Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας (Δ.Δ.Α.Σ.)

                             
Η Δ.Δ.Α.Σ. προγραμματίζει στη βάση των εξής δύο βασικών παραδοχών:
α.  η αντεγκληματική πολιτική, εάν εστιαστεί μόνο στον εσωτερικό εθνικό χώρο και δεν λάβει υπόψη της τις διεθνείς εξελίξεις, κινδυνεύει να αποτύχει, δεδομένου ότι το έγκλημα πλέον στην σημερινή του μορφή έχει διεθνή διάσταση και απαιτεί παγκόσμια δράση.
β.  η αντιμετώπιση του διεθνοποιημένου εγκλήματος απαιτεί πάνω από όλα διεθνή συνεργασία, γεγονός που αναγνωρίστηκε πρόσφατα στη φάση της προετοιμασίας και υλοποίησης του προγράμματος Ολυμπιακής ασφάλειας με τα επιτυχή γνωστά αποτελέσματα.
Στο πλαίσιο των ανωτέρω παραδοχών και της αναδιάρθρωσης των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, η Δ.Δ.Α.Σ. οριοθετεί νέους άμεσους και μεσοπρόθεσμους / μακροπρόθεσμους στόχους.
Πιο συγκεκριμένα στους άμεσους στόχους της εντάσσεται:
α.  Η εσωτερική αναδιάρθρωση – θεσμική, οργανωτική και λειτουργική – των Τμημάτων και Γραφείων της με:
–  την ένταξη ξενόγλωσσου, έμπειρου και ικανού στελεχιακού δυναμικού, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό,
–  την εκπαίδευση, εξειδίκευση και εξοικείωση του προσωπικού της στις νέες εφαρμογές / βάσεις δεδομένων – πληροφοριών της Interpol, της Eyropol και των άλλων Διεθνών Οργανισμών Αστυνομικής Συνεργασίας,
–  την προμήθεια και αξιοποίηση του απαραίτητου, σύγχρονου και δοκιμασμένου υλικοτεχνικού εξοπλισμού.
β.  Η οργάνωση προγράμματος ενημέρωσης – εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας σε όλη την επικράτεια, αρχής γενομένης από τους Διοικητές των Υπηρεσιών Ασφάλειας, με αντικείμενο:
–  την ενημέρωσή τους περί των υψηλών δυνατοτήτων της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας,
–  τον τρόπο και τις διαδικασίες αξιοποίησης και εκμετάλλευσης των παρεχομένων υπηρεσιών και
–  την αναγκαιότητα και χρηστικότητα τροφοδότησης του όλου συστήματος, με αμφίδρομη σχέση, με τις απαιτούμενες πληροφορίες και δεδομένα.
γ.  Η βελτίωση και ενδυνάμωση των διεθνών συνεργασιών της Ελληνικής Αστυνομίας, σε διμερές και πολυμερές επίπεδο, στη βάση προγράμματος ενημερωτικών συναντήσεων και επαφών που είναι ήδη σε εξέλιξη και συνδυάζεται με τη μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας ως κεκτημένο της Ολυμπιακής ασφάλειας. Το ενδιαφέρον αυτών των συνεργασιών, σε επίπεδο ηγεσίας αλλά και εθνικών εμπειρογνωμόνων, εστιάζεται στους τομείς ανταλλαγής πληροφοριών, κοινών πολιτικών και δράσεων για την αντιμετώπιση του διασυνοριακού εγκλήματος, της διεθνούς τρομοκρατίας, της διακίνησης ναρκωτικών, της παράνομης μετανάστευσης της εμπορίας ανθρώπων και των άλλων μορφών οργανωμένου εγκλήματος.
 


Στους μεσοπρόθεσμους – μακροπρόθεσμους στόχους οριοθετούμε τις ακόλουθες προτεραιότητες:
 
α.  ενσωμάτωση της κοινής βάσης δεδομένων και εγκληματολογικών πληροφοριών της Interpol, της Eyropol και των άλλων Διεθνών Οργανισμών Αστυνομικής Συνεργασίας στο εθνικό μας σύστημα, με στόχο την προσβασιμότητα όλων των συναρμοδίων Υπηρεσιών του κρατικού μηχανισμού στο ενιαίο αυτό σύστημα πανελλαδικά,
 
β.  επιχειρησιακή ετοιμότητα της Δ.Δ.Α.Σ., 24 ώρες το 24ωρο, με δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης και σε πραγματικό χρόνο στα αιτήματα παροχής πληροφοριών / δεδομένων των Υπηρεσιών μας κατά την εξέλιξη επιχειρήσεων καθημερινότητας, αλλά και διαχείρισης κρίσεων, με την ενεργοποίηση Ομάδων διεθνούς συνδρομής (ειδικών αναλυτών σε συμβουλευτικό ρόλο, ομάδων αναγνώρισης θυμάτων κ.ά.),
 
γ.  διεκδίκηση – τοποθέτηση Αξιωματικών μας σε καίριες και αποφασιστικής αρμοδιότητας θέσεις στους Διεθνείς Οργανισμούς Αστυνομικής Συνεργασίας όχι απλά για να παρακολουθούμε τις εξελίξεις, αλλά να επηρεάζουμε και συνδιαμορφώνουμε τις αποφάσεις που μας αφορούν ως Χώρα, υπηρετώντας έτσι την αντεγκληματική μας πολιτική,
 
δ.  δημιουργία «δεξαμενής» άντλησης στελεχιακού δυναμικού, ξενόγλωσσου και ειδικά εκπαιδευμένου στο χειρισμό εφαρμογών πληροφορικής, προκειμένου να στελεχώνουν κάθε φορά τις Ομάδες που θα εκπροσωπούν στους Οργανισμούς και τα διεθνή Fora.
 
H Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας στο πλαίσιο των ανωτέρω στόχων και προτεραιοτήτων, ως εκ της αποστολής της, έχει την δυναμική στο να παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις, συνεισφέροντας στη χάραξη της αντεγκληματικής πολιτικής, βασισμένης και εναρμονισμένης στα διεθνή πρότυπα (standards).
 
Η Ολυμπιακή τεχνογνωσία και εμπειρία καταδεικνύει και σηματοδοτεί την ανάγκη αξιοποίησης της διεθνούς συνεργασίας και μεταολυμπιακά. Στη διεθνή συνεργασία βασίστηκε ο σχεδιασμός Ολυμπιακής ασφάλειας, πετυχαίνοντας να λειτουργήσει προδραστικά – αποτρεπτικά, πλεονέκτημα που πρέπει να ενυπάρχει και στην αντεγκληματική μας πολιτική. Αρα ο ρόλος της Δ.Δ.Α.Σ. στον τομέα αυτό αναγνωρίζεται ως κεντρικός.
 
Το στρατηγικό αυτό πλάνο αξιοποίησης των δυνατοτήτων της Δ.Δ.Α.Σ. υλοποιείται  σταδιακά, βάσει συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.
 

Του Ταξιάρχου Απόστολου Σταυρόπουλου
Δ/ΝΤΗ της Δ.Δ.Α.Σ.
Τελευταιές Αναρτήσεις