Αρχική | Σύνδεσμοι | Χάρτης του site | Επικοινωνία | Διαύγεια
 
Ελληνική Αστυνομία Τύπος και Μ.Μ.Ε. Οδηγός του Πολίτη Στατιστικά Στοιχεία Πεσόντες στο καθήκον Αστυνομικοί Αστυνομική Ακαδημία Κοινωνικές δράσεις Περιοδικό "Αστυνομική Ανασκόπηση" Υλικό Αρχείου

Άδεια εμπορίας όπλων και λοιπών αντικειμένων που χαρακτηρίζονται ως συλλεκτικά, ιστορικά κειμήλια Μεγέθυνση κειμένου Σμίκρυνση κειμένου Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου στην οποία μνημονεύονται οι λόγοι και το είδος της αιτούμενης αδείας καθώς και τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) Προκειμένου για φυσικό πρόσωπο: Επίθετο, ΄Ονομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, ημερομηνία και τόπος γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, αριθ. Ταυτότητας ή διαβατηρίου, ημερομηνία έκδοσης και εκδούσα Αρχή, επάγγελμα, τηλέφωνο και FAX.

(β) Προκειμένου για νομικό πρόσωπο: ΄Ονομα ή εμπορική επωνυμία και έδρα, καθώς και τα ως άνω στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου.

2. Πιστοποιητικό ιατρού ειδικότητας νευρολόγου-ψυχιάτρου ή παθολόγου από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση της ψυχικής υγείας του ενδιαφερομένου προκειμένου για φυσικό πρόσωπο ή των μελών του διοικητικού συμβουλίου προκειμένου περί σωματείων, των μελών του διοικητικού συμβουλίου, εκπροσώπων και διαχειριστών προκειμένου για Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και όλων των εταίρων προκειμένου περί εταιρειών άλλης μορφής.Το πιστοποιητικό αυτό παραδίδεται από τον ιατρό, στο πρόσωπο που ζήτησε την εξέτασή του εντός σφραγισμένου φακέλου. Η αρμόδια για την έκδοση της αδείας Αστυνομική Αρχή ελέγχει το απαραβίαστο του φακέλου και δεν παραλαμβάνει πιστοποιητικό που ο φάκελός του παραβιάσθηκε.

3. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 των ενδιαφερομένων στην οποία αναφέρεται ότι ο δηλών δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.2168/1993 και ότι δεν τυγχάνει φυγόποινος ή φυγόδικος.

4. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Τύπου Α΄(Υπηρεσιακή αναζήτηση).

5. Με εξαίρεση τους Δημόσιους Οργανισμούς, τις Τράπεζες και τις Επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, αν η άδεια ζητείται από νομικό πρόσωπο υποβάλλονται επιπλέον των ανωτέρω και τα εξής δικαιολογητικά:

α. Επικυρωμένο αντίγραφο της πράξης διορισμού εκπροσώπου του διοικητικού συμβουλίου της Α.Ε.

β. Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού ή εταιρικού προκειμένου για νομικό πρόσωπο άλλης μορφής. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται μία φορά και μόνο σε περίπτωση τροποποίησης του καταστατικού δημιουργείται υποχρέωση υποβολής εκ νέου.

6. Οι προβλεπόμενες κατά περίπτωση βεβαιώσεις-υπεύθυνες δηλώσεις και δημόσια έγγραφα, περί χαρακτηρισμού και προέλευσης των κατεχομένων ειδών{άρθρα 2, 3, 6 παρ. 2 περ.γ και 7 παρ. 4 της υπ’ αριθ. 3009/2/84-δ από 27.7.2004 Υ.Α (ΦΕΚ 1208-τ. Β’)}

7. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου στην οποία θα δηλώνει ότι:

i ) Δεν είναι εταίρος σε Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας που λειτουργεί ως ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία.

ii ) Δεν είναι εκπρόσωπος, διαχειριστής, μέλος Δ.Σ ή μέτοχος Ιδιωτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας που λειτουργεί με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας και

iii ) Δεν είναι υπάλληλος Ιδιωτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας.

8. Τρείς (3) πρόσφατες φωτογραφίες.