Αρχική | Σύνδεσμοι | Χάρτης του site | Επικοινωνία | Διαύγεια
 
Ελληνική Αστυνομία Ηγεσία Οργανόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό Προσλήψεις Προσωπικού Εκπαίδευση Αστυνομική Ακαδημία Εξέλιξη Οικονομικές Παροχές Γυναίκες στην Ελληνική Αστυνομία Ειδικοί Φρουροί Συνοριοφύλακες Βαθμοί Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστοιχία βαθμών Ειδικές Υπηρεσίες Λοιπές Υπηρεσίες Τύπος και Μ.Μ.Ε. Οδηγός του Πολίτη Στατιστικά Στοιχεία Πεσόντες στο καθήκον Αστυνομικοί Αστυνομική Ακαδημία Κοινωνικές δράσεις Περιοδικό "Αστυνομική Ανασκόπηση" Υλικό Αρχείου

Εκπαιδευτικό Συμβούλιο Μεγέθυνση κειμένου Σμίκρυνση κειμένου Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τον Διοικητή της Σχολής, τον Διοικητή του Τμήματος Δοκίμων Υπαστυνόμων, τον Προϊστάμενο του Τμήματος Σπουδών, έναν ανώτερο Αξιωματικό της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Αρχηγείου Ελληνικής Α­στυνομίας, τον Προϊστάμενο του Τμήματος Εκπαιδευτικών Μελετών της Αστυνομικής Ακαδημίας, δύο ιδιώτες καθηγητές και τον Αρχηγό της Σχολής, ως εκπρόσωπο των ­Δοκίμων. Καθήκοντα Προέδρου του Συμβουλίου εκτελεί ο Διοικητής της Σχολής. Ως γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται κατώτερος Αξιωματικός της Σχολής.

Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο έχει αρμοδιότητα υποβολής προτάσεων για:

  • Την κατάρτιση και την τροποποίηση ή βελτίωση του εκπαιδευτικού προγράμμα­τος. Ειδικότερα, καθορίζει το σκοπό, το στόχο, τη διαδικασία, τη βιβλιογραφία και γενικά τη μεθοδολογία διδασκαλίας κάθε μαθήματος (Lesson Plan).
  • Τις αδυναμίες εφαρμογής του προγράμματος εκπαίδευσης, την τυχόν ανεπάρ­κεια του διδακτικού προσωπικού, την καταλληλότητα των βιβλίων ή άλλων μέσων που προτείνονται ως εκπαιδευτικά βοηθήματα, τη συγγραφή, από προσωπικό της Ελλη­νικής Αστυνομίας ή ιδιώτες, εκπαιδευτικών βιβλίων ή άλλων εκπαιδευτικών βοη­θημάτων, καθώς και την αναμόρφωση και προσαρμογή των εκπαιδευτικών βιβλίων και βοηθημάτων στις ανάγκες της εκπαίδευσης, ύστερα από εισηγήσεις.
  • Τη γνωμοδότηση σε οποιοδήποτε ζήτημα αναφερόμενο στη βελτίωση της εκπαί­δευσης.