Αρχική | Σύνδεσμοι | Χάρτης του site | Επικοινωνία | Διαύγεια
 
Ελληνική Αστυνομία Ηγεσία Οργανόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό Προσλήψεις Προσωπικού Εκπαίδευση Αστυνομική Ακαδημία Εξέλιξη Οικονομικές Παροχές Γυναίκες στην Ελληνική Αστυνομία Ειδικοί Φρουροί Συνοριοφύλακες Βαθμοί Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστοιχία βαθμών Ειδικές Υπηρεσίες Λοιπές Υπηρεσίες Τύπος και Μ.Μ.Ε. Οδηγός του Πολίτη Στατιστικά Στοιχεία Πεσόντες στο καθήκον Αστυνομικοί Αστυνομική Ακαδημία Κοινωνικές δράσεις Περιοδικό "Αστυνομική Ανασκόπηση" Υλικό Αρχείου

Σχολή Εθνικής Ασφάλειας Μεγέθυνση κειμένου Σμίκρυνση κειμένου Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Αποστολή της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας είναι η μετεκπαίδευση και η επιμόρφωση, σε μεταπτυχιακό επίπεδο, των Ανώτερων στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας, των Ενόπλων Δυνάμεων, του Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος και Πολιτικών Υπαλλήλων άλλων Υπουργείων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Ο αριθμός των εισαγομένων στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας δεν υπερβαίνει τους 40 σπουδαστές και καθορίζεται κάθε φορά µε απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Με την ίδια απόφαση:

 • Καθορίζεται η προέλευση των σπουδαστών σε ποσοστό μέχρι 40% από Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων, του Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος, από πολιτικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και των λοιπών Υπουργείων και Υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
 • Κοινοποιείται στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, στο Γ.Ε.Ε.Θ.Α., στο Λιμενικό και Πυροσβεστικό Σώμα, καθώς και στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για ενημέρωση των ενδιαφερομένων και τις περαιτέρω, κατά περίπτωση, ενέργειες.

Η φοίτηση στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας διαρκεί από έξι μέχρι οκτώ μήνες και αρ­χίζει εντός του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

Εισάγονται για φοίτηση και Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, του Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος, µε βαθμό Ταγματάρχη ή Αντισυνταγματάρχη και αντιστοίχων βαθμών, καθώς και πολιτικοί υπάλληλοι Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και άλλων Υπουργείων και Υπηρεσιών, εξουσιοδοτημένοι για τον χειρισμό θεμάτων κρατικής ασφάλειας.

Οι σπουδαστές της Σχολή Εθνικής Ασφάλειας Αξιωματικοί πρέπει να κατέχουν τα ουσιαστικά προσόντα για περαιτέρω εξέλιξη και να έχουν κριθεί ευμενώς από τα αρμόδια Συμβούλια κατά την τελευταία κρίση.

Οι πολιτικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και των λοιπών Υπουργείων και Υπηρεσιών, πρέπει να ανήκουν στον Κλάδο Π.Ε., να έχουν βαθμό Α', να έχουν εγγραφεί στον πίνακα προακτέων κατ 'απόλυτη εκλογή και ηλικία, που συνεπάγεται δυνατότητα περαιτέρω παραμονής τους στην Υπηρεσία για πέντε (5) έτη τουλάχιστον.

Η επιλογή των σπουδαστών που προέρχονται από το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας γίνεται από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον Προϊστάμενο του Κλάδου Διοικητικού και τους Διευθυντές των Διευθύνσεων Προσωπικού και Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ο ανώτερος ή αρχαιότερος των οποίων ορίζεται ως πρόεδρος.

Για την επιλογή λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά προτεραιότητας τα ακόλουθα αντικειμενικά κριτήρια:

 • Η βαθμολογία µε το γενικό χαρακτηρισμό "ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ" κατά την αξιολόγηση του τελευταίου έτους.
 • Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου.
 • Η κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. Σε περίπτωση περισσότερων τίτλων, προηγείται εκείνος που κατέχει τους περισσότερους.
 • Η κατοχή πτυχίου ξένης γλώσσας. Σε περίπτωση κατοχής τίτλων διαφορετικής βαθμίδας ή περισσότερων γλωσσών, προηγείται εκείνος που κατέχει αυτούς της ανώτερης βαθμίδας ή των περισσότερων γλωσσών, κατά περίπτωση.
 • Η εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση σε άλλα αντικείμενα που προσιδιάζουν προς αυτό της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας.
 • Ο χειρισμός σχετικών θεμάτων.

Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τον Υποδιοικητή της Σχολής, τον Προϊστάμενο του Τμήματος Σπουδών, έναν (1) Αξιωματικό του Τμήματος Σπουδών, έ­ναν (1) ανώτερο Αξιωματικό της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, δύο καθηγητές και τον αρ­χηγό των σπουδαστών της εκπαιδευτικής σειράς. Πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται ο Διοικητής της Σχολής και Γραμματέας, χωρίς ψή­φο, ο κατώτερος Αξιωματικός.

Οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους διδάσκονται τις ακόλουθες ομάδες θεμάτων:

 • Α' Ομάδα: θέματα Κρατικής Ασφάλειας. Στρατηγική και Πολιτική Εθνικής Ασφά­λειας.
 • Β' Ομάδα: Διακρατικές και Διεθνείς Σχέσεις. Διεθνείς Οργανισμοί. Δίκαιο και Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Γ' Ομάδα: Διεθνές Δίκαιο. Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
 • Δ' Ομάδα: Εθνικά θέματα. Διεθνείς Συνθήκες. Πολιτική και Διπλωματική Ιστορία νεότερων χρόνων.
 • Ε' Ομάδα : Εφαρμογή της Διοικητικής Επιστήμης και Πρακτικής στη Δημόσια Διοίκηση. Δημόσια Ασφάλεια και Διαχείριση Κρίσεων.

Στους σπουδαστές που αποφοιτούν ευδόκιμα από τη Σχολή απονέμεται, σε επίσημη τελετή, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις σπουδές της Στρατηγικής και Πολιτικής Εθνικής Ασφάλειας.

Οι ευδοκίμως αποφοιτούντες από τη Σχολή Αξιωματικοί φέρουν στη στολή τους διακριτική μεταλλική κονκάρδα, η οποία επί της κυρίας όψης απεικονίζει τον Παγκόσμιο Χάρτη των πέντε Ηπείρων και στο μέσον αυτής τον Παρθενώνα.

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Διεύθυνση:
Λ. Θρακομακεδόνων 101, 13769 – Αχαρνές, Αττική
Τηλέφωνο: 210-2424118, 210-2424351, 210-2403139
FAX : 210-2442355
E-mail: sea.policeacademy@hellenicpolice.gr
Website: www.hellenicpolice.gr