Αρχική | Σύνδεσμοι | Χάρτης του site | Επικοινωνία | Διαύγεια
 
Ελληνική Αστυνομία Τύπος και Μ.Μ.Ε. Οδηγός του Πολίτη Στατιστικά Στοιχεία Πεσόντες στο καθήκον Αστυνομικοί Αστυνομική Ακαδημία Κοινωνικές δράσεις Περιοδικό "Αστυνομική Ανασκόπηση" Υλικό Αρχείου

Πρόσκληση για προετοιμασία, υλοποίηση των δράσεων εθελούσιας επιστροφής των υπηκόων τρίτων χωρών και υποδοχή αυτών στη χώρα καταγωγής τους Μεγέθυνση κειμένου Σμίκρυνση κειμένου Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
Διεύθυνση Οικονομικών
Τμήμα 8ο-Διαχείρισης
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής
Ταχ. Δ/νση: Π.Κανελλοπούλου 4
Ταχ. Κώδικας: 101 77 - Αθήνα

Ημερομηνία 01-12-2009

Α.Π.: 8000/21/8/2β΄

Κωδικός Πρόσκλησης: 1/2009

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2009
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 137/Α/26.7.85), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και κωδικοποιήθηκε με ΠΔ 63/2005, άρθρο 54 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005).

2. Το Ν. 3613/2007 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξαρτήτων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 263/Α΄), άρθρο 28, παρ. 10, εδ. δ και ζ, όπως ισχύει.

3. Το Ν.2800/2000 από 29/2/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημοσίας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν (ΦΕΚ 41/29-02-00).

4. Το Π.Δ.14/2001 από 23/01/2001 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας», όπως ισχύουν (ΦΕΚ 12 τ.Α/31-01-2001).

5. Την υπ΄ αριθ. 4000/1/45-κβ από 17/7/2009 Κοινή Υπουργική Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Οργάνωση και λειτουργία της Υπεύθυνης Αρχής για την εφαρμογή της υπ’ αριθ. 575/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Μαΐου 2007, σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής, για την προγραμματική περίοδο 2008-2013» (ΦΕΚ 1467/20-7-2009).

6. Την Κ.Υ.Α. 2/86009/0041 Γ «Οργάνωση και λειτουργία της Αρχής Πιστοποίησης και της Αρχής Ελέγχου των τεσσάρων (4) Ταμείων που συστάθηκαν ως μέρος του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών» της Ε.Ε. (ΦΕΚ 2509/10.12.2008).

7. Την υπ΄ αριθ. 575/2007/ΕΚ από 23 Μαΐου 2007 Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής για την περίοδο 2008 έως 2013, ως μέρος του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών».

8. Την υπ΄ αριθ. Ε(2008)796 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 5ης Μαρτίου 2008 που θεσπίζει τους κανόνες για την εφαρμογή της Απόφασης αριθ. 575/2007/ΕΚ από 23/5/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής, για την περίοδο 2008 έως 2013, ως μέρος του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών», όσον αφορά τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των κρατών μελών, τους κανόνες για τη διοικητική και χρηματοοικονομική διαχείριση και την επιλεξιμότητα των δαπανών για έργα που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο».

9. T ην υπ΄ αριθ. 2009/614/ EC απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 23ης Ιουλίου 2009 ( L 210/36,37 από 14/08/2009) σχετικά με την επέκταση της επιλεξίμου χρονικής περιόδου υλοποίησης των ετησίων προγραμμάτων του Ταμείου.

10. Την υπ΄ αριθ. Ε(2009)1544 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 13ης Μαρτίου 2009, «Σχετικά με την έγκριση, του Πολυετούς Προγράμματος για την περίοδο 2008-2013 και του Ετήσιου Προγράμματος 2008 της Ελληνικής Δημοκρατίας, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφής και τη συγχρηματοδότηση του για το 2008 από το εν λόγω Ταμείο».

11. T ην υπ΄ αριθ. Ε(2009)4191 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 5ης Ιουνίου 2009 «Σχετικά με την έγκριση, του Ετήσιου Προγράμματος 2009 της Ελληνικής Δημοκρατίας, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφής και τη συγχρηματοδότηση για το 2009 από το εν λόγω Ταμείο».

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Δημόσιες αρχές σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, μη κυβερνητικοί οργανισμοί, διεθνείς οργανώσεις, εκπαιδευτικά ή ερευνητικά ιδρύματα, οργανισμοί κατάρτισης, κοινωνικοί εταίροι, να υποβάλουν προτάσεις, μεμονωμένα ή σε συνεργασία, στο πλαίσιο της ακόλουθης Προτεραιότητας και Δράσης του Ετήσιου Προγράμματος 2009:

Προτεραιότητα 3:

Υποστήριξη σε συγκεκριμένα καινοτόμα διεθνή και εθνικά μέσα διαχείρισης των επιστροφών.

Δράση 3.3.2.

Η εφαρμογή της εθελούσιας επιστροφής σε υπηκόους τρίτων χωρών: «Προετοιμασία, υλοποίηση των δράσεων εθελούσιας επιστροφής των υπηκόων τρίτων χωρών και υποδοχή αυτών στη χώρα καταγωγής τους».

1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1.1 Στόχοι του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής

α) Ο γενικός στόχος του Ταμείου είναι η στήριξη των προσπαθειών που καταβάλλουν τα κράτη μέλη προκειμένου να βελτιωθεί η διαχείριση της επιστροφής σε όλες τις διαστάσεις της με τη χρήση της έννοιας της ολοκληρωμένης διαχείρισης, προβλέποντας κοινές δράσεις που θα εφαρμόζουν τα κράτη μέλη ή εθνικές δράσεις που επιδιώκουν την επίτευξη των στόχων της Κοινότητας βάσει της αρχής της αλληλεγγύης, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη την κοινοτική νομοθεσία στον τομέα αυτό και τηρώντας πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα.

β) Το Ταμείο συνεισφέρει στη χρηματοδότηση της τεχνικής βοήθειας με πρωτοβουλία των κρατών μελών ή της Επιτροπής.

Το Ταμείο συμβάλλει στην επιδίωξη των ακόλουθων ειδικών στόχων:

· Την καθιέρωση και τη βελτίωση της οργάνωσης και της εφαρμογής της ολοκληρωμένης διαχείρισης της επιστροφής από τα κράτη μέλη.

· Την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης της επιστροφής και της εφαρμογής της.

· Την προώθηση μιας αποτελεσματικής και ενιαίας εφαρμογής κοινών προδιαγραφών για την επιστροφή σύμφωνα με την ανάπτυξη πολιτικής στον τομέα αυτόν.

1.2 Θεσμικά όργανα: Αρχές Διαχείρισης και Ελέγχου

Ως Υπεύθυνη Αρχή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής έχει οριστεί το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη / Δ/νση Οικονομικών (Τμήμα 8ο) του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

Ως Αρχή Πιστοποίησης ορίζεται το Υπουργείο Οικονομικών / Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (41η Διεύθυνση Δημοσιονομικών Σχέσεων με ΕΕ και άλλους Διεθνείς Οργανισμούς- Τμήμα Β΄ Χρηματικών Δοσοληψιών).

Ως Αρχή Ελέγχου ορίζεται το Υπουργείο Οικονομικών / Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (41η Διεύθυνση Δημοσιονομικών Σχέσεων με ΕΕ και άλλους Διεθνείς Οργανισμούς- Τμήμα Γ΄ Διαχειριστικών Ελέγχων).

2. ΣΤΟΧΟ I ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Βασικός στόχος της δράσης είναι η επίτευξη ενός ευρύτερου φάσματος μέτρων για την διευκόλυνση της εκούσιας επιστροφής των υπηκόων τρίτων χωρών και της υποδοχής στις χώρες καταγωγής τους.

2.1 Γενικοί Στόχοι

· Η προετοιμασία και εφαρμογή των λειτουργιών, με την επίτευξη μέτρων, για την ενθάρρυνση της εκούσιας επιστροφής των υπηκόων τρίτων χωρών με την προϋπόθεση της πλήρους συμμόρφωσης των ανθρωπιστικών αρχών ως και το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

· Η διευκόλυνση της εκούσιας επιστροφής υπηκόων τρίτων χωρών, με προγράμματα υποβοηθούμενης εκούσιας επιστροφής, με στόχο την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της βιωσιμότητας της επιστροφής.

· Η υποδοχή των υπηκόων τρίτων χωρών στις χώρες καταγωγής τους, σε συνδυασμό με την παροχή οικονομικών ενισχύσεων η εφαρμογή των οποίων θα καταστήσει αποτελεσματική την επανένταξή τους.

2.2 Ειδικοί Στόχοι

· Προετοιμασία και εφαρμογή των λειτουργιών των εθελουσίων επιστροφών. Αυτό το επίπεδο περιλαμβάνει μέτρα σχετικά με την προετοιμασία και την εφαρμογή των εθελουσίων επιστροφών όπως η έκδοση των ταξιδιωτικών εγγράφων, διάθεση εισιτηρίων, συνοδεία στα αεροδρόμια, παροχή υπηρεσιών στους αερολιμένες διέλευσης όπου δεν υπάρχουν απευθείας πτήσεις και μεταφορά σε άλλο αεροπλάνο για τον τελικό προορισμό.

· Υποδοχή στις χώρες προέλευσης. Περιλαμβάνει την υποδοχή της επιστροφής στις χώρες προέλευσης με την παροχή ενός μικρού επιδόματος ένταξης καθώς και την εφαρμογή συνακόλουθων μέτρων τα οποία θεωρούνται αναγκαία για την εκκίνηση της διαδικασίας επανένταξης και της σταδιακής ανάπτυξης του επιστρέφοντος, όπως στήριξη εκκίνησης για οικονομικές δραστηριότητες, παροχή βοήθειας και συμβουλών μετά την επιστροφή καθώς και μέτρα που δίδουν δυνατότητα στα κράτη μέλη να προσφέρουν τις κατάλληλες ρυθμίσεις για την υποδοχή των επιστρεφόντων στις τρίτες χώρες αμέσως μετά την άφιξή τους.

3. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΡΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

3.1 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΡΑΣΗΣ

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποχρεούται στην πρότασή του να υποβάλλει Σχέδιο Υλοποίησης της συγκεκριμένης δράσης που να περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή των κατωτέρω σημείων:

α. Κατηγοριοποίηση των παράνομων μεταναστών στη χώρα

μας ανάλογα με τη χώρα καταγωγής.

Αναλυτική κατηγοριοποίηση, ανάλογα με τη χώρα καταγωγής, των μεταναστών που έχουν εισέλθει λάθρα στη χώρα μας, προκειμένου να βελτιωθεί η οργάνωση της εφαρμογής της ολοκληρωμένης διαχείρισης επιστροφής και να διευκολυνθεί η εκούσια επιστροφή υπηκόων τρίτων χωρών, ιδίως με προγράμματα υποβοηθούμενης εκούσιας επιστροφής, με στόχο την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της βιωσιμότητας της επιστροφής. O ι ομάδες στόχοι στους οποίους θα επικεντρωθεί το πρόγραμμα των εθελούσιων επιστροφών είναι κατά σειρά προτεραιότητας οι υπήκοοι των εξής κρατών: Αφγανιστάν, Σομαλίας, Σουδάν, Ερυθραίας, Μιαν Μαρ, Ινδίας και Πακιστάν.

Οι επιλέξιμες κατηγορίες δυνητικών επιστρεφόντων είναι αυτές που προσδιορίζονται στο άρθρο 7 της υπ’ αριθ. 575/2007/ΕΚ Απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Μαΐου 2007, σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής για την προγραμματική περίοδο 2008-2013 (ΦΕΚ 1467/20-7-2009).

β. Αναλυτική καταγραφή των διευθύνσεων της χώρας

καταγωγής των παράνομων μεταναστών στη χώρα μας.

Αναλυτική καταγραφή των διευθύνσεων των χωρών καταγωγής των παράνομων μεταναστών στη χώρα μας προκειμένου να διευκολυνθεί η προετοιμασία και η εφαρμογή των κοινών ολοκληρωμένων σχεδίων επιστροφής, συμπεριλαμβανομένων κοινών προγραμμάτων εκούσιας επιστροφής για ειδικές χώρες ή περιοχές καταγωγής, προηγούμενης διαμονής ή διέλευσης. Επιπροσθέτως με την ανωτέρω εφαρμογή διευκολύνεται η παροχή πληροφοριών και άλλων βέλτιστων πρακτικών κατά το χειρισμό της επιστροφής ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων.

γ. Καταγραφή των λοιπών προσωπικών στοιχείων των

παράνομων μεταναστών στη χώρα μας (ονοματεπώνυμο,

δ/νση κατοικίας, τηλέφωνα οικίας και εργασίας) και

διαδικασία ταυτοποίησης αυτών.

α) Αναλυτική καταγραφή των λοιπών προσωπικών στοιχείων των παράνομων μεταναστών στη χώρα μας προκειμένου συλλεχθούν οι απαραίτητες πληροφορίες για την κατάσταση διαμονής τους ούτως ώστε να διευκολυνθεί η επίτευξη ολοκληρωμένων σχεδίων εκούσιας επιστροφής των υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίες θα επικεντρώνονται ιδίως σε αποδοτικές και βιώσιμες επιστροφές, μέσω πράξεων όπως η αποτελεσματική πληροφόρηση κατά την προ της επιστροφής φάση, ταξιδιωτικές ρυθμίσεις, διέλευση στη χώρα επιστροφής προκειμένου να προωθείται η εκούσια επιστροφή.

β) Καταγραφή των μεταναστών που θα επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους μέσω των προγραμμάτων των εθελούσιων επιστροφών και ταυτοποίηση αυτών με προσκόμιση φωτοαντιγράφων των ταξιδιωτικών εγγράφων τους, λήψη φωτογραφιών και δακτυλικών αποτυπωμάτων στην Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής – Πέτρου Ράλλη 24 Αθήνα.

γ) Ρύθμιση λοιπών διαδικαστικών λεπτομερειών σχετικά με την επιστροφή των μεταναστών όπως έγγραφη παραίτηση από αίτημα χορήγησης πολιτικού ασύλου κ.λ.π.

δ. Έκδοση εισιτηρίων για την επιστροφή των παράνομων

μεταναστών στη χώρα καταγωγής τους.

Ολοκληρωμένα σχέδια επιστροφής τα οποία επικεντρώνονται σε αποδοτικές και αποτελεσματικές επιστροφές μέσω δράσεων όπως οι ταξιδιωτικές ρυθμίσεις (έκδοση εισιτηρίων) με τις οποίες θα υπάρξει μία βελτίωση αποτελεσματικής, σταθερής και διαρκούς επιχειρησιακής συνεργασίας με τις προξενικές αρχές και τις μεταναστευτικές υπηρεσίες τρίτων χωρών με σκοπό την επιστροφή υπηκόων τρίτων χωρών και την εξασφάλιση ταχειών και επιτυχών απομακρύνσεων. Επιπροσθέτως μέσω των ανωτέρω διαδικασιών ακολουθεί και επαλήθευση των ταξιδιωτικών εγγράφων των επιστρεφόντων υπηκόων τρίτων χωρών.

ε. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των εκουσίων επιστροφών.

Αναλυτική περιγραφή του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των προγραμματισμένων σχεδιασμών εκουσίων επιστροφών ούτως ώστε να επιτευχθεί η κοινή ανάπτυξη δράσεων για την τήρηση της χρονικής επιλεξιμότητας υλοποίησης δράσεων.

στ. Λήψη μέτρων για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας

των εκούσιων επιστροφών.

Λήψη μέτρων όσον αφορά την ενίσχυση και βελτίωση δράσεων για την αποτελεσματικότητα των εκούσιων επιστροφών όπως η ύπαρξη τουλάχιστον τριών συνοδών κατά τη διάρκεια επιστροφής των υπηκόων τρίτων χωρών στις χώρες καταγωγής τους με κύριο σκοπό τη μέριμνα των διαδικαστικών παραμέτρων μέχρι την τελική επιστροφή τους.

Συγκεκριμένα, τα μέτρα αφορούν : α) την παροχή βοήθειας ιδίως σε ομάδες ευάλωτων προσώπων με κύριο στόχο την ψυχολογική τους στήριξη, β) την παροχή ιατρικής περίθαλψης και γ) τη γενικότερη μέριμνα και φροντίδα για την ομαλή και ασφαλή επιστροφή των επιστρεφόντων.

ζ. Υποδοχή των επιστρεφόντων υπηκόων τρίτων χώρων στις

χώρες καταγωγής τους.

Λήψη μέτρων που αφορούν την υποδοχή και επανένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στις χώρες καταγωγής των, όπως χρηματικά κίνητρα και άλλα βραχυπρόθεσμα μέτρα αναγκαία για τη διαδικασία επανένταξης και προσαρμογής τους στα νέα δεδομένα που επικρατούν στις χώρες που επιστρέφουν.

Συγκεκριμένα τα μέτρα αφορούν: α) την ενημέρωση των επιστρεφόντων υπηκόων τρίτων χωρών όσον αφορά το εκάστοτε εργασιακό καθεστώς που ισχύει στη συγκεκριμένη χώρα καταγωγής των, β) την παροχή πληροφοριών για οικονομικά στοιχεία που αφορούν άμεσα τους επιστρέφοντες υπηκόους τρίτων χωρών όπως το ποσοστό ανεργίας ή το ύψος των μισθών που καταβάλλονται σε διάφορα επαγγέλματα των χωρών καταγωγής των, γ) τη μέριμνα για την παροχή οικονομικού βοηθήματος στους επιστρέφοντες υπηκόους τρίτων χώρων, δ) τη διαμεσολάβηση για την εξεύρεση εργασίας και απασχόλησης, ε) τη στήριξη εκκίνησης για οικονομικές δραστηριότητες και στ) την παροχή βοήθειας και συμβουλών μετά την επιστροφή.

η. Δημοσιοποίηση της δράσης

Περιγραφή του τρόπου δημοσιοποίησης της δράσης, τόσο στο στάδιο προετοιμασίας και εφαρμογής της, όσο και μετά την υλοποίηση της.

θ. Μέτρηση της αποτελεσματικότητας των δράσεων των εκούσιων επιστροφών

Η πρόταση πρέπει να συνοδεύεται από ένα σύνολο ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων (δείκτες) μέτρησης της αποτελεσματικότητας της

δράσης, σε σχέση με τους τεθέντες στόχους (π.χ. GRPs , O . T . S .).

ι. Προϋπολογισμός

Απαιτείται αναλυτική περιγραφή του τύπου και του ύψους των δαπανών που σχετίζονται με τις δράσεις των εκουσίων επιστροφών.

3.2 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Στο πλαίσιο της δράσης, ο δικαιούχος υποχρεούται για:

· Την τήρηση της σειράς προτεραιότητας των ομάδων στόχων υπηκόων των εξής τρίτων χωρών: Αφγανιστάν, Σομαλίας, Σουδάν, Ερυθραίας, Μιαν Μαρ, Ινδίας και Πακιστάν.

· Επιστροφή τουλάχιστον τριακοσίων (300) υπηκόων των προαναφερομένων τρίτων χωρών, στις χώρες καταγωγής των.

· Υποδοχή και ενημέρωση των επιστρεφόντων υπηκόων τρίτων χωρών σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν τις χώρες καταγωγής των όπως τα ποσοστά ανεργίας και το ύψος των μισθών που καταβάλλονται για διάφορους τύπους επαγγελμάτων.

· Μέριμνα για εξάμηνη παρακολούθηση της παραμονής των υπηκόων τρίτων χωρών στις χώρες καταγωγής των καθώς και των συνθηκών διαβίωσης αυτών προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα και αποτελεσματικότητα των εθελουσίων επιστροφών.

· Το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή έρευνας μέσω ερωτηματολογίου, για την αποτύπωση του ποσοστού των υπηκόων τρίτων χωρών που ενημερώθηκε σχετικά με τη δυνατότητα της εθελούσιας επιστροφής.

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός που διατίθεται για την ένταξη δράσης με την παρούσα πρόσκληση είναι 560.000 ευρώ (Κοινοτική Συμμετοχή: 75% και Εθνική Συμμετοχή: 25%).

Σχετικά με την επιλεξιμότητα των δαπανών της δράσης και του Φ.Π.Α., γίνεται αναφορά στον Οδηγό Εφαρμογής, Παράρτημα Ι.

Η χρηματοδότηση της παρούσας δράσης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

5. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

Οι κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων προσδιορίζονται αναλυτικά στον Οδηγό Εφαρμογής του Ταμείου και στο Παράρτημα 11 της Απόφασης της Επιτροπής 2008/796/ΕΚ από 05/ΙΙΙ/2008. Ειδικότερα, στις διατάξεις της προαναφερθείσας Απόφασης ορίζεται ότι οι δαπάνες θα πρέπει :

· να ευρίσκονται εντός του πεδίου εφαρμογής και των στόχων του Ταμείου, όπως περιγράφονται στα άρθρα 1, 2 και 3 της Βασικής Πράξης 575/2007/ΕΚ από 23/5/2007.

· να υπάγονται στις επιλέξιμες δράσεις που παρατίθενται στο άρθρο 4 της Βασικής Πράξης 575/2007/ΕΚ από 23/5/2007.

· να είναι αναγκαίες για τη διεξαγωγή των ενεργειών που καλύπτονται από τη δράση και να αποτελούν τμήμα του Πολυετούς και των ετησίων προγραμμάτων, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή,

· να είναι εύλογες και σύμφωνες με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, και ειδικότερα από άποψη αντιστοιχίας αξίας και δαπάνης καθώς και σχέσης κόστους-αποτελέσματος,

· να έχουν πραγματοποιηθεί από τελικούς δικαιούχους ή/και εταίρους της δράσης, που έχουν συσταθεί και εδρεύουν σε κράτος μέλος, εκτός από την περίπτωση διεθνών κυβερνητικών οργανώσεων που επιδιώκουν τους ίδιους στόχους με εκείνους που ορίζονται στην Βασική Πράξη 575/2007/ΕΚ από 23/5/2007. Όσον αφορά το άρθρο 39 παράγραφος 2 της εν λόγω Απόφασης (2008/796/ΕΚ από 05/ΙΙΙ/2008), οι κανόνες που ισχύουν για τον τελικό δικαιούχο ισχύουν, τηρουμένων των αναλογιών, και για τους εταίρους του έργου,

· να συνδέονται με τις ομάδες-στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 7 της ανωτέρω βασικής πράξης,

· να έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της «Συμφωνίας Επιχορήγησης», στην οποία περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, ότι ο δικαιούχος δύναται να λάβει, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος, προχρηματοδότηση μέχρι 50% της εγκεκριμένης χρηματοδότησης με ταυτόχρονη κατάθεση ισόποσης, με την προχρηματοδότηση, εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένου τραπεζικού ιδρύματος.

Η περίοδος επιλεξιμότητας των δαπανών ξεκινά από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και λήγει 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011. Ωστόσο, οι τελικοί δικαιούχοι προκειμένου να προβούν στην ολοκλήρωση της δράσης και κατά συνέπεια στην οικονομική εκκαθάριση και αποπληρωμή της και για λόγους εξασφάλισης έγκαιρων πληρωμών θα πρέπει να έχουν υποβάλει τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες προς πιστοποίηση στην Υπεύθυνη Αρχή, έως και τις 15 ΜΑΙΟΥ 2011. Οποιαδήποτε καθυστέρηση πέραν των αναφερομένων ημερομηνιών συνεπάγεται την καθυστέρηση της αποπληρωμής.

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Κάθε ενδιαφερόμενος φορέας μπορεί να υποβάλει μόνο μία πρόταση προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης.

· Ως ελάχιστα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων που θα υποβληθούν προς χρηματοδότηση, βάσει του άρθρου 15 παρ. 5 της Βασικής Πράξης 575/2007/ΕΚ από 23/5/2007 τίθενται τα ακόλουθα:

(α) Η κατάσταση και οι απαιτήσεις στη χώρα μας.

(β) Η αποδοτικότητα της δαπάνης από πλευράς κόστους, μεταξύ άλλων ενόψει του αριθμού των ατόμων τα οποία αφορά το σχέδιο.

(γ) Η πείρα, η εμπειρογνωμοσύνη, η αξιοπιστία και η χρηματοδοτική συμβολή του φορέα που υποβάλλει αίτηση για χρηματοδότηση και κάθε οργάνωσης-εταίρου.

(δ) Ο βαθμός στον οποίο οι προτάσεις συμπληρώνουν άλλες δράσεις χρηματοδοτούμενες από το γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αποτελούν μέρος εθνικών προγραμμάτων.

Η διαδικασία για την ένταξη των δράσεων στο ετήσιο πρόγραμμα ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:

1. Έλεγχος τυπικής πληρότητας του φακέλου της πρότασης όπου εξετάζεται αν για την υποβολή της πρότασης: α. χρησιμοποιήθηκαν τα τυποποιημένα έντυπα β. έχουν επισυναφθεί όλα τα συνοδευτικά έγγραφα και φέρουν τις υπογραφές και σφραγίδα του εκπροσώπου.

2. Τεχνική Αξιολόγηση των προτάσεων από την Υπεύθυνη Αρχή, με βάση τα κριτήρια του εγκεκριμένου Οδηγού Αξιολόγησης:

(i) Σαφήνεια του φυσικού αντικειμένου της πρότασης, όπου εξετάζονται:

§ η μεθοδολογική προσέγγιση και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση της δράσης,

§ η σαφήνεια και διακριτότητα της παρουσίασης των παραδοτέων,

§ η αναγκαιότητα των προτεινόμενων δαπανών,

§ το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της πρότασης.

(ii) Σκοπιμότητα της πρότασης, όπου εξετάζονται:

§ Η συμβολή της πρότασης στην επίτευξη των στόχων της δράσης.

§ Η συνάφεια και συμπληρωματικότητα της πρότασης με άλλες ολοκληρωμένες ή σε εξέλιξη δράσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων και του Ταμείου Ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών ή με άλλες πηγές/Ταμεία.

§ Η συνάφεια με άλλες δράσεις προηγούμενων ετών στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων ΙΙ (όπου αυτό έχει εφαρμογή).

§ Η τήρηση της ισότητας των ευκαιριών και της μη διάκρισης (όπου αυτό έχει εφαρμογή).

(iii) Επάρκεια υποψηφίου, όπου εξετάζονται:

§ Η τεχνική ικανότητα (εμπειρία φορέα, στελέχωση, υποδομές, τεχνογνωσία)

§ Η οικονομική ικανότητα (επάρκεια οικονομικών πόρων και βιωσιμότητα φορέα)

3. Ενημέρωση των υποψηφίων για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και της σχετικής κατάταξης κάθε υποψηφίου.

4. Αξιολόγηση τυχόν προσφυγών των προτάσεων που θα υποβάλλουν οι υποψήφιοι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 3.4 του Οδηγού Εφαρμογής του Ταμείου.

5. Έκδοση Απόφασης έγκρισης ανάθεσης υλοποίησης της επιλεγείσας δράσης από το Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης.

6. Υπογραφή «Συμφωνίας Επιχορήγησης» ( Grand Agreement ) μεταξύ του Προϊσταμένου της Υπεύθυνης Αρχής και του νομίμου εκπρόσωπου του φορέα του οποίου η πρόταση έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία κατά την αξιολόγηση.

7. Δημοσιοποίηση στην οικεία ιστοσελίδα της Υπεύθυνης Αρχής του τίτλου της δράσης που εντάσσεται στο Ετήσιο Πρόγραμμα, του δικαιούχου, καθώς και του ποσού της χρηματοδότησης που χορηγείται.

7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Οι υποχρεώσεις των δικαιούχων περιγράφονται αναλυτικά στη συνημμένη «Συμφωνία Επιχορήγησης» και στον Οδηγό Εφαρμογής. Ειδικότερα, οι δικαιούχοι οφείλουν κατ’ ελάχιστον:

(i) Να τηρούν την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της δράσης και ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, την ισότητα και μη διάκριση.

(ii) Να αποστέλλουν στην Υπεύθυνη Αρχή τα στοιχεία οικονομικής και φυσικής προόδου της δράσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις προθεσμίες, όπως ορίζονται στη «Συμφωνία Επιχορήγησης» .

(iii) Να αποδέχονται τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του δικαιούχου, του τίτλου της δράσης που εντάσσεται στο Ετήσιο Πρόγραμμα, καθώς και του ποσού της χορηγούμενης χρηματοδότησης, κατά τα προβλεπόμενα.

(iv) Να λαμβάνουν όλα τα μέτρα δημοσιότητας και ενημέρωσης που προβλέπονται από τον Οδηγό Εφαρμογής του Ταμείου.

(v) Να τηρούν το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της δράσης σε ξεχωριστό φάκελο, τουλάχιστον για πέντε χρόνια μετά το κλείσιμο της περιόδου υλοποίησης του Ετησίου Προγράμματος.

(vi) Να θέτουν στη διάθεση της Υπεύθυνης Αρχής, της Αρχής Πιστοποίησης, της Αρχής Ελέγχου, της Επιτροπής Παρακολούθησης και όλων των ελεγκτικών οργάνων της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της δράσης και για όσο χρόνο ο δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή τους.

(vii) Να αποδέχονται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα και να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο αφορά την εκτέλεση της δράσης, εφόσον ζητηθούν.

(viii) Να τηρούν ειδικότερους όρους ή περιορισμούς που αναφέρονται στον Οδηγό Εφαρμογής του Ταμείου.

8. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει πρόταση, με τη συμπλήρωση του συνημμένου Τεχνικού Δελτίου (σε έντυπη μορφή και σε CD - ROM ), είτε μεμονωμένα, είτε στο πλαίσιο συνεργασίας με άλλους φορείς (ομάδα εταίρων).

Ως προθεσμία υποβολής των προτάσεων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης ορίζεται η 18/12/2009.

Οι προτάσεις υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο που θα φέρει τις παρακάτω ενδείξεις:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2009

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ E ΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Προτεραιότητα 3: Υποστήριξη σε συγκεκριμένα καινοτόμα διεθνή και εθνικά μέσα διαχείρισης των επιστροφών.

Δράση 3.3.2: Η εφαρμογή της εθελούσιας επιστροφής σε υπηκόους τρίτων χωρών: «Προετοιμασία, υλοποίηση των δράσεων εθελούσιας επιστροφής των υπηκόων τρίτων χωρών και υποδοχή αυτών στη χώρα καταγωγής τους».

Οι προτάσεις κατατίθενται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη/ Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας/ Διεύθυνση Οικονομικών/ Τμήμα 8ο - Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφής, στη διεύθυνση: Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 10177, Αθήνα (4ος όροφος, γραφ.9), τις ώρες 09.00– 14.00 κατά τις εργάσιμες ημέρες ή αποστέλλονται με ταχυμεταφορά. Δεν γίνονται δεκτές προτάσεις που αποστέλλονται με φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Ως αποδεικτικό της έγκαιρης κατάθεσης λαμβάνεται μόνο η ημερομηνία πρωτοκόλλησης στο Πρωτόκολλο τ o υ 8ου Τμήματος –Διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής της Δ/νσης Οικονομικών /Α.Ε.Α και όχι η ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου ή αποδεικτικού ταχυμεταφοράς. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την έγκαιρη κατάθεση της πρότασης.

Η υποβολή των προτάσεων θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, ανάλογα με την κατηγορία του υποψηφίου δικαιούχου:

Α. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

· Δικαιολογητικά Τυπικής Πληρότητας

α) Επικυρωμένο απόσπασμα των Πρακτικών του αρμοδίου οργάνου του υποψηφίου δικαιούχου σχετικά με την εκπροσώπησή του

β) Απόφαση του αρμοδίου οργάνου του υποψήφιου δικαιούχου για την υποβολή πρότασης στην οποία θα ορίζεται ότι:

 • η πρόταση συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της πρόσκλησης, της οποίας ο υποψήφιος δικαιούχος έλαβε γνώση
 • αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της πρόσκλησης και των συνημμένων σε αυτήν εγγράφων
 • η υποβαλλόμενη πρόταση καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών και
 • τα στοιχεία που αναφέρονται στην πρόταση είναι ακριβή

γ) Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του υποψηφίου δικαιούχου περί μη χρηματοδότησης της προβλεπόμενης δαπάνης της δράσης από άλλους κοινοτικούς πόρους.

· Δικαιολογητικά Οικονομικής Ικανότητας

α) Οικονομικός απολογισμός των δύο προηγούμενων οικονομικών ετών.

β) Απολογισμός δράσεων και προγραμμάτων του τελευταίου έτους.

Β. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

· Δικαιολογητικά Τυπικής Πληρότητας

α) Καταστατικό του ΝΠΙΔ νομίμως δημοσιευμένο καθώς και τυχόν τροποποιήσεις του.

β) Πιστοποιητικά αρμόδιας κατά περίπτωση Αρχής, από τα οποία να προκύπτουν ότι ο υποψήφιος δικαιούχος είναι ενήμερος: (ι) ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και (ιι) ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις, κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.

γ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

δ) Επικυρωμένο απόσπασμα των Πρακτικών του αρμοδίου oργάνου του υποψηφίου δικαιούχου σχετικά με την εκπροσώπησή του.

ε) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος δικαιούχος δεν κηρύχθηκε έκπτωτος από φορείς του Δημόσιου Τομέα επειδή δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

στ) Απόφαση του αρμόδιου οργάνου του υποψήφιου δικαιούχου για την υποβολή πρότασης στην οποία θα ορίζεται ότι:

 • η πρόταση συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της πρόσκλησης, της οποίας ο υποψήφιος δικαιούχος έλαβε γνώση
 • αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της πρόσκλησης και των συνημμένων σε αυτήν εγγράφων
 • η υποβαλλόμενη πρόταση καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών και
 • τα στοιχεία που αναφέρονται στην πρόταση είναι ακριβή

ζ) Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του υποψηφίου δικαιούχου περί: (ι) μη χρηματοδότησης της προβλεπόμενης δαπάνης της δράσης από άλλους κοινοτικούς πόρους και (ιι) μη παραγωγής εσόδων.

· Δικαιολογητικά Οικονομικής Ικανότητας

α) Ισολογισμοί ή αποσπάσματα ισολογισμών των δύο προηγούμενων οικονομικών ετών ή εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της τάξης του 10% του συνολικού προϋπολογισμού της δράσης.

β) Απολογισμός δράσεων και προγραμμάτων του τελευταίου έτους.

Γ. ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

· Δικαιολογητικά τυπικής πληρότητας

α) Καταστατικό εγγεγραμμένο στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου της έδρας της Μ.Κ.Ο. ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφό του.

β) Βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αρμόδια φορολογική αρχή, ή επικυρωμένο αντίγραφό της.

γ) Παρουσίαση της οργανωτικής δομής της Μ.Κ.Ο., τόσο σε επίπεδο διοίκησης, όσο και σε επίπεδο επιχειρησιακής λειτουργίας της (π.χ. υπάρχων μηχανισμός οικονομικού ελέγχου, οργανόγραμμα της Μ.Κ.Ο. κτλ.), προκειμένου να αξιολογηθεί η δυνατότητα δραστηριοποίησης της Οργάνωσης.

δ) Αποδεδειγμένη (με κατάσταση προσωπικού, σύμβαση έργου κλπ) απασχόληση τουλάχιστον ενός ατόμου, ως διοικητικό προσωπικό, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, για την τήρηση των διαχειριστικών στοιχείων και των πληροφοριών δράσης του φορέα.

ε) Μισθωτήριο ή τίτλος κυριότητας έδρας και οργανωμένου χώρου εργασίας (ενοικιαζόμενες ή ιδιόκτητες ή κατά παραχώρηση δομές), το οποίο να συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση που θα αναφέρει ότι ο χώρος πληροί τις βασικές προδιαγραφές οργανωμένου χώρου διοίκησης και ότι σε αυτόν λειτουργεί τουλάχιστον ένας (1) υπολογιστής με πρόσβαση στο διαδίκτυο.

στ) Κατάθεση εγγράφων (εγκριτικές αποφάσεις, ενάρξεις υλοποίησης προγραμμάτων κ.α.), προγραμμάτων ή άλλων στοιχείων και βεβαιώσεων, από τα οποία να προκύπτει -τουλάχιστον διετής- εμπειρία της Μ.Κ.Ο. [για τις μη νεοσυσταθείσες Μ.Κ.Ο.] ή των μελών της [για τις νεοσυσταθείσες Μ.Κ.Ο.] σχετικά με την υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων συναφών προς το αντικείμενο της παρούσας.

ζ) Απόφαση του αρμόδιου οργάνου του υποψήφιου δικαιούχου για την υποβολή πρότασης στην οποία θα ορίζεται ότι:

 • η πρόταση συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της πρόσκλησης, της οποίας ο υποψήφιος δικαιούχος έλαβε γνώση
 • αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της πρόσκλησης και των συνημμένων σε αυτήν εγγράφων
 • η υποβαλλόμενη πρόταση καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών και
 • τα στοιχεία που αναφέρονται στην πρόταση είναι ακριβή

η) Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του υποψηφίου δικαιούχου περί: (ι) μη χρηματοδότησης της προβλεπόμενης δαπάνης της δράσης από άλλους κοινοτικούς πόρους και (ιι) μη παραγωγής εσόδων.

· Δικαιολογητικά Οικονομικής Ικανότητας

α) Κατάθεση επικυρωμένων αντιγράφων της αναλυτικής κατάστασης εσόδων- εξόδων των δύο προηγούμενων ετών, που συνυποβάλλεται με τη φορολογική δήλωση ή εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της τάξης του 10% του συνολικού προϋπολογισμού της δράσης.

β) Κατάθεση [εφόσον υπάρχουν] εγγράφων ή άλλων στοιχείων, από τα οποία να αποδεικνύεται ότι η Μ.Κ.Ο. έχει χρηματοδοτηθεί από υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων Διεθνών Οργανισμών και Φορέων.

γ) Απολογισμός δράσεων και προγραμμάτων του τελευταίου έτους.

Δ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

· Δικαιολογητικά τυπικής πληρότητας και Οικονομικής Ικανότητας

Όπως περιγράφονται στον Οδηγό Αξιολόγησης Προτάσεων.

Ε. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

α) Απόφαση του αρμόδιου οργάνου του υποψήφιου δικαιούχου για την υποβολή της πρότασης σε συνεργασία με άλλον/ άλλους φορείς.

β) Ιδιωτικό συμφωνητικό συνεργασίας υπογεγραμμένο από κάθε μέλος της συνεργασίας, στο οποίο θα αναφέρονται τουλάχιστον τα πλήρη στοιχεία των υποψηφίων δικαιούχων, οι βασικοί όροι της συνεργασίας, ο νόμιμος εκπρόσωπος της συνεργασίας (ο οποίος πρέπει απαραιτήτως να είναι ένα από τα μέλη της διοίκησης του υποψήφιου δικαιούχου) με πλήρη εξουσία διαχείρισης και δέσμευσης της συνεργασίας έναντι της Υπεύθυνης Αρχής, ο ακριβής καθορισμός αρμοδιοτήτων κάθε μέλους καθώς και το ποσό της επιχορήγησης που δικαιούται κάθε μέλος της συνεργασίας.

γ) Τα δικαιολογητικά τυπικής πληρότητας και οικονομικής ικανότητας, όπως έχουν περιγραφεί ανωτέρω ανά κατηγορία, υποβάλλονται αυτοτελώς από κάθε μέλος της συνεργασίας.

6. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση του Τεχνικού Δελτίου και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στους:

· Α/Β΄ Ιωάννη Μπολέτη, τηλ. 210 6998766 e-mail: iboletis @ mopo . gr

· Α/Β΄ Ευμορφία Φωτιάδου, τηλ. 210 6977283

Πληροφορίες για το Ετήσιο Πρόγραμμα 2009, τη συγκεκριμένη Δράση της Πρόσκλησης, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των προς ένταξη δράσεων στο εν λόγω Ετήσιο Πρόγραμμα, τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των δράσεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων βρίσκονται επίσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη www.astynomia.gr

Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ