Αρχική | Σύνδεσμοι | Χάρτης του site | Επικοινωνία | Διαύγεια
 
Ελληνική Αστυνομία Τύπος και Μ.Μ.Ε. Οδηγός του Πολίτη Στατιστικά Στοιχεία Πεσόντες στο καθήκον Αστυνομικοί Αστυνομική Ακαδημία Κοινωνικές δράσεις Περιοδικό "Αστυνομική Ανασκόπηση" Υλικό Αρχείου

29-09-2013: Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού για την Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου Μεγέθυνση κειμένου Σμίκρυνση κειμένου Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
Αρμόδιος : Υ/Α΄ ΜΗΤΙΛΟΥΔΗΣ Δημήτριος
Τηλέφωνο : 210-2424156 ΦΑΞ :210-2460964
email : saea @ astynomia . gr .
Λ. Θρακομακεδόνων 101
Τ.Κ. 136 7 9 –Αχαρνές
Αριθμ. Πρωτ. :6841/6/47-η΄

Περίληψη ανακοίνωσης
Ανακοίνωση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου

Η Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας που εδρεύει στο Δήμο Αχαρνών Αττικής, ύστερα από την υπ΄ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ ΕΓΚΡ. 12/64/8050 από 03-06-2013 Απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της αριθ. 33/2006 Π.Υ.Σ. (Αναστολή Διορισμών και Προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α΄) και την υπ’αριθμ. 72266/13/884117 από 13-06-2013 διαταγή της Διεύθυνσης Πολιτικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού είκοσι τριών (23) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/94 ,όπως αυτός ισχύει μετά τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των: Ν.2225/1994, 2247/1994, 2266/1994, 2349/1995,2527/1997,2738/1999,3051/2002,3146/2003,3174/2003,3200/2003,3260/2004,3320/2005, του Π.Δ. 164/2004 και του άρθρου 9 του Ν.4058/2012 για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο, ως ακολούθως:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 ΧΡΟΝΙΚΗ  ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΜΑΓΕΙΡΩΝ (ΔΕ)

Πέντε(5)

Απαιτούμενα ειδικά τυπικά προσόντα αναφέρονται αναλυτικά στο πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης

Οκτώ (8) μήνες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ(ΔΕ)

Ένας(1)

Ομοίως ως άνω

Οκτώ (8) μήνες

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ (ΔΕ)

Ένας (1)

Ομοίως ως άνω

Οκτώ (8) μήνες

ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ(ΥΕ)

Εννέα (9)

Ομοίως ως άνω

Οκτώ (8) μήνες

ΛΑΝΤΖΙΕΡΩΝ (ΥΕ)

Πέντε (5)

Ομοίως ως άνω

Οκτώ (8) μήνες

ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ(ΥΕ)

Δύο (2)

Ομοίως ως άνω

Οκτώ (8) μήνες

Α΄ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

  1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 18 έως 65 ετών .
  2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που να τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
  3. Να μην έχουν κώλυμα κατά τον άρθρο 8 του υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση),με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.

ΕΞΑΙΡΕΣΗ: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικών ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν.2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6).

Τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, οι επαγγελματικές άδειες, η εμπειρία, τα κριτήρια πρόσληψης καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναγράφονται στο πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ)» στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Λ. Θρακομακεδόνων 101-Αχαρνές) και στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου ΑΧΑΡΝΩΝ Αττικής.

Β’ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στη Λ. Θρακομακεδόνων 101-Αχαρνές και ειδικότερα στο Τμήμα Εσωτερικών Λειτουργιών/ Γραφείο Προσωπικού (αρμόδιος: Υπαστυνόμος Α΄ ΜΗΤΙΛΟΥΔΗΣ Δημήτριος τηλ. 210-2424156-210-2424164) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών και κατά τις ώρες 08:00΄-14:00΄, που αρχίζει από την επόμενη μέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στον ημερήσιο τύπο ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας (Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, Λ. Θρακομακεδόνων 101 – Αχαρνές, Τ.Κ. 13679) και στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αχαρνών, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

                                                                                                             Ο Διοικητής

                                                                                                            Φώτιος ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ

                                                                                                           Ταξίαρχος