Αρχική | Σύνδεσμοι | Χάρτης του site | Επικοινωνία | Διαύγεια
 
Hellenic Police
Ελληνική Αστυνομία Ηγεσία Οργανόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό Προσλήψεις Προσωπικού Εκπαίδευση Εξέλιξη Οικονομικές Παροχές Γυναίκες στην Ελληνική Αστυνομία Ειδικοί Φρουροί Συνοριοφύλακες Βαθμοί Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστοιχία βαθμών Ειδικές Υπηρεσίες Λοιπές Υπηρεσίες Τύπος και Μ.Μ.Ε. Οδηγός του Πολίτη Στατιστικά Στοιχεία Θανόντες στο καθήκον Αστυνομικοί Αστυνομική Ακαδημία Κοινωνικές δράσεις Περιοδικό "Αστυνομική Ανασκόπηση" Υλικό Αρχείου


Ποια είναι τα κριτήρια εισαγωγής ενός αστυνομικού στο προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας; Μεγέθυνση κειμένου Σμίκρυνση κειμένου Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Το Αστυνομικό Προσωπικό Γενικών Καθηκόντων, οι Ειδικοί Φρουροί και οι Συνοριακοί Φύλακες, δύνανται να μεταταχθούν στην κατηγορία του αστυνομικού προσωπικού Ειδικών Καθηκόντων, για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων κατά κατηγορία και ειδικότητα.

Οι ενδιαφερόμενοι - υποψήφιοι προς μετάταξη αστυνομικοί θα πρέπει:

α) Να υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ήτοι: Σχετική αίτηση και αντίγραφο του πτυχίου σπουδών τους, καθώς και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, όπου απαιτείται και σύμφωνα με όσα η σχετική προκήρυξη ορίζει και

β) Να πληρούν, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ.2, 10 παρ.2 και 14 παρ.5 του Π.Δ. 373/2002 και τις κάτωθι αναφερόμενες προϋποθέσεις:

  • Να έχουν τουλάχιστον πέντε (5) έτη πραγματικής υπηρεσίας.
  • Να μην τελούν σε διαθεσιμότητα για λόγους πειθαρχίας.
  • Να μην έχουν παραπεμφθεί ενώπιον Πειθαρχικού Συμβουλίου.
  • Να μην έχουν κριθεί κατά την τελευταία κρίση δυσμενώς από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων.
  • Να έχουν αξιολογηθεί κατά την τελευταία τριετία με γενικό χαρακτηρισμό ως εξαίρετοι και στα επί μέρους ουσιαστικά προσόντα να έχουν τουλάχιστον βαθμό εννέα (9).
  • Να μην έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους, κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους έκδοσης της προκήρυξης.
  • Να κατέχουν τα προσόντα και τις λοιπές προϋποθέσεις που απαιτούνται για τους ιδιώτες υποψηφίους για την κάλυψη της προκηρυχθείσας θέσης, με εξαίρεση την εγγραφή του στον οικείο επαγγελματικό σύλλογο ή την απόκτηση εργαστηριακής πείρας ή προϋπηρεσίας στους τομείς της ειδικότητάς του, εφόσον είναι ασυμβίβαστες με την ιδιότητα του αστυνομικού, καθώς και τίτλο ειδικότητας εφόσον είναι πτυχιούχος τμήματος ιατρικής.

Οι ενδιαφερόμενοι αστυνομικοί υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά στην Υπηρεσία που υπηρετούν.

Δικαιολογητικά που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα ή κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί η μη πληρότητα αυτών ή ο υποψήφιος δεν πληροί τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις δεν γίνονται δεκτά.

Εφόσον στις περιπτώσεις της μετάταξης ή ένταξης, υποβάλλονται αιτήσεις περισσότερες των κενών οργανικών θέσεων, κατά κατηγορία και ειδικότητα, μετατάσσεται ο έχων το μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου και εάν προκύψει ισοβαθμία, ενεργείται κλήρωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Π.Δ. 373/2002 (Φ.Ε.Κ. Α’320) όπως ισχύει.