Αρχική | Σύνδεσμοι | Χάρτης του site | Επικοινωνία | Διαύγεια
 
Ελληνική Αστυνομία Τύπος και Μ.Μ.Ε. Οδηγός του Πολίτη Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί Χρήσιμες συμβουλές Δικαιολογητικά Έκδοση Δελτίου Ταυτότητας Έκδοση Διαβατηρίου Μοτοποδήλατα Αλλοδαποί Όπλα - Εκρηκτικά - Είδη Πυροτεχνίας Γραφεία Ιδιωτικών Ερευνών Συστήματα συναγερμού Επιχειρήσεις Παροχής Υπ.Ασφαλείας Προσωπικό Ασφαλείας Ενεχυροδανειστές Κατασκευαστές κλειδιών Διοικητικές Πράξεις 'Αμεση Επικοινωνία Στατιστικά Στοιχεία Πεσόντες στο καθήκον Αστυνομικοί Αστυνομική Ακαδημία Κοινωνικές δράσεις Περιοδικό "Αστυνομική Ανασκόπηση" Υλικό Αρχείου

Ποια υπηρεσία είναι αρμόδια για την έκδοση Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) σε ομογενείς Πολίτες Αλβανίας ή μέλη οικογενειών τους και τι δικαιολογητικά χρειάζονται; Μεγέθυνση κειμένου Σμίκρυνση κειμένου Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση

i)  Ως Υπηρεσίες υποδοχής των δικαιολογητικών και έκδοσης των ανωτέρω εγγράφων ορίζονται τα οικεία Τμήματα Αλλοδαπών για τους διαμένοντες στην περιοχή δικαιοδοσίας των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης και η Υπηρεσία που χειρίζεται θέματα αλλοδαπών στην έδρα των Αστυνομικών Διευθύνσεων ή Αστυνομικών Υποδιευθύνσεων για τους διαμένοντες στην περιοχή δικαιοδοσίας των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Περιφέρειας (άρθρ. 2 παρ. 2 εδαφ. α΄ και άρθρ. 1 παρ. 3 της υπ’ 4000/3/10-δ΄ από 09-05-2005 Κ.Υ.Α. - ΦΕΚ 646 Β/13-05-2005) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρ. 1 της υπ’ αριθ. 4000/3/10-νβ΄ από 08-05-2006 ΚΥΑ (ΦΕΚ 583Β/09-05-2006 όπως διορθώθηκε με το υπ’ αριθ. 737 Β/20-06-2006).

ii.) Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
α) Για τον Ομογενή (άρθρο 2 παρ.1, εδάφ. α΄  της  υπ’  4000/3/10-δ΄  από  09-05-2005 Κ.Υ.Α):
1. Αίτηση (άρθρο 1 παρ.1 της Κ.Υ.Α.),
2.Διαβατήριο ή άλλο ισοδύναμο ταξιδιωτικό έγγραφο σε ισχύ (άρθρο 1 παρ.1 της Κ.ΥΑ.),
3. Ισχύουσα Ειδική Προξενική θεώρηση εισόδου (άρθρο 1 παρ.1 της Κ.ΥΑ.),
4. Επίσημα έγγραφα που αποδεικνύουν τα πλήρη στοιχεία του (άρθρο 1 παρ.1 της Κ.Υ.Α  και της υπ’ αριθ. 9645/20-208150 από 28-06-2005 εγκυκλίου διαταγής κ. Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας).
5. Έξι (6) πρόσφατες φωτογραφίες διαστάσεων 2,7 χ 2,9 εκ. όμοιες με αυτές που χρησιμοποιούνται για τα Δελτία ταυτότητας των Ελλήνων Πολιτών (Τμ. ΙV κεφ.Γ εδάφιο α, σελ. 3 της ανωτέρω εγκυκλίου).

αα) Για τον ομογενή με αλβανική ιθαγένεια, ο οποίος διαμένει στην Ελλάδα πριν το έτος 1990:
1. Αίτηση (άρθρο 6 παρ. 1 της Κ.Υ.Α.),
2. Κατεχόμενο δελτίο ταυτότητας (άρθρο 6 παρ. 1 της Κ.Υ.Α.), πιστοποιητικό γέννησης ξενόγλωσσο και μεταφρασμένο (Τμ. IV, κεφ. Γ΄  εδάφιο α΄ της εγκυκλίου).

β) Για τον κατιόντα Ομογενούς (άρθρο 2 παρ.1, εδάφ. β΄ της Κ.Υ.Α.):
1. Αίτηση (άρθρο 1 παρ.1 της Κ.Υ.Α.),
2. Διαβατήριο ή άλλο ισοδύναμο ταξιδιωτικό έγγραφο σε ισχύ (άρθρο 2 παρ.1, εδάφ. β΄ της  Κ.Υ.Α.),
3. Ισχύουσα Ειδική Προξενική Θεώρηση εισόδου (άρθρο 2 παρ.1, εδάφ. β΄ της  Κ.Υ.Α.),
4. Επίσημα στοιχεία που αποδεικνύουν τα πλήρη στοιχεία του, καθώς και τη συγγενική σχέση με ομογενή (άρθρο 2 παρ.1, εδάφ. β΄ της  Κ.Υ.Α.).
- Προκειμένου για κατιόντα, ο οποίος γεννήθηκε και κατοικεί στην Ελλάδα, δεν απαιτείται η κατοχή ισχύουσας προξενικής θεώρησης εισόδου (άρθρο 2  παρ. 1 της  Κ.Υ.Α.).
5. Έξι (6) πρόσφατες φωτογραφίες διαστάσεων 2,7 χ 2,9 εκ. όμοιες με αυτές που χρησιμοποιούνται για τα Δελτία ταυτότητας των Ελλήνων Πολιτών (Τμ. ΙV κεφ. Γ΄ εδάφιο β΄, σελ. 4 της εγκυκλίου). Πιστοποιητικό γέννησης και οικογενειακής κατάστασης ξενόγλωσσο και μεταφρασμένο (ομοίως ως άνω).

ββ) Για τον κατιόντα ομογενούς, ο οποίος διαμένει στην Ελλάδα πριν το έτος 1990:
1. Αίτηση,
2. Κατεχόμενο δελτίο ταυτότητας αλλοδαπού (άρθρο 6 παρ. 1 της Κ.ΥΑ.).

γ) Για τον αλλογενή σύζυγο Ομογενούς  (άρθρο 2 παρ.1, εδαφ. γ΄  της  Κ.Υ.Α):.
1. Αίτηση (άρθρο 1 παρ.1 της Κ.Υ.Α),
2. Διαβατήριο ή άλλο ισοδύναμο ταξιδιωτικό έγγραφο σε ισχύ (άρθρο 2 παρ.1, εδαφ. γ΄  της  Κ.Υ.Α.),
3. Ισχύουσα Προξενική θεώρηση εισόδου (άρθρο 2 παρ.1, εδαφ. γ΄  της Κ.Υ.Α.),
4. Επίσημα έγγραφα που αποδεικνύουν τα πλήρη στοιχεία του, καθώς και την τέλεση και ισχύ του γάμου με ομογενή (άρθρο 2 παρ. 1 εδαφ. γ΄ της  Κ.Υ.Α.),
5. Έξι (6) πρόσφατες φωτογραφίες διαστάσεων 2,7 χ 2,9 εκ. όμοιες με αυτές που χρησιμοποιούνται για τα Δελτία ταυτότητας των Ελλήνων Πολιτών  (Τμ. ΙV κεφ. Γ΄  εδάφιο α΄,  σελ. 4 της εγκυκλίου).

γγ) Για τον αλλογενή σύζυγο ομογενούς με αλβανική ιθαγένεια, ο οποίος διαμένει στην Ελλάδα πριν  το έτος 1990:
1. Αίτηση,
2. Κατεχόμενο δελτίο ταυτότητας αλλοδαπού (άρθρο 6 παρ. 1 και 2  της  Κ.Υ.Α.).

Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις, οφείλουν να υποβάλλουν αυτοπρόσωπα το αίτημά τους.

- Εξαιρούνται της αυτοπρόσωπης υποβολής:
α) Οι ανήλικοι, οι οποίοι δηλώνονται από τους έχοντες τη γονική μέριμνα,
β) Τα άτομα με ειδικές ανάγκες και οι αδυνατούντες αποδεδειγμένα να παρουσιασθούν λόγω ασθένειας ή γήρατος, οι οποίοι δηλώνονται από εκείνον που τους παρέχει διαμονή μετά από ειδική προς τούτο εξουσιοδότηση, νομίμως θεωρημένη (Τμ. ΙV κεφ. Δ΄ σελ. 4 της  εγκυκλίου).