Αρχική | Σύνδεσμοι | Χάρτης του site | Επικοινωνία | Διαύγεια
 
Ελληνική Αστυνομία Τύπος και Μ.Μ.Ε. Οδηγός του Πολίτη Στατιστικά Στοιχεία Πεσόντες στο καθήκον Αστυνομικοί Αστυνομική Ακαδημία Κοινωνικές δράσεις Περιοδικό "Αστυνομική Ανασκόπηση" Υλικό Αρχείου

Απόφαση ματαίωσης των αποτελεσμάτων της πρόσκλησης 2/2009 για υποβολή προτάσεων Μεγέθυνση κειμένου Σμίκρυνση κειμένου Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
Διεύθυνση Οικονομικών
Τμήμα 8ο-Διαχείρισης
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής
Ταχ. Δ/νση: Π.Κανελλοπούλου 4
Ταχ. Κώδικας: 101 77 - Αθήνα

Ημερομηνία 10-02-2010
Α.Π.: 8000/21/8/4-β΄

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2/2009 ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Για τη Δράση 3.3.2.

Η εφαρμογή της εθελούσιας επιστροφής σε υπηκόους τρίτων χωρών: «Ενημερωτική εκστρατεία για τη δυνατότητα εθελούσιας επιστροφής».

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2009

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 137/Α/26.7.85), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και κωδικοποιήθηκε με ΠΔ 63/2005, άρθρο 54 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005).

2. Το Ν. 3613/2007 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξαρτήτων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 263/Α΄), άρθρο 28, παρ. 10, εδ. δ και ζ, όπως ισχύει.

3. Το Ν.2800/2000 από 29/2/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημοσίας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν (ΦΕΚ 41/29-02-00).

4. Το Π.Δ.14/2001 από 23/01/2001 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας», όπως ισχύουν (ΦΕΚ 12 τ.Α/31-01-2001).

5. Το Π.Δ.184/2009 από 06/10/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του», όπως ισχύουν (ΦΕΚ 213 τ.Α/07-10-2009).

6. Την υπ΄ αριθ. 4000/1/45-κβ από 17/7/2009 Κοινή Υπουργική Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Οργάνωση και λειτουργία της Υπεύθυνης Αρχής για την εφαρμογή της υπ’ αριθ. 575/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Μαΐου 2007, σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής, για την προγραμματική περίοδο 2008-2013» (ΦΕΚ 1467/20-7-2009).

7. Την Κ.Υ.Α. 2/86009/0041 Γ «Οργάνωση και λειτουργία της Αρχής Πιστοποίησης και της Αρχής Ελέγχου των τεσσάρων (4) Ταμείων που συστάθηκαν ως μέρος του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών» της Ε.Ε. (ΦΕΚ 2509/10.12.2008).

8. Την υπ΄ αριθ. 575/2007/ΕΚ από 23 Μαΐου 2007 Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής για την περίοδο 2008 έως 2013, ως μέρος του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών».

9. Την υπ΄ αριθ. Ε(2008)796 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 5ης Μαρτίου 2008 που θεσπίζει τους κανόνες για την εφαρμογή της Απόφασης αριθ. 575/2007/ΕΚ από 23/5/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής, για την περίοδο 2008 έως 2013, ως μέρος του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών», όσον αφορά τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των κρατών μελών, τους κανόνες για τη διοικητική και χρηματοοικονομική διαχείριση και την επιλεξιμότητα των δαπανών για έργα που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο».

10. T ην υπ΄ αριθ. 2009/614/ EC απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 23ης Ιουλίου 2009 ( L 210/36,37 από 14/08/2009) σχετικά με την επέκταση της επιλεξίμου χρονικής περιόδου υλοποίησης των ετησίων προγραμμάτων του Ταμείου.

11. Την υπ΄ αριθ. Ε(2009)1544 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 13ης Μαρτίου 2009, «Σχετικά με την έγκριση, του Πολυετούς Προγράμματος για την περίοδο 2008-2013 και του Ετήσιου Προγράμματος 2008 της Ελληνικής Δημοκρατίας, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφής και τη συγχρηματοδότηση του για το 2008 από το εν λόγω Ταμείο».

12. T ην υπ΄ αριθ. Ε(2009)4191 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 5ης Ιουνίου 2009 «Σχετικά με την έγκριση, του Ετήσιου Προγράμματος 2009 της Ελληνικής Δημοκρατίας, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφής και τη συγχρηματοδότηση για το 2009 από το εν λόγω Ταμείο».

13. Την υπ΄ αριθ. 8000/21/8/4΄ από 01-12-2009 και κωδικό 2/2009 πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την «Ενημερωτική εκστρατεία για τη δυνατότητα εθελούσιας επιστροφής».

14. Το γεγονός ότι

α. κατατέθηκε μόνο μία πρόταση και επομένως δεν αναπτύχθηκε η ανταγωνιστική διαδικασία με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία.

β. αφενός δεν απαιτήθηκε η δημιουργία τηλεοπτικού μηνύματος και αφετέρου οι υπόλοιπες απαιτήσεις σε σχέση με τον προϋπολογισμό δεν θα παρείχαν ποιοτικό αποτέλεσμα στην ενημερωτική εκστρατεία.

γ. υπάρχουν οι αναγκαίες πιστώσεις και καθίσταται επιτακτική η ανάγκη τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών-απαιτήσεων της υφιστάμενης πρόσκλησης προκειμένου να συμπεριληφθεί και τηλεοπτικό μήνυμα ως μέσο άμεσης και ευρείας διάδοσης της ενημέρωσης για τη δυνατότητα της εθελούσιας επιστροφής και να αυξηθεί ο απαιτούμενος προϋπολογισμός της πρόσκλησης.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Ματαιώνουμε, τα αποτελέσματα της πρόσκλησης 2/2009 του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη / Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, για την υποβολή προτάσεων σχετικά με την εφαρμογή της εθελούσιας επιστροφής σε υπηκόους τρίτων χωρών και ειδικότερα με την ενημερωτική εκστρατεία για τη δυνατότητα εθελούσιας επιστροφής, καθόσον κατατέθηκε μόνο μία πρόταση και επομένως δεν αναπτύχθηκε ανταγωνιστική διαδικασία και ως εκ τούτου δεν υπήρξαν τα απαραίτητα συγκριτικά στοιχεία και επαναλαμβάνουμε αυτήν (πρόσκληση), με τροποποίηση α) των όρων, ως προς την αρχικά προϋπολογισθείσα αξία από το ποσό των #40.000,00# Ευρώ στο ποσό των #150.000,00# Ευρώ και β) των τεχνικών προδιαγραφών, με (άλλες) επικαιροποιημένες, αναφορικά με την διεύρυνση της ομάδας-στόχου και τον ελάχιστο αριθμό υπηκόων τρίτων χωρών που δύνανται να επιστρέψουν εθελοντικά στις χώρες καταγωγής τους.

Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ