Αρχική | Σύνδεσμοι | Χάρτης του site | Επικοινωνία | Διαύγεια
 
Hellenic Police
Ελληνική Αστυνομία Τύπος και Μ.Μ.Ε. Οδηγός του Πολίτη Στατιστικά Στοιχεία Θανόντες στο καθήκον Αστυνομικοί Αστυνομική Ακαδημία Κοινωνικές δράσεις Περιοδικό "Αστυνομική Ανασκόπηση" Υλικό Αρχείου


Ειδικός Λογαριασμός Αρωγής Προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας Μεγέθυνση κειμένου Σμίκρυνση κειμένου Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Ο «Ειδικός Λογαριασμός Αρωγής Προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας» είναι κατά βάση, ένας λογαριασμός αλληλοβοηθείας, που συστάθηκε με σκοπό να εξασφαλίζεται και παρέχεται στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και της οικογένειάς του μία ουσιαστική βοήθεια και έμπρακτη συμπαράσταση με τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης, στο πλαίσιο της πρόνοιας, της παροχής φροντίδας και της εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Σώματος.

Μέτοχοι είναι υποχρεωτικώς όλο το εν ενεργεία προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

Επίσης, οι μέτοχοι μπορούν τα παραμείνουν εγγεγραμμένοι στον Ειδικό Λογαριασμό Αρωγής και μετά τη συνταξιοδότησή τους για δέκα (10) χρόνια, με τη συμπλήρωση των οποίων διαγράφονται αυτοδικαίως.

Η οικονομική ενίσχυση παρέχεται στους δικαιούχους για την αντιμετώπιση ιδιαίτερων οικονομικών δυσχερειών, που μπορεί να οφείλονται σε θάνατο, σε ανικανότητα λόγω τραυματισμού ή πάθησης, σε βαριά νόσο του μετόχου ή μέλους της οικογένειάς του, για τη θεραπεία της οποίας απαιτείται μεταφορά στο εξωτερικό ή η αντιμετώπισή της απαιτούνται δαπάνες πέραν εκείνων που καλύπτονται από τους ασφαλιστικούς φορείς, σε φυσικές καταστροφές ή σε θάνατο συζύγου ή τέκνου του μετόχου.

Οι πόροι του Ειδικού Λογαριασμού Αρωγής προέρχονται από μηνιαία εισφορά των μελών, που ανέρχεται σε ποσοστό 0,60% επί του βασικού μισθού του Αστυνόμου Β’, το οποίο δύναται να αναπροσαρμόζεται, δωρεές ή άλλες χαριστικές παροχές υπέρ του Λογαριασμού, έσοδα από καλλιτεχνικές ή αθλητικές εκδηλώσεις, τόκους καταθέσεων και έσοδα από επενδύσεις κεφαλαίων ή προσόδους ακινήτων.

Δικαιούχοι της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης από το συγκεκριμένο λογαριασμό είναι κατά σειρά προτεραιότητας ο ίδιος ο μέτοχος, ο/η σύζυγος και τα άγαμα και άνεργα τέκνα του μετόχου, καθώς και οι γονείς και τα άγαμα ανήλικα αδέλφια του μετόχου.

Για την παροχή της οικονομικής ενίσχυσης, ο ενδιαφερόμενος-μέτοχος υποβάλλει στο Ίδρυμα αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά , όπου αναφέρονται η οικονομική και οικογενειακή κατάσταση, καθώς και οι λόγοι που επιβάλλουν την οικονομική του ενίσχυση.

Το αίτημα του μετόχου υποβάλλεται για συζήτηση και λήψη απόφασης στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, το οποίο αφού εξετάσει το αίτημα ουσιαστικά και νομικά, αποφασίζει για την παροχή ή όχι οικονομικής ενισχύσεως, ύστερα από πρόταση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Οικονομικών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

Το ύψος της χορηγούμενης οικονομικής ενίσχυσης καθορίζεται από Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας ως εξής:

  • για θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό από τρομοκρατική ενέργεια ή άλλο βίαιο γεγονός, κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.
  • για θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό, κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, εκτός των περιπτώσεων που προαναφέρθηκαν, μέχρι του ποσού των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ.
  • για λοιπές περιπτώσεις θανάτου, ασθενειών, ατυχημάτων και κάθε άλλη περίπτωση, μέχρι του ποσού των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ.

Τα προαναφερόμενα χρηματικά ποσά μπορεί να τροποποιηθούν ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του Λογαριασμού ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος και μετά από Απόφαση του Αρχηγού του Σώματος.

Σημειώνεται ότι ο Ειδικός Λογαριασμός Αρωγής ελέγχεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ενώ τα ετήσια έσοδα και έξοδά του καταχωρούνται σε ξεχωριστό Προϋπολογισμό και Ισολογισμό.

Πατήστε εδώ για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα του Ιδρύματος

 Κατηγορίες Δικαιολογητικών