Αρχική | Σύνδεσμοι | Χάρτης του site | Επικοινωνία | Διαύγεια
 
Hellenic Police
Ελληνική Αστυνομία Ηγεσία Οργανόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό Προσλήψεις Προσωπικού Εκπαίδευση Αστυνομική Ακαδημία Εξέλιξη Οικονομικές Παροχές Γυναίκες στην Ελληνική Αστυνομία Ειδικοί Φρουροί Συνοριοφύλακες Βαθμοί Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστοιχία βαθμών Ειδικές Υπηρεσίες Λοιπές Υπηρεσίες Τύπος και Μ.Μ.Ε. Οδηγός του Πολίτη Στατιστικά Στοιχεία Θανόντες στο καθήκον Αστυνομικοί Αστυνομική Ακαδημία Κοινωνικές δράσεις Περιοδικό "Αστυνομική Ανασκόπηση" Υλικό Αρχείου


Διδακτικό προσωπικό Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Μεγέθυνση κειμένου Σμίκρυνση κειμένου Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Η Σχολή, το πρώτο τρίμηνο κάθε χρόνου ή και εκτάκτως, όταν παρίσταται ανάγκη, ανακοινώνει μέσω του ημερήσιου Τύπου τις ειδικότητες και τα προσόντα των καθηγητών που απαιτούνται να καλύψουν τα διδασκόμενα μαθήματα και καλεί αυτούς που επιθυμούν να διδάξουν κατά το επόμενο εκπαιδευτικό έτος, να υποβάλουν σχετική αίτηση σ' αυτή. Δεν απαιτείται ανακοίνωση για τους ομιλητές ολιγόωρων διαλέξεων και τους καθηγητές εκτάκτων βραχυχρόνιων σεμιναρίων. Το διορισμένο διδακτικό προσωπικό κατά το πρώτο τρίμηνο κάθε εκπαιδευτικού έτους δηλώνει αν επιθυμεί να συνεχίσει και το επόμενο έτος.

Το διδακτικό προσωπικό δεν πρέπει να υπερβαίνει το 67 o έτος της ηλικίας του κατά την 31 η Δεκεμβρίου του έτους διορισμού του.

Το διδακτικό προσωπικό που δεν προέρχεται από αστυνομικούς πρέπει να κατέχει τίτλο σπουδών ελληνικού ή ισότιμου αναγνωρισμένου αλλοδαπού Πανεπιστημίου που να ανταποκρίνεται στο γνωστικό αντικείμενο που καλείται να διδάξει, ενώ συνεκτιμάται και η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και διδακτορικού διπλώματος ελληνικού ή ισότιμου αλλοδαπού αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου, η σ υγγραφή πρωτότυπης εργασίας σχετικής με το αντικείμενο που ενδιαφέρεται να διδάξει, η διδακτική ικανότητα και πείρα, καθώς και η εν γένει εμπειρία του στο αντικείμενο. Επίσης, πρέπει να έχει την ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μην έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα, και να έχει το κατάλληλο για δημόσιο λειτουργό ήθος.

Για το διορισμό ως διδακτικού προσωπικού εν ενεργεία αστυνομικού λαμβάνεται υπόψη η κατοχή πτυχίου Πανεπιστημίου, η ευδόκιμη αποφοίτησή του από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών - Στελεχών ή τη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας, η υπηρεσιακή του εμπειρία, καθώς και η συγγραφή εργασιών σχετικών με το διδασκόμενο αντικείμενο. Επιπλέον, ο υποψήφιος πρέπει να έχει αξιολογηθεί ως «εξαίρετος» κατά τα τελευταία τρία έτη και να έχει κριθεί ευμενώς από τα αρμόδια Συμβούλια κατά την τελευταία κρίση και να μην έχει τιμωρηθεί για πειθαρχικά παραπτώματα.

Για το διορισμό ως διδακτικού προσωπικού εν συντάξει αστυνομικού ή στρατιωτικού απαιτείται ο ενδιαφερόμενος να έχει αποστρατευθεί ως ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του, να διαθέτει επαγγελματική πείρα και μόρφωση στο αντικείμενο που προκύπτει από την υπηρεσία του στο Σώμα και την επιμόρφωσή του στο αντικείμενο και να διαθέτει διδακτική ικανότητα και πείρα.

Το διδακτικό προσωπικό αξιολογείται στο τέλος κάθε εκπαιδευτικού έτους από ειδική επιτροπή με συγκεκριμένα κριτήρια. Η επιτροπή, υποβάλλει στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας τις προτάσεις για τη διατήρηση ή αντικατάστασή του και γενικά το διορισμό του διδακτικού προσωπικού.

Το εκπαιδευτικό προσωπικό που διορίζεται έχει συγκεκριμένες υποχρεώσεις, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας της Σχολής.