Αρχική | Σύνδεσμοι | Χάρτης του site | Επικοινωνία | Διαύγεια
 
Ελληνική Αστυνομία Τύπος και Μ.Μ.Ε. Οδηγός του Πολίτη Στατιστικά Στοιχεία Πεσόντες στο καθήκον Αστυνομικοί Αστυνομική Ακαδημία Κοινωνικές δράσεις Περιοδικό "Αστυνομική Ανασκόπηση" Υλικό Αρχείου

Άδεια εμπορίας κυνηγετικών όπλων, μερών, ανταλλακτικών και φυσιγγίων αυτών, πυρίτιδας, καλύκων, καψυλλίων και αεροβόλων όπλων, κλπ Μεγέθυνση κειμένου Σμίκρυνση κειμένου Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Άδεια εμπορίας κυνηγετικών όπλων, μερών, ανταλλακτικών και φυσιγγίων αυτών, πυρίτιδας, καλύκων, καψυλλίων και αεροβόλων όπλων, όπλων για την καταστροφή συγκολλούμενου υλικού σε περιστροφικούς κλιβάνους και φυσιγγίων αυτών και λοιπών αντικειμένων προβλεπομένων από το άρθρο 6 παρ. 3 του Ν.2168/93, πλην εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανισμών (άρθρο 6 παρ.3 εδαφ γ,δ,στ,η,θ και ια ).

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου στην οποία μνημονεύονται οι λόγοι και το είδος της αιτούμενης αδείας καθώς και τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) Προκειμένου για φυσικό πρόσωπο: Επίθετο, ΄Ονομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, ημερομηνία και τόπος γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, αριθ. Ταυτότητας ή διαβατηρίου, ημερομηνία έκδοσης και εκδούσα Αρχή, επάγγελμα, τηλέφωνο και FAX.

(β) Προκειμένου για νομικό πρόσωπο: ΄Ονομα ή εμπορική επωνυμία και έδρα, καθώς και τα ως άνω στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου.

2. Πιστοποιητικό ιατρού ειδικότητας νευρολόγου-ψυχιάτρου ή παθολόγου από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση της ψυχικής υγείας του ενδιαφερομένου προκειμένου για φυσικό πρόσωπο ή των μελών του διοικητικού συμβουλίου προκειμένου περί σωματείων, των μελών του διοικητικού συμβουλίου, εκπροσώπων και διαχειριστών προκειμένου για Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και όλων των εταίρων προκειμένου περί εταιρειών άλλης μορφής.Το πιστοποιητικό αυτό παραδίδεται από τον ιατρό, στο πρόσωπο που ζήτησε την εξέτασή του εντός σφραγισμένου φακέλου. Η αρμόδια για την έκδοση της αδείας Αστυνομική Αρχή ελέγχει το απαραβίαστο του φακέλου και δεν παραλαμβάνει πιστοποιητικό που ο φάκελός του παραβιάσθηκε.

3. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 των ενδιαφερομένων στην οποία αναφέρεται ότι ο δηλών δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.2168/1993 και ότι δεν τυγχάνει φυγόποινος ή φυγόδικος.

4. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Τύπου Α΄(Υπηρεσιακή αναζήτηση).

5. Με εξαίρεση τους Δημόσιους Οργανισμούς, τις Τράπεζες και τις Επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, αν η άδεια ζητείται από νομικό πρόσωπο υποβάλλονται επιπλέον των ανωτέρω και τα εξής δικαιολογητικά:

α. Επικυρωμένο αντίγραφο της πράξης διορισμού εκπροσώπου του διοικητικού συμβουλίου της Α.Ε.

β. Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού ή εταιρικού προκειμένου για νομικό πρόσωπο άλλης μορφής. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται μία φορά και μόνο σε περίπτωση τροποποίησης του καταστατικού δημιουργείται υποχρέωση υποβολής εκ νέου.

6. Αντίγραφο αδείας λειτουργίας του εργοστασίου ή εργαστηρίου, αν απαιτείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας υποβάλλεται:

(α) Πιστοποιητικό πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

(β) Επικυρωμένο αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου ή άλλο επίσημο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι παραχωρείται η χρήση του ακινήτου για το συγκεκριμένο σκοπό και για καθορισμένο χρόνο. Αν το ακίνητο είναι ιδιόκτητο, υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου.

(γ) Υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/86) του ιδιοκτήτη του ακινήτου, στην οποία αναφέρονται:

(i) Ότι από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις επιτρέπεται η λειτουργία της συγκεκριμένης επιχείρησης στο ακίνητο και δεν έγινε αλλαγή της χρήσης του χώρου.

(ii) Ότι από τον κανονισμό της πολυκατοικίας, στην οποία ευρίσκεται το ακίνητο, επιτρέπεται η λειτουργία της ανωτέρω επιχείρησης και, ότι η πλειοψηφία των ενοίκων της πολυκατοικίας δεν αντιτίθενται στη λειτουργία της.

7. Αντίγραφο της δήλωσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.2168/93.Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι επισκευαστές των όπλων. Η εν λόγω δήλωση μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά και στοιχεία υποβάλλεται στην κατά τόπο αρμόδια αστυνομική αρχή, η οποία στη συνέχεια υποβάλλει τη δήλωση στη Δ/νση Εγκληματολογικών Ερευνών. Η προαναφερόμενη Δ/νση δύναται, αν το κρίνει σκόπιμο, να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο, μέσω της αστυνομικής αρχής, την υποβολή πρόσθετων στοιχείων.

8. Αντίγραφο καταλληλότητας ή έγκρισης κυκλοφορίας των προς κατασκευή ή συναρμολόγηση ειδών, που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2168/93 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων Υπ. Αποφάσεων.Το δικαιολογητικό αυτό ως και το αναφερόμενο στην προηγούμενη περίπτωση (7), υποβάλλονται άπαξ και στη συνέχεια εκ νέου, μόνο αν πρόκειται να κατασκευασθούν ή συναρμολογηθούν είδη διαφορετικά από τα αναφερόμενα στα δικαιολογητικά αυτά.

9. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου στην οποία θα δηλώνει ότι:

i) Δεν είναι εταίρος σε Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας που λειτουργεί ως ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία.

ii) Δεν είναι εκπρόσωπος, διαχειριστής, μέλος Δ.Σ ή μέτοχος Ιδιωτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας που λειτουργεί με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας και

iii) Δεν είναι υπάλληλος Ιδιωτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας.

10. Αντίγραφο άδειας λειτουργίας αποθήκης, σε περίπτωση εναποθήκευσης ποσοτήτων μεγαλύτερων των εκατό (100) χιλιογράμμων πυρίτιδας, ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) φυσιγγίων και εκατό χιλιάδων (100.000) καψυλλίων κυνηγίου. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος πρόκειται να εναποθηκεύσει τα προς εμπορία φυσίγγια και καψύλλια σε αποθήκη τρίτου, το αντίγραφο της άδειας λειτουργίας αποθήκης θα συνοδεύεται από αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου ή άλλου επίσημου εγγράφου από το οποίο να προκύπτει ότι παραχωρείται η χρήση της αποθήκης για εναποθήκευση συγκεκριμένων ποσοτήτων κατά είδος και για ορισμένο χρόνο.

11. Τρείς (3) πρόσφατες φωτογραφίες.

*Παράβολο ΕΛ.ΑΣ 90 Ευρώ, ΜΤΣ 90 Ευρώ και Δημοσίου 90 Ευρώ