Αρχική | Σύνδεσμοι | Χάρτης του site | Επικοινωνία | Διαύγεια
 
Ελληνική Αστυνομία Τύπος και Μ.Μ.Ε. Οδηγός του Πολίτη Στατιστικά Στοιχεία Πεσόντες στο καθήκον Αστυνομικοί Αστυνομική Ακαδημία Κοινωνικές δράσεις Περιοδικό "Αστυνομική Ανασκόπηση" Υλικό Αρχείου

Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας - Νομικό πλαίσιο Μεγέθυνση κειμένου Σμίκρυνση κειμένου Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Η οργάνωση και λειτουργία της Δ.Ο.Α., για την εκπλήρωση της αποστολής της, διέπεται από το ακόλουθο νομικό πλαίσιο:

Π.Δ. 9/2011 (ΦΕΚ Α΄24/21-02-2011) «Σύσταση, Οργάνωση και Λειτουργία Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος»

Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ Α΄73/24-03-2014) «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις»

Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α΄160/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»

Π.Δ. 178/2014 (ΦΕΚ Α΄281/31-12-2014) «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας»

Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ Α΄29/19-03-2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις»

Π.Δ. 71/2015 (ΦΕΚ Α΄114/22-09-2015) «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»

Υ30 Απόφαση Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 2183 /τ’ Β/12-10-2015) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Δημήτριο Παπαγγελόπουλο»

Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ Α΄129/17-10-2015) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»

Κ.Υ.Α. 7001/2/1445-κζ΄(ΦΕΚ B΄2232/01-08-2012) «Ενημέρωση και ανταλλαγή πληροφοριακών στοιχείων μεταξύ ΥΠ.Ο.Α. και Υπηρεσιών Υπουργείου Οικονομικών, για την εφαρμογή της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας».

Ν. 4170/2013 (ΦΕΚ Α΄163/12-07-2013) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις»

Η ρύθμιση των οργανωτικών και τεχνικών θεμάτων λειτουργίας του Σ.Μ.Τ.Λ. και Λ.Π. προβλέπονται από την ΠΟΛ 1258/2013 (Β΄ 3101/6-12-2013) και ΠΟΛ 1131/2014 (Β΄1232/14-05-2014) .

Ν. 2731/1999 (ΦΕΚ Α' 138/05-07-1999) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Επιστροφή στην αρχική σελίδα της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας