Αρχική | Σύνδεσμοι | Χάρτης του site | Επικοινωνία | Διαύγεια
 
Hellenic Police
Ελληνική Αστυνομία Τύπος και Μ.Μ.Ε. Οδηγός του Πολίτη Στατιστικά Στοιχεία Θανόντες στο καθήκον Αστυνομικοί Αστυνομική Ακαδημία Κοινωνικές δράσεις Περιοδικό "Αστυνομική Ανασκόπηση" Υλικό Αρχείου


Λογαριασμός Αρωγής Οργανών Τέκνων Προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας και Πυροσβεστικού Σώματος Μεγέθυνση κειμένου Σμίκρυνση κειμένου Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Στο Ίδρυμα «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας» λειτουργεί επιπλέον και ο «Λογαριασμός Αρωγής Ορφανών Τέκνων Προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας και Πυροσβεστικού Σώματος», μέσω του οποίου παρέχεται οικονομική ενίσχυση μία φορά το χρόνο, στα άγαμα και ανήλικα ορφανά τέκνα του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος.

Δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης είναι τα άγαμα και ανήλικα ορφανά τέκνα του παραπάνω προσωπικού, ανεξάρτητα από την αιτία θανάτου των γονέων τους, εφόσον ο αποβιώσας υπηρετούσε μέχρι την ημερομηνία του θανάτου του στην Ελληνική Αστυνομία ή το Πυροσβεστικό Σώμα, ενώ το ύψος της χορηγούμενης οικονομικής ενίσχυσης αποφασίζεται από τον Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ιδρύματος.

Οι πόροι του Λογαριασμού προέρχονται από την εφάπαξ κατ’ έτος το μήνα Δεκέμβριο υποχρεωτική εισφορά του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, που ανέρχεται σε ποσοστό 0,3 % του βασικού μισθού του Αστυνόμου Β΄, το οποίο δύναται να αναπροσαρμόζεται, δωρεές κ.λπ.

Για την παροχή της οικονομικής ενίσχυσης, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο Ίδρυμα αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Σημειώνεται ότι ο εν λόγω Λογαριασμός ελέγχεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ενώ τα ετήσια έσοδα και έξοδά του καταχωρούνται σε ξεχωριστό Προϋπολογισμό και Ισολογισμό.

Πατήστε εδώ για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα του Ιδρύματος

 Δικαιολογητικά

  • Αίτηση του επιζώντα γονέα ή του έχοντος την επιμέλεια του ανηλίκου.
  • Βεβαίωση αρμόδιας Υπηρεσίας από την οποία να προκύπτει ότι ο αποβιώσας γονέας υπηρετούσε μέχρι την ημερομηνία του θανάτου του στην Ελληνική Αστυνομία ή το Πυροσβεστικό Σώμα.
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου τριμήνου).
  • Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης τελευταίου έτους του επιζώντα γονέα ή του έχοντος την επιμέλεια του ανηλίκου και του ανηλίκου (αν υποβάλλεται ξεχωριστά τέτοια δήλωση). Η Φορολογική Δήλωση θα συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία ο αιτών να βεβαιώνει, ότι είναι ακριβές φωτοαντίγραφο, από το πρωτότυπο το οποίο κατέχει.
  • Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που αποδεικνύει την οικονομική κατάσταση του αιτούντος, το οποίο δύναται είτε να προσκομισθεί από τον ενδιαφερόμενο, είτε να ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο (προαιρετικά κατά περίπτωση).
  • Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου Τράπεζας Alpha Bank (κοινού λογαριασμού του αιτούντος και των άγαμων και ανηλίκων ορφανών).
  • Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος στην οποία θα δηλώνει ότι όλα τα φωτοαντίγραφα είναι γνήσια από τα πρωτότυπα που κατέχει.