Αρχική | Σύνδεσμοι | Χάρτης του site | Επικοινωνία | Διαύγεια
 
Ελληνική Αστυνομία Τύπος και Μ.Μ.Ε. Οδηγός του Πολίτη Στατιστικά Στοιχεία Πεσόντες στο καθήκον Αστυνομικοί Αστυνομική Ακαδημία Κοινωνικές δράσεις Περιοδικό "Αστυνομική Ανασκόπηση" Υλικό Αρχείου

3η πρόσκληση για προετοιμασία, υλοποίηση των δράσεων εθελούσιας επιστροφής των υπηκόων τρίτων χωρών και υποδοχή αυτών στη χώρα καταγωγής τους Μεγέθυνση κειμένου Σμίκρυνση κειμένου Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ


Ημερομηνία 20-01-2011
Α.Π.: 8000/21/8/2-ιθ

Κωδικός Πρόσκλησης: 1/2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 137/Α/26.7.85), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και κωδικοποιήθηκε με ΠΔ 63/2005, άρθρο 54 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005).

2. Το Ν. 3613/2007 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξαρτήτων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 263/Α΄), άρθρο 28, παρ. 10, εδ. δ και ζ, όπως ισχύει.

3. Το Ν.2800/2000 από 29/2/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημοσίας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν (ΦΕΚ 41/29-02-00).

4. Το Π.Δ.14/2001 από 23/01/2001 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας», όπως ισχύουν (ΦΕΚ 12 τ.Α/31-01-2001).

5. Το Π.Δ.184/2009 από 06/10/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του», όπως ισχύουν (ΦΕΚ 213 τ.Α/07-10-2009).

6. Την υπ΄ αριθ. 4000/1/45-κβ από 17/7/2009 Κοινή Υπουργική Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Οργάνωση και λειτουργία της Υπεύθυνης Αρχής για την εφαρμογή της υπ’ αριθ. 575/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Μαΐου 2007, σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής, για την προγραμματική περίοδο 2008-2013» (ΦΕΚ 1467/20-7-2009).

7. Την Κ.Υ.Α. 2/86009/0041 Γ «Οργάνωση και λειτουργία της Αρχής Πιστοποίησης και της Αρχής Ελέγχου των τεσσάρων (4) Ταμείων που συστάθηκαν ως μέρος του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών» της Ε.Ε. (ΦΕΚ 2509/10.12.2008).

8. Την υπ΄ αριθ. 575/2007/ΕΚ από 23 Μαΐου 2007 Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής για την περίοδο 2008 έως 2013, ως μέρος του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών».

9. Την υπ΄ αριθ. Ε(2008)796 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 5ης Μαρτίου 2008 που θεσπίζει τους κανόνες για την εφαρμογή της Απόφασης αριθ. 575/2007/ΕΚ από 23/5/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής, για την περίοδο 2008 έως 2013, ως μέρος του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών», όσον αφορά τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των κρατών μελών, τους κανόνες για τη διοικητική και χρηματοοικονομική διαχείριση και την επιλεξιμότητα των δαπανών για έργα που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο».

10. Tην υπ’ αριθ. 2009/614/ EC απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 23ης Ιουλίου 2009 ( L 210/36,37 από 14/08/2009) σχετικά με την επέκταση της επιλεξίμου χρονικής περιόδου υλοποίησης των ετησίων προγραμμάτων του Ταμείου.

11. Την υπ΄ αριθ. Ε(2009)1544 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 13ης Μαρτίου 2009, «Σχετικά με την έγκριση, του Πολυετούς Προγράμματος για την περίοδο 2008-2013 και του Ετήσιου Προγράμματος 2008 της Ελληνικής Δημοκρατίας, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφής και τη συγχρηματοδότηση του για το 2008 από το εν λόγω Ταμείο».

12. Tην υπ΄ αριθ. Ε(2009)4191 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 5ης Ιουνίου 2009 «Σχετικά με την έγκριση, του Ετήσιου Προγράμματος 2009 της Ελληνικής Δημοκρατίας, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφής και τη συγχρηματοδότηση για το 2009 από το εν λόγω Ταμείο».

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί , Διεθνείς Διακυβερνητικοί Οργανισμοί που διαθέτουν την ικανότητα, τις απαραίτητες δομές και την τεχνογνωσία να υλοποιήσουν τη δράση, να υποβάλουν προτάσεις, μεμονωμένα ή σε συνεργασία, στο πλαίσιο της ακόλουθης Προτεραιότητας και Δράσης του Ετήσιου Προγράμματος 2009.

Προτεραιότητα 3:

Υποστήριξη σε συγκεκριμένα καινοτόμα διεθνή και εθνικά μέσα διαχείρισης των επιστροφών.

Δράση 3.3.2.

Η εφαρμογή της εθελούσιας επιστροφής σε υπηκόους τρίτων χωρών: «Προετοιμασία, υλοποίηση των δράσεων εθελούσιας επιστροφής των υπηκόων τρίτων χωρών και υποδοχή αυτών στη χώρα καταγωγής τους».

1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1.1 Στόχοι του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής

α) Ο γενικός στόχος του Ταμείου είναι η στήριξη των προσπαθειών που καταβάλλουν τα κράτη μέλη προκειμένου να βελτιωθεί η διαχείριση της επιστροφής σε όλες τις διαστάσεις της με τη χρήση της έννοιας της ολοκληρωμένης διαχείρισης, προβλέποντας κοινές δράσεις που θα εφαρμόζουν τα κράτη μέλη ή εθνικές δράσεις που επιδιώκουν την επίτευξη των στόχων της Κοινότητας βάσει της αρχής της αλληλεγγύης, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη την κοινοτική νομοθεσία στον τομέα αυτό και τηρώντας πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα.

β) Το Ταμείο συνεισφέρει στη χρηματοδότηση της τεχνικής βοήθειας με πρωτοβουλία των κρατών μελών ή της Επιτροπής.

Το Ταμείο συμβάλλει στην επιδίωξη των ακόλουθων ειδικών στόχων:

 • Την καθιέρωση και τη βελτίωση της οργάνωσης και της εφαρμογής της ολοκληρωμένης διαχείρισης της επιστροφής από τα κράτη μέλη.
 • Την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης της επιστροφής και της εφαρμογής της.
 • Την προώθηση μιας αποτελεσματικής και ενιαίας εφαρμογής κοινών προδιαγραφών για την επιστροφή σύμφωνα με την ανάπτυξη πολιτικής στον τομέα αυτόν.

1.2 Θεσμικά όργανα: Αρχές Διαχείρισης και Ελέγχου

Ως Υπεύθυνη Αρχή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής έχει οριστεί το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη / Δ/νση Οικονομικών (Τμήμα 8ο) του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

Ως Αρχή Πιστοποίησης ορίζεται το Υπουργείο Οικονομικών / Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (41η Διεύθυνση Δημοσιονομικών Σχέσεων με ΕΕ και άλλους Διεθνείς Οργανισμούς- Τμήμα Β΄ Χρηματικών Δοσοληψιών).

Ως Αρχή Ελέγχου ορίζεται το Υπουργείο Οικονομικών / Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (41η Διεύθυνση Δημοσιονομικών Σχέσεων με ΕΕ και άλλους Διεθνείς Οργανισμούς- Τμήμα Γ΄ Διαχειριστικών Ελέγχων).

2. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Βασικός στόχος της δράσης είναι η επίτευξη ενός ευρύτερου φάσματος μέτρων για την διευκόλυνση της εκούσιας επιστροφής των υπηκόων τρίτων χωρών και της υποδοχής στις χώρες καταγωγής τους.

2.1 Γενικοί Στόχοι

 • Η προετοιμασία και εφαρμογή ενεργειών για την ενθάρρυνση της εκούσιας επιστροφής των υπηκόων τρίτων χωρών, με την προϋπόθεση του πλήρους σεβασμού στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και στα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα.
 • Η διευκόλυνση της εκούσιας επιστροφής υπηκόων τρίτων χωρών με προγράμματα υποβοηθούμενης εκούσιας επιστροφής που θα περιλαμβάνουν και την παροχή οικονομικής ενίσχυσης και υπηρεσιών υποδοχής, με στόχο την διευκόλυνση και την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της βιωσιμότητας της επιστροφής.

2.2 Ειδικοί Στόχοι

 • Προετοιμασία των λειτουργιών των εθελουσίων επιστροφών. Αυτό το επίπεδο περιλαμβάνει μέτρα όπως, αποτελεσματική πληροφόρηση των υπηκόων σχετικά με την προετοιμασία και πραγματοποίηση της επιστροφής τους, κάλυψη στοιχειωδών αναγκών διαβίωσης, όπου απαιτείται, πριν από την επιστροφή, έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων, διασφάλιση όλων των απαιτούμενων προϋποθέσεων για την πραγματοποίηση των επιστροφών και διάθεση εισιτηρίων.
 • Πραγματοποίηση των λειτουργιών των εθελουσίων επιστροφών και υποδοχή στη χώρα προέλευσης. Αυτό το επίπεδο περιλαμβάνει μέτρα όπως, συνοδεία στα αεροδρόμια από τα οποία πραγματοποιείται η αναχώρηση των υπηκόων, παροχή περιορισμένης οικονομικής ενίσχυσης για την κάλυψη των πρώτων αναγκών των υπηκόων μετά την επιστροφή, παροχή υπηρεσιών μετεπιβίβασης στους αερολιμένες διέλευσης για τη μεταφορά σε αεροπλάνο προς τον τελικό προορισμό όταν δεν υπάρχουν απευθείας πτήσεις και παροχή υπηρεσιών υποδοχής των επιστρεφόντων στις χώρες προέλευσής τους κατά την άφιξή τους σε αυτές.

3. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΡΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

3.1 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΡΑΣΗΣ

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποχρεούται στην πρότασή του να υποβάλλει Σχέδιο Υλοποίησης της συγκεκριμένης δράσης που να περιλαμβάνει περιγραφή των κατωτέρω σημείων:

α. Επιλέξιμες ομάδες στόχου

Οι ομάδες στόχου στις οποίες θα επικεντρωθεί το πρόγραμμα των εθελούσιων επιστροφών είναι κατά σειρά προτεραιότητας οι υπήκοοι των κρατών, Αφγανιστάν, Πακιστάν, Ιράκ, Μπαγκλαντές, Σουδάν, Αλγερία, Μαρόκο, Σομαλία αλλά και γενικότερα υπήκοοι που εντάσσονται στις επιλέξιμες κατηγορίες δυνητικών επιστρεφόντων όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 7 της υπ’ αριθ. 575/2007/ΕΚ Απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Μαΐου 2007, σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής για την προγραμματική περίοδο 2008-2013 (ΦΕΚ 1467/20-7-2009).

β. Υποδοχή, καταγραφή και κατηγοριοποίηση, ανάλογα με τη χώρα καταγωγής, των υπηκόων που θα εκδηλώσουν την επιθυμία εκούσιας επιστροφής στη χώρα καταγωγής του.

Υποδοχή και καταγραφή προσωπικών και άλλων στοιχείων των υπηκόων που θα εκδηλώσουν την επιθυμία να ενταχθούν στο πρόγραμμα εθελούσιων επιστροφών, προκειμένου να συγκεντρωθούν οι απαραίτητες πληροφορίες για την κατάσταση διαμονής τους και τις προϋποθέσεις σε σχέση με την πραγματοποίηση της επιστροφή τους και αναλυτική κατηγοριοποίηση των υπηκόων, ανάλογα με τη χώρα καταγωγής, προκειμένου να βελτιωθεί η οργάνωση της εφαρμογής της ολοκληρωμένης διαχείρισης επιστροφής και να διευκολυνθεί η εκούσια επιστροφή υπηκόων τρίτων χωρών, ιδίως με προγράμματα υποβοηθούμενης εκούσιας επιστροφής, με στόχο την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της βιωσιμότητας της επιστροφής.

γ. Παραπομπή υπηκόων προς τις αρμόδιες αρχές για τη διενέργεια ταυτοποίησης και τη ρύθμιση λοιπών διαδικαστικών λεπτομερειών

Παραπομπή των υπηκόων που θα επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους στην Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής – Πέτρου Ράλλη 24 Αθήνα ή σε αρμόδιες περιφερειακές Διευθύνσεις της χώρας, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διαδικασία ταυτοποίησης, η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων και λοιπές διαδικαστικές λεπτομέρειες σχετικά με την επιστροφή, όπως έγγραφη παραίτηση από τυχόν αίτημα χορήγησης πολιτικού ασύλου.

δ. Έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων και έκδοση εισιτηρίων για την επιστροφή των υπηκόων στη χώρα καταγωγής τους.

Υλοποίηση δράσεων όπως, συνεργασία με τις αρμόδιες προξενικές αρχές για την ανανέωση ή/και έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων, ταξιδιωτικές ρυθμίσεις όπως έκδοση εισιτηρίων, και άλλες δράσεις με τις οποίες θα προωθείται η ανάπτυξη αποτελεσματικής, σταθερής και διαρκούς επιχειρησιακής συνεργασίας με τις προξενικές αρχές, με σκοπό την ταχεία, απρόσκοπτη και επιτυχή επιστροφή υπηκόων τρίτων χωρών.

ε. Λήψη μέτρων για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των εκούσιων επιστροφών.

Λήψη μέτρων όσον αφορά την ενίσχυση και βελτίωση δράσεων για την αποτελεσματικότητα των εκούσιων επιστροφών μέχρι την τελική επιστροφή των υπηκόων τρίτων χωρών στις χώρες καταγωγής τους.

Συγκεκριμένα, τα μέτρα αφορούν: α) την παροχή εξατομικευμένης πληροφόρησης - με τη βοήθεια διερμηνείας όπου απαιτείται - και στήριξης σε σχέση με την προετοιμασία και πραγματοποίηση της εκούσιας επιστροφής των υπηκόων, β) την παροχή βοήθειας σε ευάλωτες ομάδες υπηκόων που θα επιστρέψουν στη χώρα τους, γ) την παροχή συνοδείας στο αεροδρόμιο κατά την αναχώρηση για την απρόσκοπτη υλοποίηση όλων των απαιτούμενων προεπιβιβαστικών διαδικασιών και δ) τη λήψη μέριμνας για την παροχή οικονομικού βοηθήματος στους επιστρέφοντες υπηκόους με σκοπό την κάλυψη πρώτων βασικών αναγκών κατά την πρώτη φάση μετά την επιστροφή.

στ. Λήψη μέτρων για την διασφάλιση της απρόσκοπτης επιστροφής και υποδοχής των υπηκόων στις χώρες καταγωγής τους.

Λήψη μέτρων που αφορούν στην παροχή προς τους επιστρέφοντες υπηκόους στήριξης σε ενδιάμεσους σταθμούς για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης μετεπιβίβασης σε πτήσεις προς τη χώρα καταγωγής τους, καθώς επίσης και στην υποδοχή των υπηκόων στη χώρα καταγωγής τους για τη διασφάλιση της ομαλής, ασφαλούς και απρόσκοπτης εισδοχής στη χώρα τους.

ζ. Δημοσιοποίηση της δράσης

Περιγραφή του τρόπου δημοσιοποίησης της δράσης, τόσο στο στάδιο προετοιμασίας και εφαρμογής της, όσο και μετά την υλοποίηση της.

η. Μέτρηση της αποτελεσματικότητας των δράσεων των εκούσιων επιστροφών

Η πρόταση πρέπει να συνοδεύεται από ένα σύνολο ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων (δείκτες) μέτρησης της αποτελεσματικότητας της δράσης, σε σχέση με τους τιθέμενους στόχους (π.χ. αριθμός αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα εθελούσιων επιστροφών, αριθμός υπηκόων που θα επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους, κλπ.)

θ. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των εκουσίων επιστροφών.

Αναλυτική περιγραφή του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των επιμέρους ενεργειών εκουσίων επιστροφών ούτως ώστε να επιτευχθεί η κοινή ανάπτυξη δράσεων για την τήρηση της χρονικής επιλεξιμότητας υλοποίησης δράσεων.

ι. Προϋπολογισμός

Απαιτείται αναλυτική περιγραφή του τύπου και του ύψους των δαπανών που σχετίζονται με τις δράσεις των εκουσίων επιστροφών.

3.2 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Στο πλαίσιο της δράσης, ο δικαιούχος υποχρεούται για:

· Την τήρηση της σειράς προτεραιότητας των ομάδων στόχων υπηκόων τρίτων χωρών: Αφγανιστάν, Πακιστάν, Ιράκ, Μπαγκλαντές, Σουδάν, Αλγερία, Μαρόκο, Σομαλία αλλά και γενικότερα υπηκόων που εντάσσονται στις επιλέξιμες κατηγορίες δυνητικών επιστρεφόντων όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 7 της υπ’ αριθ. 575/2007/ΕΚ Απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Μαΐου 2007, σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής για την προγραμματική περίοδο 2008-2013 (ΦΕΚ 1467/20-7-2009).

· Επιστροφή τουλάχιστον πεντακοσίων (500) υπηκόων τρίτων χωρών, στις χώρες καταγωγής των.

· Υποδοχή και ενημέρωση των επιστρεφόντων υπηκόων τρίτων χωρών σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν τις χώρες καταγωγής των όπως τα ποσοστά ανεργίας και το ύψος των μισθών που καταβάλλονται για διάφορους τύπους επαγγελμάτων.

· Μέριμνα για εξάμηνη παρακολούθηση της παραμονής των υπηκόων τρίτων χωρών στις χώρες καταγωγής των καθώς και των συνθηκών διαβίωσης αυτών προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα και αποτελεσματικότητα των εθελουσίων επιστροφών.

· Το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή έρευνας μέσω ερωτηματολογίου, για την αποτύπωση του ποσοστού των υπηκόων τρίτων χωρών που ενημερώθηκε σχετικά με τη δυνατότητα της εθελούσιας επιστροφής.

Στο πλαίσιο της δράσης, ο δικαιούχος υποχρεούται για τα εξής:

· Παράδοση Λίστας, με κατηγοριοποίηση ανά χώρα καταγωγής, των υπηκόων τρίτων χωρών που θα ενημερωθούν για τη δυνατότητα εθελούσιας επιστροφής και θα καταγραφούν στο πρόγραμμα εθελούσιων επιστροφών

· Παράδοση Λίστας των υπηκόων που τελικά θα επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής, με κατηγοριοποίηση ανά χώρα και με πληροφορίες για τις βασικές υπηρεσίες που προσφέρθηκαν σε κάθε έναν υπήκοο ξεχωριστά στο πλαίσιο της Δράσης

· Υποβολή Τριμηνιαίας Έκθεσης Αναφοράς Δράσης. Η υποχρέωση υποβολής της Τριμηνιαίας Έκθεσης Αναφοράς Δράσης από τον Τελικό Δικαιούχο αρχίζει με την έναρξη της υλοποίησης της δράσης, δηλαδή από το πρώτο τρίμηνο που έπεται της ημερομηνίας υπογραφής της Συμφωνίας κάθε δράσης. Η Έκθεση πρέπει να υποβάλλεται εντός δεκαπέντε ημερών μετά τη λήξη κάθε τριμήνου αναφοράς.

· Τελική Έκθεση Πεπραγμένων και Αξιολόγησης της Δράσης που θα περιλαμβάνει περιγραφή των υλοποιούμενων ενεργειών, καθώς επίσης και προτάσεις βελτίωσης της οργάνωσης και της εφαρμογής προγραμμάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης των εθελούσιων επιστροφών.

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός που διατίθεται για την ένταξη δράσης με την παρούσα πρόσκληση είναι οκτακόσιες χιλιάδες ευρώ (800.000 €) (Κοινοτική Συμμετοχή: 75% και Εθνική Συμμετοχή: 25%).

Σχετικά με την επιλεξιμότητα των δαπανών της δράσης και του Φ.Π.Α., γίνεται αναφορά στον Οδηγό Αξιολόγησης και στον Οδηγό Εφαρμογής, Παράρτημα Ι.

Η χρηματοδότηση της παρούσας δράσης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

5. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

Οι κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων προσδιορίζονται αναλυτικά στον Οδηγό Εφαρμογής του Ταμείου και στο Παράρτημα 11 της Απόφασης της Επιτροπής 2008/796/ΕΚ από 05/ΙΙΙ/2008. Ειδικότερα, στις διατάξεις της προαναφερθείσας Απόφασης ορίζεται ότι οι δαπάνες θα πρέπει :

· να ευρίσκονται εντός του πεδίου εφαρμογής και των στόχων του Ταμείου, όπως περιγράφονται στα άρθρα 1, 2 και 3 της Βασικής Πράξης 575/2007/ΕΚ από 23/5/2007.

· να υπάγονται στις επιλέξιμες δράσεις που παρατίθενται στο άρθρο 4 της Βασικής Πράξης 575/2007/ΕΚ από 23/5/2007.

· να είναι αναγκαίες για τη διεξαγωγή των ενεργειών που καλύπτονται από τη δράση και να αποτελούν τμήμα του Πολυετούς και των ετησίων προγραμμάτων, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή,

· να είναι εύλογες και σύμφωνες με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, και ειδικότερα από άποψη αντιστοιχίας αξίας και δαπάνης καθώς και σχέσης κόστους-αποτελέσματος,

· να έχουν πραγματοποιηθεί από τελικούς δικαιούχους ή/και εταίρους της δράσης, που έχουν συσταθεί και εδρεύουν σε κράτος μέλος, εκτός από την περίπτωση διεθνών κυβερνητικών οργανώσεων που επιδιώκουν τους ίδιους στόχους με εκείνους που ορίζονται στην Βασική Πράξη 575/2007/ΕΚ από 23/5/2007. Όσον αφορά το άρθρο 39 παράγραφος 2 της εν λόγω Απόφασης (2008/796/ΕΚ από 05/ΙΙΙ/2008), οι κανόνες που ισχύουν για τον τελικό δικαιούχο ισχύουν, τηρουμένων των αναλογιών, και για τους εταίρους του έργου,

· να συνδέονται με τις ομάδες-στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 7 της ανωτέρω βασικής πράξης,

· να έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της «Συμφωνίας Ανάθεσης-Επιχορήγησης» στην οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθοι δύο τρόποι πληρωμής εκ των οποίων μόνο ο ένας εκ των δύο μπορεί να επιλεχθεί.

· Ο πρώτος τρόπος είναι ότι ο δικαιούχος δύναται να λάβει, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος, προχρηματοδότηση μέχρι 50% της εγκεκριμένης χρηματοδότησης με ταυτόχρονη κατάθεση ισόποσης, με την προχρηματοδότηση, εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένου τραπεζικού ιδρύματος και τελική πληρωμή το ύψος της οποίας ανέρχεται στο υπόλοιπο του συνολικού ποσού της δράσης. Αυτή καταβάλλεται εφόσον ο Τελικός δικαιούχος υποβάλλει την Έκθεση Ολοκλήρωσης Δράσης. Στην περίπτωση που το συνολικό ποσό που έχει δαπανηθεί για τη δράση δεν φτάνει το 100% του ποσού που είχε προϋπολογισθεί για την εν λόγω δράση, το ποσό της τελικής πληρωμής περιορίζεται στη διαφορά του συνολικού ποσού των δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί και των ποσών της προκαταβολής και ενδιάμεσης πληρωμής που έχουν εισπραχθεί κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης. Νοείται ότι, ο Τελικός Δικαιούχος προχωρά στην επιστροφή τυχόν ποσού που έχει παραμείνει αδαπάνητο σε σχέση με το ποσό της προκαταβολής ή/και ενδιάμεσης πληρωμής.

· Ο δεύτερος τρόπος θα γίνεται ανά τρίμηνο με υποβολή τριμηνιαίας Έκθεσης αναφοράς που αφορά την αντίστοιχη υλοποίηση και πρόοδο του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και την υποβολή σχετικού αιτήματος.

Ο δικαιούχος πρέπει να καταχωρεί τις δαπάνες που καταβάλλονται για την υλοποίηση της δράσης στο λογιστικό του σύστημα σε ξεχωριστή λογιστική κωδικοποίηση όλων των συναλλαγών που έχουν σχέση με τη δράση.

Έλεγχος της υλοποίησης της δράσης και της επιλεξιμότητας των δαπανών θα γίνεται με Τριμηνιαίες Εκθέσεις Αναφοράς της δράσης, συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία ο τελικός δικαιούχος θα αποστέλλει στην Υπεύθυνη Αρχή. Δύναται να υλοποιηθούν έλεγχοι τόσο από την Υπεύθυνη Αρχή, όσο και από άλλες αρμόδιες υπηρεσίες. Ο τελικός δικαιούχος θα πρέπει να έχει στη διάθεση των ελεγκτών όλα τα πρωτότυπα έγγραφα, λογιστικά βιβλία και καταστάσεις, κτλ., είτε πιστοποιημένα αντίγραφα των πρωτοτύπων που σχετίζονται με τη Συμφωνία. Επίσης ο τελικός δικαιούχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιτρέπει σε προσωπικό της Υπεύθυνης Αρχής, της Αρχής Πιστοποίησης, της Αρχής Ελέγχου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε το ποθεσίες και κτίρια όπου υλοποιείται η δράση , καθώς και σε όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη διεξαγωγή των ελ έγχων.

Η Υπεύθυνη Αρχή διατηρεί το δικαίωμα για αναστολή της πληρωμής σε οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή, ειδο ποιώντας τον τελικό δικαιούχο ότι η αίτησή του για καταβολή προκαταβολής / ενδιάμεσης / τελικής πληρωμής δε μπορεί να εκπληρωθεί , είτε επειδή δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της Συμφωνίας, είτε επειδή τα κατάλληλα υποστηρικτικά έγγραφα δεν έχουν παρουσιαστεί , είτε επειδή υπάρχει η υποψία ότι ορισμένες από τις δαπάνες που δηλώνονται στις Τριμηνιαίες Εκθέσεις Αναφοράς Δράσης δεν είναι επιλέξιμες και γ ι’ αυτό διεξάγονται επιπρόσθετοι έλεγχοι.

Η περίοδος επιλεξιμότητας των δαπανών ξεκινά από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και λήγει 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011. Ωστόσο, οι τελικοί δικαιούχοι προκειμένου να προβούν στην ολοκλήρωση της δράσης και κατά συνέπεια στην οικονομική εκκαθάριση και αποπληρωμή της και για λόγους εξασφάλισης έγκαιρων πληρωμών θα πρέπει να έχουν υποβάλει τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες προς πιστοποίηση στην Υπεύθυνη Αρχή, έως και τις 30 ΜΑΙΟΥ 2011. Οποιαδήποτε καθυστέρηση πέραν των αναφερομένων ημερομηνιών συνεπάγεται την καθυστέρηση της αποπληρωμής.

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Κάθε ενδιαφερόμενος φορέας μπορεί να υποβάλει μόνο μία πρόταση προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης.

· Ως ελάχιστα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων που θα υποβληθούν προς χρηματοδότηση, βάσει του άρθρου 15 παρ. 5 της Βασικής Πράξης 575/2007/ΕΚ από 23/5/2007 τίθενται τα ακόλουθα:

(α) Η κατάσταση και οι απαιτήσεις στη χώρα μας.

(β) Η αποδοτικότητα της δαπάνης από πλευράς κόστους, μεταξύ άλλων ενόψει του αριθμού των ατόμων τα οποία αφορά το σχέδιο.

(γ) Η πείρα, η εμπειρογνωμοσύνη, η αξιοπιστία και η χρηματοδοτική συμβολή του φορέα που υποβάλλει αίτηση για χρηματοδότηση και κάθε οργάνωσης-εταίρου.

(δ) Ο βαθμός στον οποίο οι προτάσεις συμπληρώνουν άλλες δράσεις χρηματοδοτούμενες από το γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αποτελούν μέρος εθνικών προγραμμάτων.

Η διαδικασία για την ένταξη των δράσεων στο ετήσιο πρόγραμμα ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:

1. Έλεγχος τυπικής πληρότητας του φακέλου της πρότασης όπου εξετάζεται αν για την υποβολή της πρότασης: α. χρησιμοποιήθηκαν τα τυποποιημένα έντυπα β. έχουν επισυναφθεί όλα τα συνοδευτικά έγγραφα και φέρουν τις υπογραφές και σφραγίδα του εκπροσώπου.

2. Τεχνική Αξιολόγηση των προτάσεων από την Υπεύθυνη Αρχή, με βάση τα κριτήρια του εγκεκριμένου Οδηγού Αξιολόγησης:

(i) Σαφήνεια του φυσικού αντικειμένου της πρότασης, όπου εξετάζονται:

§ η μεθοδολογική προσέγγιση και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση της δράσης,

§ η σαφήνεια και διακριτότητα της παρουσίασης των παραδοτέων,

§ η αναγκαιότητα των προτεινόμενων δαπανών,

§ το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της πρότασης.

(ii) Σκοπιμότητα της πρότασης, όπου εξετάζονται:

§ Η συμβολή της πρότασης στην επίτευξη των στόχων της δράσης.

§ Η συνάφεια και συμπληρωματικότητα της πρότασης με άλλες ολοκληρωμένες ή σε εξέλιξη δράσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων και του Ταμείου Ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών ή με άλλες πηγές/Ταμεία.

§ Η συνάφεια με άλλες δράσεις προηγούμενων ετών στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων ΙΙ (όπου αυτό έχει εφαρμογή).

§ Η τήρηση της ισότητας των ευκαιριών και της μη διάκρισης (όπου αυτό έχει εφαρμογή).

(iii) Επάρκεια υποψηφίου, όπου εξετάζονται:

§ Η τεχνική ικανότητα (εμπειρία φορέα, στελέχωση, υποδομές, τεχνογνωσία)

§ Η οικονομική ικανότητα (επάρκεια οικονομικών πόρων και βιωσιμότητα φορέα)

3. Ενημέρωση των υποψηφίων για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και της σχετικής κατάταξης κάθε υποψηφίου.

4. Αξιολόγηση τυχόν προσφυγών των προτάσεων που θα υποβάλλουν οι υποψήφιοι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Οδηγό Αξιολόγησης και στο Κεφάλαιο 3.4 του Οδηγού Εφαρμογής του Ταμείου.

5. Έκδοση Απόφασης έγκρισης ανάθεσης υλοποίησης της επιλεγείσας δράσης από το Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης.

6. Υπογραφή «Συμφωνίας Ανάθεσης-Επιχορήγησης» ( Grand Agreement ) μεταξύ του Προϊσταμένου της Υπεύθυνης Αρχής και του νομίμου εκπρόσωπου του φορέα του οποίου η πρόταση έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία κατά την αξιολόγηση.

7. Δημοσιοποίηση στην οικεία ιστοσελίδα της Υπεύθυνης Αρχής του τίτλου της δράσης που εντάσσεται στο Ετήσιο Πρόγραμμα, του δικαιούχου, καθώς και του ποσού της χρηματοδότησης που χορηγείται.

7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Οι υποχρεώσεις των δικαιούχων περιγράφονται αναλυτικά στη συνημμένη «Συμφωνία Ανάθεσης-Επιχορήγησης» και στον Οδηγό Εφαρμογής. Ειδικότερα, οι δικαιούχοι οφείλουν κατ’ ελάχιστον:

(i) Να τηρούν την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της δράσης και ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, την ισότητα και μη διάκριση.

(ii) Να αποστέλλουν στην Υπεύθυνη Αρχή τα στοιχεία οικονομικής και φυσικής προόδου της δράσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις προθεσμίες, όπως ορίζονται στη «Συμφωνία Ανάθεσης- Επιχορήγησης» .

(iii) Να αποδέχονται τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του δικαιούχου, του τίτλου της δράσης που εντάσσεται στο Ετήσιο Πρόγραμμα, καθώς και του ποσού της χορηγούμενης χρηματοδότησης, κατά τα προβλεπόμενα.

(iv) Να λαμβάνουν όλα τα μέτρα δημοσιότητας και ενημέρωσης που προβλέπονται από τον Οδηγό Εφαρμογής του Ταμείου.

(v) Να τηρούν το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της δράσης σε ξεχωριστό φάκελο, τουλάχιστον για πέντε χρόνια μετά το κλείσιμο της περιόδου υλοποίησης του Ετησίου Προγράμματος.

(vi) Να θέτουν στη διάθεση της Υπεύθυνης Αρχής, της Αρχής Πιστοποίησης, της Αρχής Ελέγχου, της Επιτροπής Παρακολούθησης και όλων των ελεγκτικών οργάνων της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της δράσης και για όσο χρόνο ο δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή τους.

(vii) Να αποδέχονται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα και να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο αφορά την εκτέλεση της δράσης, εφόσον ζητηθούν.

(viii) Να τηρούν ειδικότερους όρους ή περιορισμούς που αναφέρονται στον Οδηγό Εφαρμογής του Ταμείου.

8. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει πρόταση, με τη συμπλήρωση του συνημμένου Τεχνικού Δελτίου (σε έντυπη μορφή και σε CD - ROM ), είτε μεμονωμένα, είτε στο πλαίσιο συνεργασίας με άλλους φορείς (ομάδα εταίρων).

Ως προθεσμία υποβολής των προτάσεων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης ορίζεται η 21/02/2011.

Οι προτάσεις υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο που θα φέρει τις παρακάτω ενδείξεις:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2009

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Προτεραιότητα 3: Υποστήριξη σε συγκεκριμένα καινοτόμα διεθνή και εθνικά μέσα διαχείρισης των επιστροφών.

Δράση 3.3.2 : Η εφαρμογή της εθελούσιας επιστροφής σε υπηκόους τρίτων χωρών: «Προετοιμασία, υλοποίηση των δράσεων εθελούσιας επιστροφής των υπηκόων τρίτων χωρών και υποδοχή αυτών στη χώρα καταγωγής τους».

Οι προτάσεις κατατίθενται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη/ Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας/ Διεύθυνση Οικονομικών/ Τμήμα 8ο - Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφής, στη διεύθυνση: Λ. Μεσογείων 96, Τ.Κ. 115 26, Αθήνα (1ος όροφος, γραφ.204), τις ώρες 09.00– 14.00 κατά τις εργάσιμες ημέρες ή αποστέλλονται με ταχυμεταφορά. Δεν γίνονται δεκτές προτάσεις που αποστέλλονται με φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Ως αποδεικτικό της έγκαιρης κατάθεσης λαμβάνεται μόνο η ημερομηνία πρωτοκόλλησης στο Πρωτόκολλο τoυ 8ου Τμήματος –Διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής της Δ/νσης Οικονομικών /Α.Ε.Α και όχι η ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου ή αποδεικτικού ταχυμεταφοράς. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την έγκαιρη κατάθεση της πρότασης.

Η υποβολή των προτάσεων θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, ανάλογα με την κατηγορία του υποψηφίου δικαιούχου:

Α. ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

· Δικαιολογητικά τυπικής πληρότητας

α) Καταστατικό εγγεγραμμένο στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου της έδρας της Μ.Κ.Ο. ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφό του.

β) Βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αρμόδια φορολογική αρχή, ή επικυρωμένο αντίγραφό της.

γ) Παρουσίαση της οργανωτικής δομής της Μ.Κ.Ο., τόσο σε επίπεδο διοίκησης, όσο και σε επίπεδο επιχειρησιακής λειτουργίας της (π.χ. υπάρχων μηχανισμός οικονομικού ελέγχου, οργανόγραμμα της Μ.Κ.Ο. κτλ.), προκειμένου να αξιολογηθεί η δυνατότητα δραστηριοποίησης της Οργάνωσης.

δ) Αποδεδειγμένη (με κατάσταση προσωπικού, σύμβαση έργου κλπ) απασχόληση τουλάχιστον ενός ατόμου, ως διοικητικό προσωπικό, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, για την τήρηση των διαχειριστικών στοιχείων και των πληροφοριών δράσης του φορέα.

ε) Μισθωτήριο ή τίτλος κυριότητας έδρας και οργανωμένου χώρου εργασίας (ενοικιαζόμενες ή ιδιόκτητες ή κατά παραχώρηση δομές), το οποίο να συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση που θα αναφέρει ότι ο χώρος πληροί τις βασικές προδιαγραφές οργανωμένου χώρου διοίκησης και ότι σε αυτόν λειτουργεί τουλάχιστον ένας (1) υπολογιστής με πρόσβαση στο διαδίκτυο.

στ) Κατάθεση εγγράφων (εγκριτικές αποφάσεις, ενάρξεις υλοποίησης προγραμμάτων κ.α.), προγραμμάτων ή άλλων στοιχείων και βεβαιώσεων, από τα οποία να προκύπτει -τουλάχιστον διετής- εμπειρία της Μ.Κ.Ο. [για τις μη νεοσυσταθείσες Μ.Κ.Ο.] ή των μελών της [για τις νεοσυσταθείσες Μ.Κ.Ο.] σχετικά με την υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων συναφών προς το αντικείμενο της παρούσας.

ζ) Απόφαση του αρμόδιου οργάνου του υποψήφιου δικαιούχου για την υποβολή πρότασης στην οποία θα ορίζεται ότι:

 • η πρόταση συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της πρόσκλησης, της οποίας ο υποψήφιος δικαιούχος έλαβε γνώση
 • αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της πρόσκλησης και των συνημμένων σε αυτήν εγγράφων
 • η υποβαλλόμενη πρόταση καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών και
 • τα στοιχεία που αναφέρονται στην πρόταση είναι ακριβή

η) Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του υποψηφίου δικαιούχου περί: (ι) μη χρηματοδότησης της προβλεπόμενης δαπάνης της δράσης από άλλους κοινοτικούς πόρους και (ιι) μη παραγωγής εσόδων.

· Δικαιολογητικά Οικονομικής Ικανότητας

α) Κατάθεση επικυρωμένων αντιγράφων της αναλυτικής κατάστασης εσόδων- εξόδων των δύο προηγούμενων ετών, που συνυποβάλλεται με τη φορολογική δήλωση ή εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της τάξης του 10% του συνολικού προϋπολογισμού της δράσης.

β) Κατάθεση [εφόσον υπάρχουν] εγγράφων ή άλλων στοιχείων, από τα οποία να αποδεικνύεται ότι η Μ.Κ.Ο. έχει χρηματοδοτηθεί από υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων Διεθνών Οργανισμών και Φορέων.

γ) Απολογισμός δράσεων και προγραμμάτων του τελευταίου έτους.

Β. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

· Δικαιολογητικά τυπικής πληρότητας

α) Σύμβαση και καταστατικό του οργανισμού

β) Έγγραφο νόμιμης εκπροσώπησης της αποστολής του οργανισμού στο κράτος μέλος

γ) Το σύνολο των υλοποιηθέντων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της αποστολής του οργανισμού στο κράτος μέλος ΕΕ.

· Δικαιολογητικά Οικονομικής Ικανότητας

α) Κατάθεση επικυρωμένων αντιγράφων της αναλυτικής κατάστασης εσόδων- εξόδων των δύο προηγούμενων ετών, που συνυποβάλλεται με τη φορολογική δήλωση ή εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της τάξης του 10% του συνολικού προϋπολογισμού της δράσης.

β) Κατάθεση (εφόσον υπάρχουν) εγγράφων ή άλλων στοιχείων, από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει χρηματοδοτηθεί από υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων Διεθνών Οργανισμών και Φορέων.

γ) Απολογισμό δράσεων και προγραμμάτων του τελευταίου έτους.

Γ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

α) Απόφαση του αρμόδιου οργάνου του υποψήφιου δικαιούχου για την υποβολή της πρότασης σε συνεργασία με άλλον/ άλλους φορείς.

β) Ιδιωτικό συμφωνητικό συνεργασίας υπογεγραμμένο από κάθε μέλος της συνεργασίας, στο οποίο θα αναφέρονται τουλάχιστον τα πλήρη στοιχεία των υποψηφίων δικαιούχων, οι βασικοί όροι της συνεργασίας, ο νόμιμος εκπρόσωπος της συνεργασίας (ο οποίος πρέπει απαραιτήτως να είναι ένα από τα μέλη της διοίκησης του υποψήφιου δικαιούχου) με πλήρη εξουσία διαχείρισης και δέσμευσης της συνεργασίας έναντι της Υπεύθυνης Αρχής, ο ακριβής καθορισμός αρμοδιοτήτων κάθε μέλους καθώς και το ποσό της επιχορήγησης που δικαιούται κάθε μέλος της συνεργασίας.

γ) Τα δικαιολογητικά τυπικής πληρότητας και οικονομικής ικανότητας, όπως έχουν περιγραφεί ανωτέρω ανά κατηγορία, υποβάλλονται αυτοτελώς από κάθε μέλος της συνεργασίας.

9. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση του Τεχνικού Δελτίου και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στους:

· Α/Α΄ Ιωάννη ΜΠΟΛΕΤΗ, τηλ. 210 7473290 e-mail: iboletis@astynomia.gr

· Α/Β΄ Μιχαήλ ΜΠΑΡΙΝΗ , τηλ. 210 7473280 e-mail: m.mparinis@astynomia.gr

Πληροφορίες για το Ετήσιο Πρόγραμμα 2009, τη συγκεκριμένη Δράση της Πρόσκλησης, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των προς ένταξη δράσεων στο εν λόγω Ετήσιο Πρόγραμμα, τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των δράσεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων βρίσκονται επίσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη www.astynomia.gr

Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης


ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ