Αρχική | Σύνδεσμοι | Χάρτης του site | Επικοινωνία | Διαύγεια
 
Ελληνική Αστυνομία Τύπος και Μ.Μ.Ε. Οδηγός του Πολίτη Στατιστικά Στοιχεία Πεσόντες στο καθήκον Αστυνομικοί Αστυνομική Ακαδημία Κοινωνικές δράσεις Περιοδικό "Αστυνομική Ανασκόπηση" Υλικό Αρχείου

Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Μεγέθυνση κειμένου Σμίκρυνση κειμένου Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση

 Πεδίο δράσης

Η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας (Δ.Ο.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4249/2014, έχει ως αποστολή την πρόληψη, έρευνα και καταστολή οικονομικών εγκλημάτων που τελέστηκαν σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων του Δημοσίου και της εθνικής οικονομίας γενικότερα και εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και την έρευνα, πρόληψη και καταστολή της αδήλωτης και της ανασφάλιστης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής, ακόμα και στις περιπτώσεις που δεν συνιστούν αξιόποινες πράξεις, με τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, εκτός από τους χώρους αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής της, παρακολουθεί, μελετά, αναλύει, αξιολογεί και αξιοποιεί, αναλόγως, σημαντικά, ειδικά ή ιδιαίτερου ενδιαφέροντος οικονομικά γεγονότα και κινήσεις, τόσο στο εσωτερικό όσο και σε διεθνές περιβάλλον και επιλαμβάνεται σε υποθέσεις αρμοδιότητάς της, συνεργαζόμενη προς τούτο, τόσο σε πληροφοριακό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο, με συναρμόδιες Υπηρεσίες, Αρχές και Φορείς, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

 Οργανωτική δομή

Η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας διαρθρώνεται ως εξής:

 • Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, με αρμοδιότητα την επιτελική Υποστήριξη του Διευθυντή και Υποδιευθυντή Δ.Ο.Α. στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους, το χειρισμό θεμάτων εσωτερικών λειτουργιών, προσωπικού, διαχείρισης χρηματικού και υλικού και γενικά την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της Υπηρεσίας.
 • Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών και Στρατηγικής, με αρμοδιότητα, την συλλογή, μελέτη, ανάλυση και επεξεργασία των πληροφοριακών δεδομένων και στοιχείων, για την επιχειρησιακή τους αξιοποίηση, κατά λόγο αρμοδιότητας, καθώς και για την εξαγωγή εγκληματολογικών και στρατηγικού χαρακτήρα συμπερασμάτων και στοιχείων, ως και την εκπόνηση της ετήσιας έκθεσης της Υπηρεσίας.
 • Τμήμα Προστασίας Δημόσιας Περιουσίας, με αρμοδιότητα την έρευνα και δίωξη οικονομικών εγκλημάτων τα οποία διαπράττονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα και βλάπτουν ή απειλούν τα οικονομικά συμφέροντα του ελληνικού δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Τμήμα Προστασίας Οικονομίας, με αρμοδιότητα την έρευνα και τη δίωξη εγκλημάτων τα οποία έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στα έσοδα του Δημοσίου και επηρεάζουν σημαντικά την ομαλή λειτουργία της αγοράς.
 • Τμήμα Φορολογικής Αστυνόμευσης & Ασφαλιστικής Προστασίας, με αρμοδιότητα την έρευνα και τη δίωξη των εγκλημάτων που αφορούν ιδίως φορολογική, τελωνειακή, ασφαλιστική νομοθεσία, καθώς και οποιαδήποτε άλλη παράβαση από την οποία προκαλείται οικονομική βλάβη σε βάρος των οργανισμών, φορέων, ταμείων και υπηρεσιών κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας, νοσηλευτικών ιδρυμάτων, υπηρεσιών και φορέων παροχής ιατρικής φροντίδας.

Σημειώνεται ότι, από το Π.Δ. 178/2014, προβλέπεται επίσης η σύσταση και λειτουργία Τμήματος Ειδικών Ελέγχων και Επιχειρήσεων, η σύσταση του οποίου εκκρεμεί.

Παράρτημα της Υπηρεσίας λειτουργεί στη Βόρεια Ελλάδα, ως Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, (Υ.Ο.Α.Β.Ε.) η οποία υπάγεται διοικητικά στη ΔΟΑ, με τοπική αρμοδιότητα που ταυτίζεται με τον τομέα Βορείου Ελλάδος, Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης και Γενικές Περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Βορείου Αιγαίου με την ακόλουθη οργανωτική δομή:

 • Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
 • Τμήμα Προστασίας Δημόσιας Περιουσίας & Οικονομίας
 • Τμήμα Φορολογικής Αστυνόμευσης & Ασφαλιστικής Προστασίας

 Νομικό Πλαίσιο Λειτουργίας

Η οργάνωση και λειτουργία της Δ.Ο.Α., για την εκπλήρωση της αποστολής της, διέπεται από το ακόλουθο νομικό πλαίσιο:

Π.Δ. 9/2011 (ΦΕΚ Α΄24/21-02-2011) «Σύσταση, Οργάνωση και Λειτουργία Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος»

Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ Α΄73/24-03-2014) «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις»

Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α΄160/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»

Π.Δ. 178/2014 (ΦΕΚ Α΄281/31-12-2014) «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας»

Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ Α΄29/19-03-2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις»

Π.Δ. 71/2015 (ΦΕΚ Α΄114/22-09-2015) «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»

Υ30 Απόφαση Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 2183 /τ’ Β/12-10-2015) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Δημήτριο Παπαγγελόπουλο»

Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ Α΄129/17-10-2015) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»

Κ.Υ.Α. 7001/2/1445-κζ΄(ΦΕΚ B΄2232/01-08-2012) «Ενημέρωση και ανταλλαγή πληροφοριακών στοιχείων μεταξύ ΥΠ.Ο.Α. και Υπηρεσιών Υπουργείου Οικονομικών, για την εφαρμογή της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας».

Ν. 4170/2013 (ΦΕΚ Α΄163/12-07-2013) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις»

Η ρύθμιση των οργανωτικών και τεχνικών θεμάτων λειτουργίας του Σ.Μ.Τ.Λ. και Λ.Π. προβλέπονται από την ΠΟΛ 1258/2013 (Β΄ 3101/6-12-2013) και ΠΟΛ 1131/2014 (Β΄1232/14-05-2014) .

Ν. 2731/1999 (ΦΕΚ Α' 138/05-07-1999) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 Αντικείμενο έρευνας

 • Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο κατάχρηση, φθορά ή μη νόμιμη χρήση της δημόσιας περιουσίας ή της περιουσίας της Ε.Ε.
 • Η αδιαφανής, παράνομη ή εκτός των προβλεπομένων διαδικασιών διαχείριση κοινοτικών πόρων και κρατικών χρηματοδοτήσεων και ενισχύσεων.
 • Τα εγκλήματα όπως απάτη, απιστία και διαφθορά που επηρεάζουν τα οικονομικά συμφέροντα του δημοσίου ή της Ε.Ε. και σχετίζονται άμεσα με προμήθειες του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και Ν.Π.Ι.Δ., τα οποία επιχορηγούνται από τον κρατικό ή κοινοτικό προϋπολογισμό.
 • Κάθε άλλη παράνομη πράξη εθνικού ή διασυνοριακού χαρακτήρα, από την οποία απειλείται ή βλάπτεται σοβαρά η δημόσια περιουσία ή περιουσία της Ε.Ε.
 • Η παράνομη διακίνηση και νόθευση αγαθών και άλλων προϊόντων.
 • Οι παραβάσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας, άδειας, σήματος και λοιπών συναφών εμπορικών δικαιωμάτων.
 • Οι παράνομες συναλλαγές ή δραστηριότητες που τελούνται στο πλαίσιο λειτουργίας των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων του άρθρου 3 του Ν. 4261/2014 (Α΄ 107), καθώς και των χρηματοπιστωτικών οργανισμών και ομίλων, όπως οι έννοιες αυτές ορίζονται στο άρθρο 4 του Ν. 3691/2008 (Α΄ 166) , όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και του χρηματοπιστωτικού τομέα γενικότερα.
 • Οι παραβάσεις που τελούνται στο πλαίσιο λειτουργίας επιχειρήσεων, οργανισμών, πρακτορείων ή άλλων φορέων διεξαγωγής τυχερών παιγνίων και καζίνο.
 • Κάθε άλλη οικονομική παράβαση, που προβλέπεται σε ποινικό νόμο, από την τέλεση της οποίας βλάπτονται τα δημόσια έσοδα και προκαλούνται σημαντικές δυσλειτουργίες στην αγορά.
 • Η φορολογική νομοθεσία ακόμα και στις περιπτώσεις που δεν συνιστούν αξιόποινες πράξεις.
 • Η τελωνειακή νομοθεσία και ειδικότερα σε λαθρεμπορικές δραστηριότητες ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας.
 • Η μη καταβολή των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εταιρείες, οργανισμούς και γενικά από κάθε υπόχρεο προς τούτο.
 • Οι παράνομες συνταγογραφήσεις.
 • Οι ψευδείς ιατρικές γνωματεύσεις και πιστοποιήσεις από τις οποίες επέρχεται οικονομική επιβάρυνση σε βάρος των ασφαλιστικών φορέων και του δημοσίου γενικότερα.
 • Οι υπερτιμολογήσεις φαρμάκων, ιατρικού εξοπλισμού, βοηθημάτων και υλικών.
 • Η χρήση εικονικών, πλαστών ή ψευδών στοιχείων, δικαιολογητικών και γνωματεύσεων για παροχή υπηρεσιών υγείας σε μη δικαιούχους.
 • Η χρήση παραποιημένων ή αναληθών δικαιολογητικών ή οποιουδήποτε άλλου στοιχείου, προς το σκοπό χορήγησης ή λήψης παράνομων συντάξεων και λοιπών παροχών, από οποιονδήποτε φορέα ή οργανισμό ασφάλισης και κοινωνικής πρόνοιας.
 • Οι παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων, την αδήλωτη εργασία και την παράνομη απασχόληση.
 • Οποιαδήποτε άλλη παράβαση από την οποία προκαλείται οικονομική βλάβη σε βάρος των οργανισμών, φορέων, ταμείων και υπηρεσιών κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας, καθώς και νοσηλευτικών ιδρυμάτων, υπηρεσιών και φορέων παροχής ιατρικής φροντίδας.

 Ετήσιες εκθέσεις 

2014

2015

 Υποβολή καταγγελιών 

Για την επικοινωνία των πολιτών με τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, λειτουργεί σε 24ωρη βάση η ειδική γραμμή 11012, μέσω της οποίας υποβάλλονται οι τηλεφωνικές καταγγελίες, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία ή σχόλιο σχετικό με την Υπηρεσία.

Επιπλέον οι καταγγελίες μπορούν να υποβάλλονται με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση 11012@hellenicpolice.gr, μέσω φαξ στην τηλεφωνική σύνδεση 210-6412042 ή αυτοπροσώπως στην έδρα της Υπηρεσίας.

Οι καταγγελίες μπορούν να υποβάλλονται ανώνυμα εφόσον ο καταγγέλλων δεν επιθυμεί να δηλώσει τα στοιχεία του ή επώνυμα.

Επώνυμη θεωρείται η καταγγελία κατά την οποία ο καταγγέλλων δηλώνει τα στοιχεία της ταυτότητάς του (τουλάχιστον επώνυμο, όνομα, Δ/νση, τηλέφωνο).

Ωστόσο, στις επώνυμες καταγγελίες, τα στοιχεία του καταγγέλλοντος ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε συναρμόδιες Υπηρεσίες ή στον καταγγελλόμενο σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.2472/1997 (Α΄50), Ν.2690/1999 (Α΄45) ως και της υπ’ αριθ. 73/2010 από 08/12/2010 απόφασης Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Στις ανώνυμες καταγγελίες δεν υπάρχει δυνατότητα ενημέρωσης του καταγγέλλοντα σχετικά με την πορεία της καταγγελίας του.

 Δελτία Τύπου

 Επικοινωνία

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Λ. Αλεξάνδρας 173, Τ.Κ.115 22, Αθήνα
Τηλέφωνο: 2106476431-432
Γραμμή καταγγελιών: 11012 ή 11012@hellenicpolice.gr
FAX: 210-6412042
E-mail: financialpolice@hellenicpolice.gr
Website: www.hellenicpolice.gr  

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Μοναστηρίου 326, Τ.Κ. 54121, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310-388302
FAX: 2310-559971
E-mail: yoikastve@astynomia.gr