3)  Η  διενέργεια   εισαγωγικών   εξετάσεων  για   τα   Σχολεία   Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθ/μων (ΤΕΜΑ) και Ξένων Γλωσσών.
4)  Η εκπαίδευση και μετεκπαίδευση ιδιωτών που προσλαμβάνονται για τις ανάγκες   ασφαλείας   ή   φρούρησης   εγκαταστάσεων   ή   χώρων   Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών   Κοινής   Ωφέλειας   και   Επιχειρήσεων,   καθώς και συνοδείας χρηματαποστολών.
5)  Η εκπαίδευση στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων-Λιμενικού Σώματος, σε θέματα αστυνομικού ενδιαφέροντος.
6)  Τέλος με την 8038/13/44-α από 17-8-2005 ΚΥΑ της ανατέθηκε η εκπαίδευση του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας.
 
Το εκπαιδευτικό προσωπικό της Σχολής, αποτελείται από τακτικούς καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές, επίκουρους καθηγητές και Λέκτορες Πανεπιστημίων . Επίσης, διδάσκουν και Αξιωματικοί του Σώματος, με εμπειρία και εξειδικευμένες γνώσεις.
 
Η Σχολή συγκροτείται από το Επιτελείο και τα Εκπαιδευτικά Τμήματα.
Το Επιτελείο, διαρθρώνεται από τα Τμήματα:
  •  Εσωτερικών Λειτουργιών
  •  Σπουδών-Δημοσίων Σχέσεων και
  •  Διαχείρισης Χρηματικού -Υλικού.

 

 

 

Τα Εκπαιδευτικά Τμήματα είναι τα ακόλουθα:
 
1)Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών-Στελεχών (ΤΕΜΕΣ)
Στο Τμήμα αυτό μετεκπαιδεύονται υποχρεωτικά αξιωματικοί που έχουν το βαθμό του Αστυνόμου Β`, προέρχονται από την παραγωγική Σχολή των Αξιωματικών και πρόκειται να προαχθούν στο βαθμό του Αστυνόμου Α`. H φοίτηση στο Τμήμα διαρκεί από 3 έως 6 μήνες.
 
2)Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (ΤΕΜΑ)
Στο Τμήμα αυτό, εισάγονται για φοίτηση Ανθ/μοι, ύστερα από εισιτήριες εξετάσεις που διενεργούνται με μέριμνα και ευθύνη της Σχολής.
Η φοίτηση διαρκεί 7 έως 9 μήνες και οι αποφοιτούντες προάγονται στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β`.
Ο αριθμός των εισαγομένων, καθορίζεται κάθε φορά  με απόφαση του κ. Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.
 
3)Τμήμα Ξένων Γλωσσών
Στο Τμήμα αυτό λειτουργούν ανεξάρτητα τμήματα Ξένων Γλωσσών (κυρίως Αγγλικής Γλώσσας). Η διάρκεια της εκπαίδευσης διαρκεί από 6 έως 9 μήνες και περιλαμβάνει διάφορες βαθμίδες. Λειτουργούν τμήματα Αξιωματικών και υπαλλήλων κλάδου ΠΕ-ΤΕ καθώς και Ανθ/μων -Αρχιφυλάκων-Αστυφυλάκων και υπαλλήλων κλάδου ΔΕ.
 
4)Τμήμα Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών
Το Τμήμα αυτό είναι υπεύθυνο για την μετεκπαίδευση, επιμόρφωση και εξειδίκευση των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και του πολιτικού προσωπικού κλάδου Π.Ε. και Τ.Ε.
Οι σπουδαστές, κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους, εκπαιδεύονται σε θέματα
Τροχαίας, Δημόσιας Ασφάλειας, Κρατικής Ασφάλειας, Αλλοδαπών, ναρκωτικών,    καθώς    και    σε    άλλα    αντικείμενα    αστυνομικού ενδιαφέροντος.
Ο χρόνος εκπαίδευσης και ο αριθμός των εκπαιδευομένων, καθορίζεται με διαταγή της Δ/νσης Εκπαίδευσης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.
 
5)Τμήμα Μετεκπαίδευσης Κατωτέρων
Το Τμήμα αυτό είναι υπεύθυνο για την μετεκπαίδευση, επιμόρφωση και εξειδίκευση των Ανθυπαστυνόμων, Αρχιφυλάκων και Αστυφυλάκων και του πολιτικού προσωπικού κλάδου Δ.Ε. της Ελληνικής Αστυνομίας.
Οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους εκπαιδεύονται, όπως και στο τμήμα μετεκπαίδευσης Αξιωματικών, σε διάφορα θέματα αστυνομικού ενδιαφέροντος.
Ο χρόνος εκπαίδευσης αλλά και ο αριθμός των εκπαιδευομένων καθορίζεται επίσης, με διαταγή της Δ/νσης Εκπαίδευσης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.
 
6) Τμήμα Ειδικής Αστυνομικής Εκπαίδευσης (Οπλοτεχνικής – Αυτοάμυνας-Αυτοπροστασίας)
Το Τμήμα αυτό είναι υπεύθυνο για την ειδική εκπαίδευση του αστυνομικού προσωπικού σε θέματα αυτοάμυνας-αυτοπροστασίας, χειρισμού-χρήσης των όπλων και σκοποβολής.
Έχει την έδρα του στο Λαγονήσι Αττικής και στεγάζεται σε σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις.
 
Αυτές περιλαμβάνουν, αίθουσα τζούντο-καράτε, αίθουσα εξομοιωτή στη χρήση κοντόκανων πυροβόλων όπλων, καθώς και λοιπούς εκπαιδευτικούς και βοηθητικούς χώρους.
 
7) Τμήμα Εκπαίδευσης και Μετεκπαίδευσης εκπαιδευτών-συνοδών σκύλων και ανιχνευτών – εξουδετερωτών εκρηκτικών μηχανισμών
 
Το Τμήμα αυτό έχει ως σκοπό την εκπαίδευση και εξειδίκευση του προσωπικού ως εκπαιδευτών και συνοδών αστυνομικών σκύλων, καθώς και την εκπαίδευση και εξειδίκευσή του στην ανίχνευση και εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Με το Π.Δ.385/98, ιδρύθηκε και  λειτουργεί  από 5-3-1999, το Παράρτημα της Σχολής στη Θεσσαλονίκη, με τα ακόλουθα Τμήματα:
α. Τμήμα Μετεκπαίδευσης Επιτελών-Στελεχών (ΤΕΜΕΣ)
β. Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (ΤΕΜΑ)
γ. Τμήμα Ξένων Γλωσσών
δ. Τμήμα Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών
ε. Τμήμα Μετεκπαίδευσης Ανθ/μων-Αρχ/κων-Αστυφ/κων
 
Στα Τμήματα του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης πραγματοποιούνται  εκπαιδεύσεις που καλύπτουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των Υπηρεσιών της Βόρειας Ελλάδος.
 

                      

ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΕΣ   ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
 
Οι εγκαταστάσεις της Σχολής, περιλαμβάνουν σύγχρονες υποδομές και τεχνικό εξοπλισμό, για την παροχή αρτιότερης και πληρέστερης εκπαίδευσης.
 
Ειδικότερα, διαθέτει:
  • Τρεις (3) αίθουσες πληροφορικής,  
  • σύγχρονο ανοιχτό σκοπευτήριο με κινούμενους και σταθερούς στόχους,
  • ξενοδοχειακή υποδομή, για την διαμονή των εκπαιδευομένων που επιθυμούν.
Διαθέτει   καινούργια   και   σύγχρονα   δωμάτια   (μονόκλινα -δίκλινα-τετράκλινα) με πλήρη επίπλωση, κλιματισμό, θέρμανση, τηλεόραση και ψυγείο.
 
Επιπλέον, όσοι από τους εκπαιδευόμενους επιθυμούν, μπορούν να σιτίζονται στο εστιατόριο της Σχολής Αξιωματικών.
 

                                           Επιμέλεια: Αρχ/κας  Σοφία Ζυγούρα 
Τελευταιές Αναρτήσεις